شناسنامه خدمات دستگاه‌های اجرایی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌روز رسانی می‌شود.