سازمان اداری و استخدامی قصد دارد دستورالعمل نظام جامع استقرار مدیریت دانش را ابلاغ کند