بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی حق موافقت با اعمال مدرک تحصیلی بالاتر را ندارند