آیین نامه پرداخت فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته (تصویب‌نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هيأت وزيران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 17257/100 مورخ 29/2/1387 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند «1» ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ تصويب نمود:

1- دهستانها و روستاهاي موضوع فهرست پيوست اين تصويب‌نامه كه تأييدشده به مهر « پـيوست تصويب‌نامه هيئـت وزيران» است، ملاك پرداخت فوق‌العاده مناطق كمترتوسعه‌يافته موضوع بند «1» ماده (68) قانون مديريت خدمات ‌كشوري -مصوب 1386- مي‌باشد و تغييرات آتي تقسيمات كشوري و محدوده آنها تأثيري در تداوم برقراري فوق‌العاده يادشده نخواهد داشت.

تبصره 1- چنانچه هر يك از روستاهاي واقع در دهستانهاي موضوع فهرست پيوست به شهر تبديل شوند، ضريب مربوط، سالانه يك واحد كاهش مي‌يابد تا به ترتيب و در نهايت حذف گردد.

2- نحوه پرداخت و ميزان درصدهاي متعلقه از تاريخ 1/1/1388، بر مبناي جدول درصد پرداختي خواهد بود كه بر اساس جزء « ب» بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، تصويب و ابلاغ خواهد شد.

3- فوق‌العاده مناطق كمترتوسعه‌يافته صرفاً به كاركنان واجد شرايط شاغل در مناطق روستايي تابعه دهستانهاي مذكور در بند (1) پرداخت مي‌گردد. كاركنان ساير روستاهاي كشور (كه در تابعيت دهستانهاي فهرست پيوست قرار ندارند)، از حداقل ميزان مربوط كه در جدول موضوع بند (2) مشخص خواهد شد، بهره‌مند مي‌گردند.

4- اعتبار مورد نياز براي پرداخت فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته موضوع اين تصويب‌نامه از محل اعتبار اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در قانون بودجه سال 1388 كل كشور و سالهاي بعد، از محل اعتبار هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط تأمين و پرداخت مي‌گردد.

5- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موظف است با هماهنگي دفتر امور مناطق محروم كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و ساير دستگاههاي اجرايي مربوط ظرف سه ماه بعد از تصويب هر يك از برنامه‌هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، فهرست‌هاي پيوسـت را با توجه به ميزان توسعه و محروميت‌زدايي دهستان مربوط بازنگري نموده و همراه با اصلاحات ضروري براي تصميم‌گيري به هيئت وزيران ارائه نمايد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي