افزایش ضریب حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و همسان سازی حقوق در سال ۹۹

(تصویبنامه شماره 3707/ت57594هـ مورخ 20/1/1399 هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 20/1/1399 به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بندهای (الف) و (ب) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده 1- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1399، پانزده درصد (15%) نسبت به سال 1398 افزایش می‌یابد. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از بیست و هشت میلیون (28.000.000) ریال کمتر نخواهد بود.

ماده 2- حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هجده میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار و هفتصد و پنجاه (18.152.750) ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

تبصره- در اجرای ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

ماده 3- در اجرای بندهای (الف) 

مشاهده متن کامل مصوبه

مطالب مرتبط:

- تعیین ضریب افزایش حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنها سال 98

- تعیین ضریب افزایش حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی و قضات در سال 99