1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.60 امتیاز(24 رای)

دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه موضوع: سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرائی از جمله فوق‌العاده حمایت قضائی (پیش نویس- در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل اجرایی حمایت قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی دستگاه‌های اجرایی

ماده 1- تعاریف و مفاهیم:

در این آیین نامه تعاریف و مفاهیم زیر در معانی مشروح به کار رفته است:

دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

پست تخصصی حقوقی: دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته حقوق شاغل در پست سازمانی تخصصی کارشناس و بالاتر حقوقی که دارای مدرک تحصیلی در رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز شغل کارشناس حقوقی باشند.

دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری شاغل در پست سازمانی تخصصی کارشناس حقوقی در صورتی از امتیازات این دستورالعمل بهره مند خواهند شد که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق باشند.

ماده 2- مشمولین کسب امتیازات: کسب حداقل 80 درصد امتیاز در ارزیابی عملکرد سالانه کارمندان

انجام فعالیت های برجسته در جهت حفاظت از بیت المال و حقوق و اموال دولت شامل اقدامات برجسته مؤثر در اقامه دعوی، دفاع از دعوی له یا علیه دستگاه اجرایی، تهیه و تنظیم لوایح و پاسخ به دادخواست های واصله، حضور در مراجع قضایی و شبه قضایی و ...

ماده 3- احراز شرایط و صلاحیت کارمندان و تشخیص «فعالیت برجسته» موضوع این دستورالعمل، موکول به تأیید کمیته ای متشکل از معاون توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی ذیربط، مدیر واحد حقوقی و یک نفر حقوقدان صاحب نظر در مسائل حقوق اداری (به انتخاب رییس دستگاه اجرایی) خواهد بود.

تبصره- مشمولین استفاده از این دستورالعمل در دستگاه اجرائی صرفاً در سقف (25%) سرجمع شاغلان شغل کارشناس حقوقی واجد شرایط احراز مربوطه تعیین می گردد.

ماده 4- امتیازات این دستورالعمل شامل موارد زیر است:

الف- امتیاز فوق العاده این دستورالعمل به صورت غیرمستمر و صرفاً به مدت یکسال، بنا به تأیید کمیته مذکور در ماده (3) این دستورالعمل به شرح جدول زیر تعیین می گردد. استمرار برخورداری از این امتیاز در سالهای بعد موکول به تأیید مجدد کمیته موضوع تبصره شرایط عمومی و در سقف (25) درصد همان سال بلامانع می باشد:

رتبه شغلی/ امتیاز متعلقه

کارشناس پایه  300 امتیاز

کارشناس ارشد   400 امتیاز

کارشناس خبره  600 امتیاز

کارشناس عالی  800 امتیاز

ب- کارمندان شاغل در پست های تخصصی کارشناس و بالاتر حقوقی دستگاه اجرایی که با تنظیم دادخواست و لوایح و با حضور در مراحل رسیدگی مربوطه، از پرونده متشکله و حقوق و اموال دولت، دفاع مؤثر نموده به گونه ای که منجر به صدور رأی به نفع دولت یا دستگاه اجرایی گردد، بنا به پیشنهاد مدیر واحد حقوقی و تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه، در هر مورد علاوه بر تشویق های معنوی در چارچوب اختیارات دستگاه ها، بر اساس اهمیت موضوع و آثار مالی و اقتصادی آن، حداکثر به میزان (50) درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر فرد به صورت غیرمستمر و حداکثر تا (4) بار در سال (در مقاطع سه ماهه) پرداخت خواهد شد.

ماده 5- در مدت زمان برخورداری از امتیازات ماده (3) این دستورالعمل، مدت تجربه و سنوات لازم برای ارتقاء اینگونه افراد از رتبه پایه به ارشد و ارشد به خبره و از خبره به عالی به 2/3 مقررات مورد عمل، تقلیل می یابد. این امتیاز در طول خدمت کارمند، صرفاً یکبار برای ارتقاء رتبه شغلی، قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6- در آن دسته از دستگاه های اجرایی که طبق ضوابط و مقرات، نسبت به پرداخت فوق العاده حمایت از قضایی موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (موضوع تصویبنامه شماره 28212/ت20474هـ مورخ 3/7/1379 هیئت وزیران) اقدام می نمایند، فعالیت های برجسته انجام شده توسط افراد، از سوی کمیته موضوع ماده (2) این دستورالعمل مورد تطبیق قرار گرفته و در صورتی که مبلغ پرداختی بابت فعالیت برجسته انجام شده کارمند، کمتر از مبلغ پرداختی به فعالیت مشابه در این دستورالعمل باشد، مابه التفاوت مبلغ مذکور به کارمند مربوطه پرداخت خواهد شد.

ماده 7- اجرای این دستورالعمل تا پایان برنامه ششم توسعه، منوط به تأمین اعتبار لازم با رعایت مفاد ماده (71) احکام دائمی توسعه کشور و بند (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور می باشد.

مستندات و سوابق تصویب:

دستورالعمل اجرایی حمایت قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی دستگاه‌های اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت در حال بررسی است.

به گزارش شناسنامه قانون، براساس بند (خ) ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه -مصوب 1395 در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاه­های اجرائی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می گردد.

برهمین اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای تکلیف مقرر در بند فوق، آیین نامه اجرایی مربوط را که با مشارکت دستگاه های اجرایی ذی ربط از جمله وزارت دادگستری، معاونت حقوقی رییس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب ستاد تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل­ها و اسناد راهبردی قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز رسیده، جهت تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
 • اکبریان

  باسلام واحترام
  ضمن تشکر از مسوولین محترم به جهت پیش بینی ماده فوق الذکر در قانون برنامه ششم توسعه باتوجه به اینکه ماده مزبور به جهت ایجاد انگیزه برای کارکنان مشاغل تخصصی حقوقی در ادارات تصویب گردیده است لذا انتظار میرود حضرات محترم مسئول راهکاری را جهت تبدیل وضعیت کارمندان فوق الذکر از قرارداد کار معین به پیمانی و رسمی نیز در پیشنویس مربوطه ارائه فرمایند

  شنبه, Sep 29 2018 9:28:58am
 • بیات

  با سلام و احترام
  در صورت صلاحدید وضعیت نیروهای حقوقی با سابقه بالای 10سال راکه به صورت قرارداد کار معین مشغول انجام وظیفه میباشند و مشمول دستورالعمل مزبور نمیگردند نیز جهت تبدیل وضعیت به پیمانی و رسمی تشویق نمایند

  پنج شنبه, Sep 27 2018 9:03:54am
 • موسی کریمیان

  باسلام . به نظر می رسد آنچه در عمل و حاصل از این دستورالعمل اتفاق خواهد افتاد بیش از آنکه تشویق به ماندگاری باشد در درجه اول توهین به شاغلان در پست های حقوقی و کم اهمیت جلوه دادن ارزش و جایگاه حقوق در دستگاههای دولتی است و در درجه دوم به جای آنکه تشویق بر ماندگاری شاغلان پست های حقوقی باشد ترغیب بیش از پیش به فرار شاعلان حقوقی از سیستم دولتی است.زیرا در خوشبینانه ترین حالت حدود مبلغ 150 هزار تومان ( 800 امتیاز) تعلق خواهد گرفت و جای سوال است با این مبلغ چه جاذبه ای برای ماندگاری ایجاد می شود؟

  یکشنبه, Sep 16 2018 8:20:56am
 • عدالت

  با سلام و احترام،
  ضمن سپاس از تلاش و پیگیری مسئولان محترم و به ویژه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، به استحضار می رساند؛ هر چند ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاههای دولتی را شامل می گردد، اما بر اساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور ... صراحتاً از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده و هیچ الزامی به تبعیت از آن ندارند. در ماده 1 دستورالعمل تهیه شده، دستگاه اجرایی به دستگاههای مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است که ممکن است در مقام اجراء با تفسیر های متفاوتی مواجه گردیده و برخی از مشمولین ماده 1 قانون احکام دائمی از اجرای آن خودداری کنند. لذا پیشنهاد می شود در تعریف دستگاه اجرایی، مشمولین قانون اخیر نیز اضافه گردد. با تشکر

  چهارشنبه, Sep 12 2018 6:04:21am
 • عدالت

  با سلام و احترام
  در بند خ ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تدوین دستورالعملی پیش بین شده است تا از شاغلان در پست های تخصصی حقوقی که بعضاً دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری حقوق می باشند، حمایت گردد. بر اساس این قانون دستور العمل مربوطه پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ و اجرا خواهد شد. با توجه به اینکه فرایند مربوطه ممکن است، در صورت عدم پیگیری سریع، طولانی گردد از مسئولین ذیربط و به ویژه معانت محترم حقوقی ریاست جمهوری خواهشمند است در پیگیری موضوع جدی باشند. همچنین انتظار می رود در دستورالعمل مربوطه مشوق ها و حمایت های بهتر و قویتری از جمله تسهیل در روند تبدیل وضعیت نیرو های قراردادی، نحوه استفاده از سوابق کاری پس از بازنشستگی، افزایش فوق العاده معاضدت قضایی (با توجه به بسیار ناچیز بودن مبلغ آن در قوانین مربوط) و ... پیش بینی گردد. با تشکر

  سه شنبه, Jul 17 2018 1:55:50pm