دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده كارآيي و عملكرد موضوع بند (6) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۴۳۵۱۲/۲۰۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 3/8/1389 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند (6) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد را به شرح پیوست تصویب نمود که مراتب به تأیید رییس جمهور محترم رسیده است و برای اجرا ابلاغ می گردد.

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده كارآيي و عملكرد

1- كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي با توجه نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه مربوط كه هر ساله بر اساس آيين‌نامه اجرايي مواد (81) و (82) قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصميم‌نامه تاريخ 14/1/1389) و دستورالعمل اجرايي شماره 27911/200 تاريخ 28/5/1389 معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رييس‌جمهور انجام مي‌گيرد و به تأييد مراجع ذيصلاح مي‌رسد. به شرح زير مشمول دريافت فوق العاده کارایی و عملکرد می باشند: 

رديف

رتبه دستگاه

نسبت كاركنان مشمول دريافت فوق‌العاده

1

سطح عالي

70 درصد

2

سطح خوب

50 درصد

3

سطح متوسط

30 درصد

 

تبصره- نسبت كارمندان مشمول دريافت فوق‌العاده مذكور در هريك از سطوح ستاد دستگاه، ستاد سازمان‌هاي وابسته، ستاد واحدهاي استاني و واحدهاي شهرستاني (تا ميزان 20% امتيازات مربوط به حقوق ثابت آنان در مقاطع سه ماهه) توسط شورا ياكميسيون تحول اداري دستگاه تعيين و پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه قابل پرداخت مي‌باشد.

2- ميزان برخورداري كاركنان از فوق‌العاده كارآيي و عملكرد در هريك از دستگاه‌هاي جدول بند (1) براساس نمره ارزيابي آنها در قالب جدول زير مي‌باشد.

 

رديف

در صورت كسب امتياز  ارزشيابي سالانه

درصد امتيازات حقوق ثابت

1    

از 96 تا100 درصد نمرات

20 درصد

2    

از 91 تا 95 درصد نمرات

18 درصد

3    

از 81 تا 90 درصد نمرات

16 درصد

4    

از 76 تا 80 درصد نمرات

14 درصد

5    

از 71 تا 75درصد نمرات

12 درصد

 

تبصره - امتياز ارزيابي سالانه براساس دستورالعمل ارزيابي عملكرد كارمندان و مديران، موضوع تبصره بند «ب» آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌شود.

3- در اجراي تبصره ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، برقراري اين فوق‌العاده مشروط به صرفه‌جويي در هزينه، ناشي از اصلاحات ساختاري، نيروي انساني و فناوري مي‌باشد. دستگاه هاي اجرايي موظفند از اعتبارات حاصل از موارد فوق با مجوز كميته‌اي متشكل از نمايندگان معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نطارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و يا نمايندگان متناظر در استانداري‌ها پس از درج در موافقت‌نامه هزينه‌اي و در چارچوب اين دستورالعمل، استفاده نمايند.

4- استفاده از اعتبارات مذكور مشروط به آن است كه دستگاه اجرايي در هزينه‌هاي خود تا انتهاي سال مالي با هيچ‌گونه كسري اعتبار مواجه نشود.

5- فوق‌العاده موضوع اين دستورالعمل جزء ديون منظور نمي‌گردد و در زمره فوق‌العاده‌هاي مستمر محسوب نمي‌شود.

 لطف الله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور