شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (18) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور (بخشنامه شماره 30035 مورخ 28/1/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

به استناد ماده (18) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور، نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان در سال 1397 به شرح زیر تعیین می گردد:

ماده 1- در این شیوه نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها حسب مورد

ج- کارکنان: افرادی هستند که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد منعقده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام دارای تفویض اختیار در یک دستگاه اجرایی به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی (قرارداد کار معین و مشخص و مشمولین ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1387) به خدمت پذیرفته می شود.

ماده 2- به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان، دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند لیست حقوق و فوق العاده های مستمر، حق عائله مندی و اولاد کارکنان خود را به صورت ماهیانه در قالب لوح فشرده (CD) حداکثر تا بیستم هر ماه تهیه و با امضاء بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقام مجاز از طرف وی و امضاء ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) درخواست وجه نمایند. مسئولیت صحت لیست حقوق و فوق العاده های مستمر و سایر پرداخت های یاد شده و همچنین عدم رعایت زمان بندی مورد اشاره، با مسئولین دستگاه های اجرایی ذیربط است.

تبصره 1- نیروهای حق التدریس و سرباز معلم آموزش و پرورش مشمول مفاد این شیوه نامه هستند.

تبصره 2- برای کارکنان قرارداد کار معین و مشخص و مشمولین ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ مندرج در قرارداد منعقده آنان (بر اساس مدت قرارداد) به عنوان حقوق و مزایای مستمر تلقی می گردد.

تبصره 3- نیروهای قراردادی تبصره های (3) و (4) آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و حداکثر به تعداد سال 1392 تا سقف تخصیص اعتبار مشمول مفاد این شیوه نامه هستند.

تبصره 4- دستگاه های اجرایی موظفند مابه التفاوت حقوق و مزایای مستمر این کارکنان نسبت به تخصیص ابلاغی را از محل سایر منابع در اختیار آن دستگاه و در چارچوب قوانین و مقررات، پرداخت نمایند.

ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ مربوط به مالیات، کسور بازنشستگی سهم دولت و کارکنان، حق بیمه تأمین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه های خدمات درمانی سهم دولت، دستگاه اجرایی و کارکنان، را با رعایت مقررات حسب مورد به حساب های تمرکز وجوه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز (در استان ها نزد بانک ملی ایران) که بدین منظور به ترتیب به نام سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق های بازنشستگی و حمایتی دستگاه های اجرایی مربوط افتتاح می نماید واریز و ضمن واریز مبلغ سایر کسور به حساب بانک پرداخت اعتبارات هزینه دستگاه اجرایی ذیربط، مبلغ خالص حقوق و مزایای مسترم کارکنان مستقیماً به حساب بانکی کارکنان واریز نماید.

تبصره 1- خالص حقوق و مزایای مسترم کارکنان رسمی و پیمانی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های اجرایی موضوع این شیوه نامه که در نمایندگی های خارج از کشور دستگاه های یاد شده خدمت می نمایند و حقوق و مزایای مستمر ماهیانه آنان به ارز پرداخت می شود، به حساب بانک پرداخت دستگاه های اجرایی مربوط واریز می شود.

تبصره 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران و سایر بانک های پرداخت کننده حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های اجرایی یاد شده موظفند در اجرای این شیوه نامه همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی مبذول و ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های اجرایی مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانکی کارکنان واریز و مراتب را به دستگاه های اجرایی مربوط اعلام نمایند.

 تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز و بانک ملی ایران در استان ها (حسب مورد) باید اعلامیه واریز وجوه کسور یاد شده و صورتحساب ماهیانه حساب های مذکور را برای سازمان ها و صندوق های یاد شده و همچنین اداره کل خزانه در مرکز و خزانه معین در استان حسب مورد ارسال نمایند تا سازمان ها و صندوق های مذکور با هماهنگی دستگاه های اجرایی مربوط اقدامات لازم در خصوص اعمال حساب به موقع وجوه مالیات، بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت کارکنان یاد شده را معمول دارند. سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق های حمایتی دستگاه های اجرایی مربوط حق برداشت از حساب های یاد شده خود را خواهند داشت. سازمان تأمین اجتماعی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مراتب واریز وجوه بیمه تأمین اجتماعی سهم کارمند و سهم دولت (کارفرما) به حساب یاد شده را در اسرع وقت به شعب وصول کننده تابعه در ارتباط با دستگاه های اجرای مربوط ابلاغ نماید.

ماده 4- فوق العاده و یا حق الزحمه های افراد خرید خدمت و انجام کار مشخص که از طریق پیمانکاران پرداخت می شود و همچنین فوق العاده های غیرمستمر کارکنان از قبیل فوق العاده نوبت کاری، فوق العاده کارآیی و عملکرد، حق محرومیت از مطلب، فوق العاده حمایت قضایی، اضافه کار ساعتی، حق التدریس معلمان آموزش و پرورش، حق التدریس و حق التحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و پژوهشی، پرسنل وظیفه، عیدی پایان سال و عائله مندی بازنشستگان و مستمری بگیران، حساب پس انداز، صندوق ذخیره فرهنگیان، پاداش پایان خدمت و مرخصی های استحقاقی استفاده نشده بازنشستگان، اداش و مرخصی مناطق محروم و غیره از شمول مقررات این شیوه نامه خارج است و کماکان از محل اعتبار مصوب و تخصیص یافته دستگاه های اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود، به نحوی که با هیچگونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکان خود مواجه نشوند.

ماده 5- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز یا خزانه معین استان حسب مورد) موظف است عملکرد وجوه پرداختی موضوع این شیوه نامه به دستگاه های اجرایی را از طریق فراخوانی وب سرویس موضوع تفاهم نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات مابین سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان اعلام نماید. دستگاه های اجرایی ملی و استانی کماکان مسئول صحت صدور احکام صادره مربوط به کارکنان خود منطبق با قوانین و مقررات استخدامی و بدون ایجاد هر گونه بار مالی بدون تأیید سازمان خواهند بود.

ماده 6- کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از جمله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است و همچنین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تحقیقاتی و پژوهشی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مشمول این شیوه نامه هستند و ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت مغایر با ساز و کار منظور شده در این شیوه نامه در خصوص پرداخت های مستمر و غیرمستمر کارکنان توسط آنها ممنوع خواهد بود. 

تبصره 1- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، خانواده شهدا و ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانکها، بیمه های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از شمول مقررات این شیوه نامه مستثنی هستند و دستگاه های یاد شده مکلفند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختی خزانه به نحوی مدیریت نمایند که با هیچگونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود مواجه نشود.

تبصره 2- در پایان سال مالی بعد از پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) به حساب بانکی کارکنان، درخواست وجه برای پرداخت تغییرات حقوق و مزایای مستمر ناشی از تأخیر در صدور احکام کارگزینی و سایر موارد مشمول مفاد این شیوه نامه نبوده و دستگاه های اجرایی می توانند برای انجام این پرداخت ها از محل اعتبارات خود در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

ماده 7- در اجرای بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه سال 1397، حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان دستگاه ها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهم نامه عملکردی اداره می شوند (دستگاه های اجرایی مشمول بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخش اول پیوست شماره 4 قانون بودجه سال 1397 کل کشور)، پس از انعقاد تفاهم نامه و تأیید سازمان از شمول این شیوه نامه خارج هستند و حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان آنان از محل تخصیص ابلاغی به دستگاه های اجرایی ذیربط، با رعایت مقررات مربوط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. دستگاه های مشمول این تبصره مکلفند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختی خزانه به نحوی مدیریت نمایند که با هیچگونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود مواجه نشود.

ماده 8- مبالغی که از محل اعتبار دستگاه های اجرایی بابت اجرای مواد (2) و (3) این شیوه نامه پرداخت می شود، به تشخیص و توسط دستگاه اجرایی ذیربط به حساب هزینه منظور می گردد و عملکرد آن نیز به همین ترتیب تنظیم و ارائه می شود.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
 • شما ببینید چند بند و چقدر به موضوع قراردادیها در همین موضوع این صفحه پرداختن.با اینکه این نیروهای قراردادی با پارتی بازی وارد سیستم شده اند و بدون آزمون و گزینش دارند حقوق سایر پرسنل درس خوانده و آزمون داده را میخورند.حالا باز میخواهند حقوقشان را بیشتر هم کنند.کسی پاسخگو هست؟

  دوشنبه, Jun 11 2018 12:42:05pm
 • باسلام ایااین قانون درموردهمسان سازی برای بازنشستگان هست

  پنج شنبه, Apr 26 2018 11:38:32am
 • نیروهای ارتش و ستاد کل مسلح و فرماندهان ارتش و سپاه قابل قبول که مستثنی بشن ولی
  چرا شواری نگهبان
  مجلس
  مجمع مصلحت
  بانک مرکزی بیمه مرکزی بیمه ایران شرکتهای دولتی
  وزارت نفت و شرکت گاز و نفت
  مجلس خبرگان مستثنی شدن

  پنج شنبه, Apr 26 2018 6:31:16am
 • بنده خدا ها نتیجه زحمت عمری تحصلیشون رو میبینن . آدم نباید بخیل باشه !!!

  سه شنبه, Apr 24 2018 9:16:57am
 • مگه برای یک فرهنگی فرقی هم میکنه که چه زمانی حقوقش رو افزایش بدن؟!مگه چیزی هم اضافه میشه که بخوای انتظارش رو بکشی.تازه آموزش و پرورش تنها ارگانی هستش که همون اضافه شده ماه اول رو هم مصادره میکنه.
  کلا ما فرهنگی ها دچار درماندگی آموخته شده شدیم.و هیچ وقت این تغییر حقوق و مزایا برای ما مزیتی در بر نداشته.والسلام

  سه شنبه, Apr 24 2018 9:14:10am
 • سلام و عرض خسته نباشید
  جناب مدیر دلیل تاخیر در اعلام مقدار افزایش حقوق رو میدونید؟یا زمان اعلامش رو بفرمایید
  ممنون

  سه شنبه, Apr 24 2018 8:16:25am
 • با سلام ، احتراما تدبیری هم برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها که از حقوقهای بالای 20 میلیون بهره مند هستند و اکثرا یک شغل دیگر در دانشگاه دولتی دیگر حالا در لوای معاون آموزشی و یا ریاست و یا معاونت و یا سرپرست دارند و 20 میلیونی هم از آنجا می گیرند و در ساخت و ساز و برج سازی و پروژه های مختلف میلیونی هم میگیرند که کارآیی آنچنانی هم برای مملکت ندارد . هم بررسی و تجدید نظر بفرمایید . بخصوص کارمندان وزارت علوم و آموزش عالی که از حداقل دریافتی زیر دومیلیون تومان بهره مند هستند. با تشکر مهدی همتی

  سه شنبه, Apr 24 2018 4:04:12am

در موضوع حقوق و مزايا بخوانید!

درخواست ابطال دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد و وزارت نفت در خصوص تعیین سقف مجاز پرداخت حقوق و مزایا

تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های دولتی وابسته به نهاد‌های عمومی

فایل اکسل توابع مهم و کاربردی محاسبات تاریخ و مدت (روز / ماه / سال) جهت سهولت در انجام امور محاسباتی کارگزینی (سنوات و تجربه کارکنان)

دستورالعمل جدید تعیین مناطق مرزی (بخشنامه شماره 130988 مورخ 2/7/1398 وزارت کشور)

شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (18) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور (بخشنامه شماره 268001 مورخ 19/5/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور)

رتبه حقوقی که یکی از عوامل تشکیل دهنده «حقوق و مزایای» کارکنان سازمان تأمین اجتماعی است، در فرمول محاسباتی حق اشعه لحاظ می شود (دادنامه شماره 911 مورخ 8/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

حکم مقرر در تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تعیین سقف حداکثر 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر، منصرف از حقوق بازنشستگان است (دادنامه شماره 838 مورخ 1/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -