اعمال بند «ساير» در فرم هاي قراردادي كاركنان قرارداد كار مشخص و معين (نامه شماره ۱۰۰۰۱/۹۲/۲۲۲ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

جناب آقاي مقدم

مدير كل محترم منابع انساني و رفاه وزارت راه و شهرسازي

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ... مورخ ... به آگاهي مي رساند:

اعمال بند «ساير» در فرم هاي قراردادي جديد كاركنان قرارداد كار مشخص و معين مجوزي ندارد وليكن اعمال فرم هاي گذشته كه داراي بند ساير مي باشد براي كاركنان مذكور كه حقوق و مزاياي آنان با اعمال فرم هاي جديد كاهش مي يابد به استناد مصوبات مربوط بلامانع مي باشد.

محمدرضا مسلمي- رييس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل