اجراي قانون مديريت خـدمات كشوري در وزارت نيرو با افزايش ۲۰٪ امتيازات فصل دهم (تصويب نامه شماره ۱۰۴۶۱۶/ت۴۹۴۱۲هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت نيرو- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۸۱۹۰/۹۲/۲۰۰ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۹- تصويب نمود:

۱- وزارت نيرو موظف است نسبت به اجراي كامل قانـون مديريت خدمات كشوري در خصوص كاركنان مشمول قانون ياد شده در آن وزارت اقدام نمايد.

۲- امتيازات موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در مورد كارمندان مشمول اين قانون در حوزه ستادي و زيرمجموعه دولتي تحت پوشش وزارت نيرو به ميزان بيست درصد (۲۰٪) در سقف اعتبارات مصوب مربوط افزايش مي يابد.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور