تبيين بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ با عنوان "دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاي بهره‌وري و بهبود كيفيت صرفه‌جويي در هزينه و زمان اجراي طرح‌ها" (بخشنامه شماره ۸۷۲۰۷/۲۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور)

پيرو ابلاغ بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱، به منظور اعمال رويه يكسان در اجراي بخشنامه و پيرو هماهنگي به عمل آمده با شوراي عالي فني، در به كارگيري اين بخشنامه موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد:

۱- در اجراي بند ۲ بخشنامه، استفاده از فهارس بهاي پايه براي تعيين برآورد كارها الزامي است. پرداخت هزينه عمليات اجرا شده در پيمان‌هايي كه به روش سرجمع، تجميع شده راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه‌آهن، طرح و ساخت يا نظير آن‌ها منعقد شده‌اند، بر اساس الگوي مشخص شده در پيمان خواهد بود.

۲- در اجراي بند ۴ بخشنامه، به منظور هماهنگي با شوراي عالي فني براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي‌شوند و مشول بند «و» ماده ۲۸ قانون برگزاري مناقصات باشند (معاملات با مبلغ بيش از ۲۰۰ برابر نصاب معاملات كوچك)، و براي تهيه برآورد آن‌ها از فهرست‌بهاي خاص (فهرست‌بهاي غيرپايه) استفاده شود يا اقلام ستاره‌دار آن بيش از حد تعيين شده در فهارس بهاي پايه باشد، دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند همزمان با ارسال درخواست به كميسيون سه نفره (موضوع ماده ۲۸ قانون برگزاري مناقصات)، فهرست‌بهاي خاص تهيه شده را همراه با مستندات براي بررسي و تصويب به شوراي عالي فني ارسال دارند.

اقلام ستاره‌دار و فهرست‌بهاي خاص بايد داراي ساختاري مشابه با فهارس‌بهاي پايه بوده و تمامي مستندات مربوط به قيمت گيري (نيروي انساني، ماشين‌آلات و مصالح) و اسناد و مدارك كارسنجي و جداول تجزيه‌بها به شوراي عالي فني تسليم شود.

۳- در اجراي بند ۵ بخشنامه، به روز رساني برآورد اجراي كار بر اساس روش ارايه شده در بند ۳-۴ بخشنامه شماره ۶۵۶۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ با عنوان «دستورالعمل تعيين دامنه قيمت‌هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك‌ مرحله‌اي و دو مرحله‌اي» انجام مي‌شود.

تبصره: در مناقصات واگذاري كار بر اساس بخشنامه شماره ۶۴۰۵/۱۰۰ مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ با عنوان «انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع» در فرآيند ارزيابي مالي، به روز رساني برآورد اجراي كار براي تعيين دامنه قيمت‌هاي متناسب پيشنهادي و همچنين كنترل سقف ده درصد اضافه پيشنهادي پيمانكار نسبت به برآورد به روز شده بر اساس روش مندرج در بخشنامه شماره ۶۵۶۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ عمل مي‌شود. اما اسناد مناقصه و پيمان اجراي كار مطابق با نحوه به روز رساني مندرج در بخشنامه سرجمع تنظيم مي‌شود.

۴- منظور از كارهاي خاص در تبصره ذيل بند ۵ بخشنامه، به كارهايي اطلاق مي‌شود كه براي تهيه برآورد آن از فهرست‌بهاي خاص (فهرست‌بهاي غيرپايه) استفاده شده است.

۵- براي مناقصات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني (موضوع بند ۵ بخشنامه) كه برآورد به روزشده آن‌ها كمتر از پانصد برابر حد نصاب معاملات كوچك باشد، شوراي فني استان مرجع رسيدگي كننده به اضافه قيمت پيشنهادي پيمانكاران (پلوس بالاي ده درصد) خواهد بود.

۶- در اجراي بند ۵ بخشنامه مداركي كه دستگاه مناقصه‌گذار براي بررسي اضافه قيمت پيشنهادي پيمانكار (پلوس) بالاي ده درصد بايد به شوراي عالي فني ارسال ند به شرح زير است:

- گزارش روند مناقصه با ذكر دقيق تاريخ مربوط به فراخوان، تحويل اسناد و ...

- يك سري از اسناد مناقصه (ترجيحا در قالب لوح فشرده) كه در آن شاخص مبناي پيمان و نحوه تعديل آحاد بها مشخص شده باشد.

- صورتجلسه كميسيون مناقصه و نظر كميته فني بازرگاني

- جزئيات محاسبه تعيين مبلغ به روز شده و دامنه قيمتهاي متناسب با اعمال بخشنامه شماره ۶۵۶۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱

- جداول تجزيه بها و قيمت مصالح عمده ارائه شده توسط پيشنهاد دهنده منتخب و دو نفر بعدي بر اساس بخشنامه شماره ۴۹۵۱/۵۴- ۵۴۵۳/۱۰۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۷

- نام و شماره تلفن نماينده مطلع مناقصه‌گذار

محمدمهدي رحمتي- معاون نظارت راهبردي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور