1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.08 امتیاز(44 رای)

در خصوص تعارض آرا پیرامون امکان تبدیل وضع استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها از شرکتی به رسمی به استناد بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (رأی شماره 92 مورخ 27/1/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 92

تاریخ دادنامه: 27/1/1398

شماره پرونده: 98/301

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی (معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به استخدام رسمی به استناد ماده 21 قانون جامع ایثارگران و تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980957600314 با موضوع دادخواست خانم زهرا سامری به طرفیت 1- وزارت نفت (بیمارستان نفت تهران) 2- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره 9709970957600626- 3/7/1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق تبصره 2 قانون اصلاح بند دوم ماده 44 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و تبصره 1 از قسمت (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب /12/1395 دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر پس از سه ماه وضعیت استخدامی مشمولان این قانون را رسمی قطعی نمایند یا بدواً نسبت به جذب به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و از آنجا که شاکی در دستگاه طرف شکایت اشتغال پیدا نموده است لذا مقررات تبصره مذکور در مورد وی مراعات و اعمال نگردیده است. لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب آراء شماره 9709970955804378 و 9709970955804335- 1/11/1397 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957101148 با موضوع دادخواست خانم سیده زهرا شامخی به طرفیت 1- شرکت ارتباطات زیرساخت 2- سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9709970957100080- 16/2/1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به این‌که در قانون مدیریت خدمات کشوری جهت جذب و استخدام نیروی انسانی مقررات خاص و طریق معین مورد حکم قرار گرفته است و این احکام به عنوان مقررات عام در رابطه با دیگر مقررات خاص من‌جمله مقررات مربوط به استخدام ایثارگران نیز حاکم بوده و بودن توجه به این مقررات با توسل به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران امکان الزام طرف شکایت به استخدام رسمی شاکی نبوده و مضاف بر آن متن قراردادهای استنادی شاکی مبین وجود رابطه کاری فی‌مابین ایشان و کارفرمایی غیر از طرفین شاکی می‌باشد که این امر موضوع تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به رسمی را موضوعاً منتفی می‌سازد. به جهت لزوم رعایت مقررات خاص و عام استخدامی ایثارگران و فقد جواز بر الزام طرف شکایت در استخدام شاکی بدون توجه به مقررات حاکم، به استناد مواد 10، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970959903882- 9/10/1397 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/1/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیئت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به موجب این ماده استخدام و تأمین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید «وفق ضوابط و مجوزهای مربوط» صورت پذیرد، بنابراین به غیر از برخی معافیت‌های قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به‌کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازم‌الرعایه است. این امر در رأی شماره 1849 تا 1851- 20/9/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی (وجود پست سازمانی بلاتصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها با لحاظ برخی معافیت‌ها) تأکید شده است.

ثانیاً: مطابق ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 کارمندان بخش‌های غیردولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی مور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را بر عهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. مضافاً اینکه تکلیف مقرر در ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مختص دستگاه‌های دولتی نبوده بلکه با توجه به عبارت عام صدر ماده مذکور (کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون) شامل مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از جمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز می‌شود، بنابراین رعایت سهمیه استخدای یا تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکت‌های غیردولتی ارتباطی به دستگاه‌های دولتی ندارد.

ثالثاً: ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هم برای نیازهای استخدامی دستگاه‌های مشمول و هم برای تأمین نیروهای موزد نیاز آنها سهمیه اختصاص داده است و از آن‌جایی که دستگاه‌های اجرایی به موجب مواد 18 و 47 قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ‌گونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و با توجه به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفاً شامل نیروهای پیمانی و رسمی می‌داند، بنابراین حکم تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر ایثارگرانی که دارای وضعیت استخدامی هستند شامل نیروهای شرکتی نمی‌شود.

رابعاً، الزام به استخدام رسمی ایثارگران شاغل در شرکت‌های خصوصی دردستگاه‌های دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده 21 قانون مذکور به آن اشاره شده است، نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیئت عمومی دیوان  عدالت اداری است و عملاً موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوء استفاده شرکت‌های خصوصی را فراهم خواهد کرد.

بنا بر مراتب، رأی شماره 80- 16/2/1397 شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره 3882- 9/10/1397 در شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
 • به فرموده حضرت علی علیه السلام هر چه برای خودتان می پسندید برای دیگران نیز بپسندید

  یکشنبه, Jul 21 2019 2:54:40pm
  پاسخ
 • آیا امکان داره با وجود این رای باز هم شعبه ای رای مثبت یده . لطفا اگر کسی اطلاع داره جواب بده. من تازه به دیوان شکایت کردم .و الان این رای رو دیدم .

  سه شنبه, Jun 11 2019 8:31:42am
  پاسخ
 • آیا با دو رای هم میشه رای وحدت رویه صادر کرد؟ مگه امکان داره ؟
  و اینکه کجای کشور نیروی شرکتی با آزمون رفته سر کار که حالا بعد سه ماه سازمان مکلف باشه رسمی قطعیش کنه .

  سه شنبه, Jun 11 2019 8:29:01am
  پاسخ
 • دقیقاً .... بنیاد شهید ما رو جزو بیکار ها نمیدونه بخاطر بیمه تامین اجتماعی و میگه شما شاغل هستید.حالا اینجا هم نمی تونیم کاری بکنیم.

  سه شنبه, Jun 11 2019 8:25:13am
  پاسخ
 • دستگاههای دولتی برحسب نیاز (طبق تبصره ذیل ماده 32)که میتواند 10درصد پست های خالی را جذب نماید وجالب است نیروی شرکتی به دیوان عدالت اداری برای تبدیل وضع ازشرکتی به کارمعین شکایت کرده ودیوان از دستگاه مربوطه استعلام کرده ودستگاه ضمن اعلام رضایت از نحوه خدمتی واعلام نیاز به خدمات نامبرده بصورت مکتبوب به دیوان عدالت اداری اعلام کرده ودیوان بدون توجه به شکایت نیروی شرکتی وبدون توجه به اعلام نیاز ورضایت مندی دستگاه ، متاسفانه رای منفی صادرکرده وبرای یک عده هم باهمین شرایط رای مثبت صادر کرده حال یک بام دوهوا درسیستم ایجاد شده به خاطر تناقض رای دیوان یا بایدشکایت های مشابه نیز رای مثبت صادر شود یاارا بقیه نیزباید لغو گردد.درغیر اینصورت این تبعیض اشکار وناعدالتی جهت تعیین تکلیف به مقام محترم قوه قضاییه منعکس خواهد شد.

  چهارشنبه, May 8 2019 8:43:06am
  پاسخ
 • سلام،،ببینید هموطنان عزیز،،تا دولت لایحه نده برای تبدیل وضعیت،،هیچ نهاد یا سازمانی یه قو ه ای نمی‌تواند برای دولت تصمیم بگیرد،،حتی مجلس،،اگر مجلس هم قانون تبدیل وضعیت را تصویب کند،،دولت آنرا اجرا نمیکند،،در یک جواب میگوید اعتبار کافی نیست،،ردیف بودجه ای هم نداریم،،استخدام هم که وزارت خانه نیست،که وزیری داشته باشد،که بخواهد استیضاح بشود،،معاون رییس‌جمهور مسولیتش را برعهده دارد که کسی هم زورش بهش نمیرسه،،دیوان عدالت هم بر نظر آنها رای گیری میکند،،تشکر

  چهارشنبه, May 8 2019 7:34:47am
  پاسخ
 • سلام مگر این وحدت رویه تعارض آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به دست شعبات بدوی و تجدیدنظر نمیرسه مگه بعد از این وحدت رویه ها نیز بعضی قاضی های محترم یا رای منفی دادن یا مثبت دادن نمی دونم والا کار این دیوان چه جوریه

  چهارشنبه, May 8 2019 6:21:33am
  پاسخ
 • باسلام اگه می خواهیدهمه راضی باشند قضات شعبات مختلف دیوان عدالت اداری محترم درخصوص نیروهای شرکتی باید ازاین تاریخ به بعد یا به همه رای مثبت بدهد یا به همه رای منفی تا تبعیض بین نیروها انجام نشود خواهشاً ممنون از کانال خوبتان

  چهارشنبه, May 8 2019 6:12:10am
  پاسخ
 • شعبه 25 ان دیوان برپایه چه ادله ای برای 2 همکار در یک اداره وهم شغل مشابه برای یکی ازانها رای مثبت تبدیل وضع از شرکتی به کارمعین صادر کرده وبه اون یکی رای منفی؟واگر تبدیل قرار دار شرکتی حجمی به کارمعین از نظران دیوان رد شکایت میشه چرا به 30نفر ازنیروهای شرکتی حجمی از سوی شبعات مختلف ان دیوان رای مثبت صادر شده (مستندات موجود است) و برنامه وبودجه هم شناسه داده ودارن تبدیل وضع میشن .ایا این عدالته ؟ وسایر شعبات هم مشابه اینگونه ارا هستن نمی خوام اسم ببرم .ریاست محترم دیوان عدالت اداری حتما از مجموعه خود بی خبر است!!!!!!که چه حق کشیها شکل میگیره .لطفا تامل کنید وبیاندیشیدهمه باید از قانون مساوی بهره مند شوند.

  چهارشنبه, May 8 2019 5:46:27am
  پاسخ
 • دردیوان عدالت اداری اینقدر تعدد وتعارض ارا وجود دارد (طبق مستندات موجود )که کلی تبعض درعملکرد دیوان قابل لمس است دراین مملکت اولین واخرین محکمه احقاق حق عامه مردم دیوان عدالت اداری است ولی متاسفانه اینقدر سیلیقه ای رای دیده میشود ومعلوم نیست قضات ان دیوان محترم برچه مبنایی اصلا قضاوت میکنن وبر پایه چه اساسی رای صادر میکنن هرکس حضوری مراجعه میکند رای مثبت میگیرد واگر کسی به دیوان مراجعه حضوری نکند ورای غیابی صادر میشود اکثر رای منفی صادر میشود والان ما درهمان دیوان پرونده تبدیل وضع داریم که از سال 96 داره خاک میخوره وبه کسی هم اجازه نمیدن حضورا پیگیر پرونده اش باشه ایا این رعایت حقوق شهروندی ( وای به روزی که بگندد نمک)دیگه از چه نهادی باید انتظار عدالت داشته باشیم اقایان قضات دیوان عدالت اداری خدارادر نظر بگیرید ومطمعن باشین همین رای های که صادر میکنین دردادگاه دیوان عدالت اداری خداوند که همان قیامت است جوابگو نخواهید شد دو نفر دریک شغل مشابه مگر میشود به یکی رای مثبت وبه اون یکی رای منفی صادر شود( مدارک ومستندات کاملا دراختیار داریم) وهمین اظهارات و عینا در پرونده اعلام کردیم .متاسفم

  چهارشنبه, May 8 2019 4:51:52am
  پاسخ
بارگذاری بیشتر...