قانون سامان دهی حقوق وظیفه از کارافتادگی کارکنان سرباز و بسیجی جانباز (در حال بررسی لایحه در هیئت دولت)

مقدمه توجيهي: 

1- چنانچه احدي از اعضاي نيروهاي مسلح اعم از پايور، وظيفه و بسيجي، در ماموريت هاي محوله اعم از جنگ و ماموريت هاي رزمي دچارمجروحيت شده و برابر قوانين و مقررات موضوعه از جمله آيين نامه تعيين و احراز مصاديق عملي شهيد، در حكم شهيد و ساير مصاديق ايثارگري مصوب 10/ 3 /1393 و يا مقررات قبلي در اين خصوص جانبازمحسوب شده وچنانچه برابرآيين نامه تعيين سطح سلامت نيروهاي مسلح ميزان از كارافتادگي وي به اندازه اي باشد كه با راي شوراهاي عالي پزشكي نيروهاي مسلح مشمول بندهاي (ب) يا (ج) مواد 108 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، 121 قانون مقررات استخدامي سپاه و 128 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گردند،مي بايست براساس ماده 157 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و مواد مشابه در قوانين استخدامي سپاه و ناجا و تاكيد و الزام تبصره ماده 38 قانون چامع خدمات رساني به ايثارگران (مصوب 2/10/1391 با اصلاحات بعدي) حقوق وظيفه به ايشان پرداخت نمود.

2- بخش اعظم افراد موصوف را كاركنان وظيفه و بسيجي نيروهاي مسلح تشكيل مي دهند كه پس از انقطاع همكاري با نيروهاي مسلح، مستخدم دستگاه هاي اجرايي مختلف شده اند كه برابر قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان،اسراء و افرادخانواده هاي شهداء،جانبازان از كار افتاده ، اسراء ومفقود الاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل نه (9 (ماه متوالي يا يكسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 1367 (مصوب 1375) مي بايست پرداخت اين حقوق وظيفه مستقل از حقوق دريافتي ايشان بابت شاغلي يا بازنشستگي ادامه پيدا نمايد.

3- در حال حـاضر حدود 38 هزار نفر از جانبـازان و آزادگان جانباز از كار افتاده مشمول بندهاي (ب) يـا (ج) قوانين فوق الذكر شاغل در دستگاه هاي اجرايي مختلف هستند كه حقوق وظيفه خود را از سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و حقوق شاغلي يا بازنشستگي راحسب موردازدستگاهي كه درآن به استخدام درآمده يا صندوق بازنشستگي مربوط دريافت مي نمايند. آنچه مسلم است اين عزيزان مزاياي تعريف شده در حقوق وظيفه و ساير مزاياي ناشي ازوضعيت ايثارگري را هم زمان از دو سازمان دريافت مي كنند كه ارقام قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد.

4 -ماهيتي دوگانه در نحوه رفتار اداري با اين عزيزان نيز يكي از مشكلاتي است كه طي اين سالها ابهامات حقوقي و قانوني متفاوتي را در پي داشته است كه لازمه رفع اين ابهامات تجميع سوابق ايشان تحت يك سازمان مي باشد كه طبيعتاً سازمان محل استخدام براي اين منظور منطقي به نظر رسيده و مقرون به صواب است. با اين وصف پيشنهاد تقديمي مطرح شد به اين نحو كه حقوق وظيفه اين قبيل افراد به دستگاه هاي اجرايي يا صندوق هاي بازنشستگي كه در آن شاغل بوده يا بازنشسته شده اند منتقل گردد. اين اقدام محاسني را نيز به شرح زير عايد مجموعه دولت و جامعه ذي نفع خواهد كرد:

الف) وحدت رويه در رفتار اداري و خدمتي به جامعه معظم آزادگان و جانبازان.

ب) صرفه جويي در پرداخت مزاياي مضاعف.

ج) ايجاد شفافيت در برنامه ريزي وپيش بيني اعتبارات موردنيازبراي راهبري خدمت رساني به جامعه هدف.

لايحه ساماندهي حقوق وظيفه از كارافتادگي كاركنان سرباز و بسيجي جانباز

ماده واحده:

حقوق وظيفه از كار افتادگي كاركنان سرباز و بسيجي جانباز و آزاده جانباز غيرحالت اشتغال كه وضعيت سلامت آنان برابر قوانين و مقررات جاري نيروهاي مسلح رسيدگي و حسـب مـورد مشـمول بندهاي (ب) يـا (ج) ماده (108 (قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و بندهاي (ب) يا (ج) مـاده (121) قانون مقررات استخدامي سپاه و بند (ب) ماده (128) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته يا مي گيرند، به ترتيب زير ساماندهي و پرداخت مي شود:

1- حقوق وظيفه اشخاص موضوع اين ماده واحده كه در دستگاه های مشمول قـانون جامع خدمات رساني به ايثارگران (مصوب 1391 با اصلاحات بعدی) شاغل يا بازنشسته يا از كارافتـاده و متوفي شده يا مي شوند، براساس مقررات نيروهاي مسلح تعيين و به حقوق و مزاياي متعلقه ناشي از رابطه استخدامي آنها اضافه شده و توسط دستگاه متبوع مستخدم يا صندوق بازنشستگي مربوطه پرداخت مي شود.

2- حقوق وظيفه اشخاص موضوع اين ماده واحده كه با دستگاه هاي موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران رابطه استخدامي ندارند، براساس قوانين و مقررات نيروهاي مسلح تعيين و توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت مي شود.

3- پرداخت دو حقوق از كار افتادگي با منشاء واحد جانبازي و همچنين يك حقوق وظيفه از كارافتادگي و يك حقوق حالت اشتغال (از كارافتادگي كلي) تواماً ممنوع بوده و در اين حالت فقط حقوق بيشتر پرداخت خواهد شد.

4- دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز براي انتقـال حقوق وظيفه از كار افتادگي مشمولين اين قانون را درقالب بودجه سنواتي پيش بيني و به دستگاه پرداخت كننده اختصاص دهد.

5- آيين نامه اجرايي اين قانون پس از تصويب، ظرف حداكثر 6 ماه، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهـاي مسلح با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و پس از تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

6- با اجراي اين قانون، مواد قانوني زير وساير قوانين مغاير نسخ مي گردد:

- تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران (مصوب 1391 با اصلاحات بعدي)

- بخش دوم ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه (مصوب 1370 با اصلاحات بعدي) (ناظر به جانبازان غير شاغل).

- بند (ب) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه.

 

مقررات مرتبط:

- دستورالعمل اجرایی ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران (بخشنامه شماره 20/8/1/2216 مورخ 31/2/1396 ستاد کل نیروهای مسلح)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (8)

 • موسی و ویسکرمی. ( همسر)

  ابزار مدیریت

  همین امروز اقدام کنید. نگذارید جانبازانی که با هزاران مشکل زندگی کردن با هزاران حسرت هم فوت کنن و با چشمانی نگران زن و بچه از این دنیا کوچ کنن شما رو به خدا هرچه زودتر اقدام کنید ماده ۳۸ خیلی از مشکلات رو رفع میکنه

 • سلام
  به چند درصد تا این تاریخ پرداخت شده است

 • سلام ایا با اصلاح ماده ۳۸ همطرازی کادر شامل جانبازان حالت اشتغال که در ماموریت نیروهای مسلح جانباز شدهاند میشود

 • عجب قانونی هس اگه مثا قانون خدمات جامع بعد از کلی رد و بدل بین مجلس و شورای نگهبان و پادر میونی مجمع تشخیص یه 10 الی 15 سال طول بکشه و 10 سالیم ایین نامه اجرایشو طول بده دولت برای تهیش و مثل همین کاری که الان کرده دولت دقیقه نود لایحه داده به مجلس و 10 سالم به طور میانگی طول بکشه تا تصویب بشه همه چی حله و دیگه یه دونه جانبازیم در قید حیات نیس اون موقع
  احسنت احسنت

 • سلام با تشکر از شما ما جانبازان از این طرح حمایت میکنیم

 • سلام این لایحه قانون حقوق ایثارگران که جدیدا گذاشتین از کدام وزارتخانه یا ارگان میباشد

 • با سلام.بنده به مدت ده سال پاسدار رسمی بوده ام و هم اکنون دبیر بازنشسته هستم.سی و دو ماه جبهه و سی درصد جانبازی دارم.متاسفانه در همین پیش نویس نیز فقط از سربازان و بسیجیان صحبت شده است و اسمی از کسانی که قبلا در نیروهای مسلح بوده اند نیست.مگر ما برای کشور دیگری جنگیده ایم.لطفا کارکنان انتقالی از نیروهای مسلح را نیز از مشمولین این قانون قرار دهید.با تشکر

 • جانباز ۲۰درصد هستم شاغل بخش خصوصی بااستفاده از سنوات ارفاقی با۲۳سال با حداقل حقوق طوری که بعد از ۵سال بازنشستگی ۱۲۳۷۰۰۰تومان دریافتی دارم با این وضع نا به سامان اقتصادی کشور از لحاظ معیشت با مشکل مواجه هستم برای افرادی مثل ما چه تدابیری دیدهاید