تسری ابطال بخشنامه مربوط به نحوه اعطای فوق العاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی به تاریخ تصویب (دادنامه شماره 2/308 مورخ 2/11/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 05 بهمن 1395

شماره دادنامه: 2/308

تاريخ دادنامه: 5/11/1395

کلاسه پرونده: 91/995

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای محمود توسلی

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 308- 18/3/1394 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

گردش کار:

1- در پرونده شماره 91/995 هیأت عمومی و با شکایت آقای محمود توسلی و دیگران نامه شماره 27362/90/222- 27/10/1390 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  به موجب رأی شماره 308 -18/3/13944 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است.

2- آقای محمود توسلی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی که به شماره 540-12/4/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده مدعی می شود که ابطال نامه مذکور را از تاریخ تصویب درخواست کرده بود ولیکن به خواسته وی رسیدگی نشده است و به همین جهت ابطال نامه مذکور را از تاریخ تصویب در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 درخواست می کند.

3- متن رأی شماره 308-18/3/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

"نظر به این که رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] صلاحیت تفسیر مصوبه هیأت وزیران را ندارد، بنابراین نامه شماره 27362/90/222-27/10/1390 رئیس امور نظامهای جبران خدمت که در آن مصوبه شماره 124320/ت47022هـ-21/6/1390 هیأت وزیران تفسیر شده است فارغ از ماهیت مفاد نامه مذکور و درستی و نادرستی آن، صرفاً به لحاظ این که در صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور نیست مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود."

4- در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیأتهای تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی هیأت تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.                                    

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

نظر به اینکه در رأی شماره 308- 18/3/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره 27369/90/222- 27/10/1390 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابطال شده است و ابطال نامه مورد اعتراض از تاریخ صدور آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در اجرای فراز اول ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رأی به تسری ابطال نامه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می کند.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.