در زمانی آخرین حقوق هنگام بازنشستگی ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی جانباز خواهد بود که مستند به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور انجام گرفته باشد (دادنامه 345 مورخ 19/5/1395 دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 19 مرداد 1395

کلاسه پرونده: 95/562

شماره دادنامه: 345

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 9 و 25 دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ناصر سلیمانی

تاريخ دادنامه: 19/5/1395

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای ناصر سلیمانی به موجب لایحه ای که به شماره 200/57154/211/9000-12/5/1392 ثبت حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً، درخواست ماده 43 [89] و تعارض آراء به استحضار می رساند اینجانب ناصر سلیمانی جانباز بیست درصد (20%) کارمند بازنشسته سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان که طی دادنامه شماره 2564 و پرونده شماره 0008980900002265 – 29/7/1391 به موجب شعبه 25 دیوان عدالت اداری رأی به ضرر بنده صادر گردیده در صورتی که رأی آقای محسن بابائی که همکار بنده هستند و سوابق ایشان برابری می کند جهت نامبرده رأی مثبت صادر گردیده ضمناً شماره دادنامه ایشان 890990900901874 و شماره پرونده 8909980900056096 می باشد که نزد شعبه نهم دیوان می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی مجدد اقدام فرمایند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 9 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900056092 با موضوع دادخواست آقای محسن آقا بابائی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته عدم پرداخت مستمری بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و مشاغل سخت و زیان آور و برقراری مستمری به موجب دادنامه شماره 8909970900901874- 30/11/1389 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

شاکی اجمالاً در دادخواست بیان داشته به موجب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان بازنشسته و مستمری وی بر اساس معدل 2 سال آخر خدمت محاسبه شده است در صورتی که ایشان جانباز 25% بوده و مستمری وی باید بر اساس ماده 12 آیین نامه اجرایی تصویب نامه شماره 213191/ت38434ک-27/12/1386 در خصوص استفاده جانبازان و مشاغل سخت و زیان آور و ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان استانی سخت و زیان آور بر اساس آخرین حقوق دریافتی باشد نماینده سازمان مشتکی عنه در جلسه اخذ توضیح مورخ 19/10/1389 و لوایح ارائه شده درپاسخ بیان داشته چون شاکی حسب درخواست کتبی 12/12/1388 تقاضای استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را نموده است و در سن 44 سالگی بازنشسته شده لذا نمی تواند از مزایای مقرر در ماده 12 آیین نامه اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی ... استفاده نماید چرا که در زمان بازنشستگی شرایط لازم را جهت استفاده از قانون مزبور که حداقل دارا بودن پنجاه سال سن می باشد رانداشته و ادعای وی در این خصوص قابل رد است. علی هذا با توجه به مراتب فوق التوصیف و ملاحظه سوابق منعکس در پرونده نظر به این که مطابق ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 که تصریح نموده در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان مقررات مربوط ملاک عمل بوده و مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و ... مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی آخرین دریافتی بر اساس آخرین حکم استخدامی می باشد. بنابراین شکایت شاکی در صورت احراز جانبازی وارد بوده و حکم بر الزام مشتکی عنه به برقراری مستمری بر اساس آخرین حکم کارگزینی صادر و اعلام می شود. رأی صادره وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.

ب: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9008980900002265 با موضوع دادخواست آقای ناصر سلیمانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته بازنشستگی بر اساس مقررات قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 9109970902502564-29/7/1391 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی بنا به درخواست خود به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 بازنشسته گردیده لذا خواسته وی در حال حاضر جهت تغییر مستند قانونی بازنشستگی پیش از موعد به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان آو جواز قانونی ندارد و رد می گردد. رأی صادر شده قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1367، کسانی که در اجرای این ماده واحده بازنشسته می شوند در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد. نظر به این که شکات پرونده های موضوع تعارض بر اساس قانون پیش گفته بازنشسته نشده اند بلکه به درخواست خود و بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 بازنشسته شده اند در نتیجه تعیین مستمری بر اساس ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور برای آنها توجیه قانونی ندارد و رأی شعبه بیست و پنجم دیوان صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (3)

 • به نام خدا
  تبعیض زمانی درمحاسبه حقوق بازنشستگان
  نقدی بر تاریخ اجرای ماده 82 قانون توسعه ششم
  تبعیض در پرداخت حقوق بازنشستگان مشمول یک صندوق از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس سیستم های متفاوت محاسبه در سالهای متفاوت ناشی میشود
  جهت مزید استحضار کلیه بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی قبل از سال 1390 براساس متوسط دو سال آخر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه محاسبه شده وبر اساس ماده 82 قانون توسعه ششم از ابتدای سال 1396 نیز بر اساس متوسط دو سال آخر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه در زمان اشتغال محاسبه میگردد و اما تعدادی از بازنشستگانی که از بد حادثه از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1395 بازنشسته شده اند بر اساس تفسیر سازمان تامین تامین اجتماعی از ماده 31 برنامه توسعه پنجم نموده در بخشنامه 60 مستمری ها ارتقا شغل را در کارگاهها منوط به وجود طبقه بندی مشاغل نموده یا به بیانی دیگر اگر ارتقا شغل در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل روی دهد و دستمزد کارگر افزایش یابد این افزایش را ناشی از ارتقا شغل نمیداند و لذا حقوق بازنشستگی مشمولین را براساس 5 سال آخر محاسبه نموده
  شایان ذکر است بر اساس قانون و مقررات کار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای زیر 50 نفر الزامی نمیباشد
  صرف نظر از مورد پیش گفته بازنشستگانی که در طی برنامه توسعه پنجم باز نشسته شدند و حقوق بازنشستگی انان بر اساس متوسط 5 سال اخر محاسبه شده است نسبت به بازنشستگان هم شرایط ماقبل و مابعد این بازه زمانی از حقوق بازنشستگی کمتری برخوردار شده اند
  انتظار میرفت که با تصویب ماده 82 قانون برنامه توسعه ششم این تبعیض در نحوه محاسبه بر طرف گردد از انجایی که تاریخ اجرای ماده مذکور ابتدای سال 1396 تعیین گردیده لذا این تبعیض کماکان به قوت خود باقی است
  شور بختانه نظر به اینکه افزایشات سالیانه بازنشستگان به صورت درصدی از آخرین حقوق اعلام میگردد این تبعیض در سالهای بعد روندی افزایشی و کاملا آشکارتر و قابل درک تر میشود
  پیشنهاد:
  تاریخ اجرای ماده 82 توسعه 1/1/1390 تعیین یا تسری یابد تا این اختلاف فاحش که هر سال فاحش ترنیز میگردد نسبت به کلیه بازنشستگان کاملا بر طرف گردد از قرا راطلاع سازمان تامین اجتماعی اسامی افرادی که بر اساس 5 سال اخر محاسبه شده و اختلاف نرخ رشد دستمزد دو سال و 5 سال را که در بازه از 300 درصداختلاف شروع و تا 1 درصد خاتمه می یابد را دارد وبار مالی ناشی از این پیشنهاد به راحتی قابل محاسبه میباشد
  اما اگر همین بازنشستگان با همین شرایط قبل از سال 1390 و بعد از سال 1395 بازنشسته می شد ند از حقوق بالاتری برخوردار برخوردار بودند
  انتظار داریم سازمان تامین اجتماعی نسبت به رفع این تبعیض بر اساس مصوبات داخلی و یا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اصلاح تاریخ اجرای ماده 82 قانون تامین اجتماعی نسبت به رفع این تبعیض آشکار اقدام بایسته را معمول فرمایند
  با تشکر و احترام
  حبیب اله صالحی

 • سلام.اینجانب کارمندسازمان آتشنشانی اصفهان با35%جانبازی و26سال سابقه کاروبیمه تامین اجتماعی با4سال ارفاق جانبازی بازنشست شدم امابیمه اعلام مینمایدحقوق بنده براثاث آخرین حکم کارگزینی یعنی1500000تومان میباشددرصورتی که آخرین حقوق بندکه ازآن بیمه کسرشده است3000000میباشدباتوجه به مواردذکرشده حقوق من چقدربایدمحاسبه گردد.درصورت امکان ازطریق ایمیل پاسخ بنده ارسال گردد.اززحمات شماتقدیروتشکرمینمایم.یاحق

 • سلام.آیاکسی که باارفاق جانبازی بازنشست میشودحقوقش معادل آخرین حکم کارگزینی میباشدیامعادل آخرین حقوق دریافتی.چونکه تفات بین آخرین حقوق وآخرین حکم استخدامی زیادمیباشد.لطفاراهنمایی بفرمایید.تشکر