آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان (شماره ۲۳۵۱۰/ت ۱۸۰۶۰ ﻫ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸)

هيات وزيران در جلسه مورخ ۲/۸/۷۸ بنا به پيشنهاد شماره ۴۹۴/۱۰۶۳/۱۰ مورخ ۷/۲/۷۶ بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و به استناد ماده ۱۲ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴ آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱: در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف: قانون: قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴

ب: دستگاه: كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (۳) قانون.

پ: مستخدم جانباز: كليه مستخدمان دستگاه‌ها كه به موجب بند «ب» ماده (۲) قانون جانباز شناخته شده يا مي‌شوند و داراي درصد جانبازي مي‌باشند.

ت: دوره‌هاي آموزشي: دوره‌هايي كه منجر به اخذ مدرك علمي يا استخدامي مي‌شود يا براي بالا بردن سطح معلومات شغلي از طريق كارآموزي و آموزش كوتاه‌مدت و بلندمدت، در داخل يا خارج از كشور با رعايت قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور انجام مي‌گيرد.

ث: ماموريت آموزشي: اعزام مستخدمان جانباز براي گذراندن دوره‌هاي آموزشي مختلف مي‌باشد.

ماده (۲) كليه دستگاه‌ها مكلفند با برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي كوتاه‌مدت شغلي جهت مستخدمان جانباز خود، معلومات و مهارت‌هاي موردنياز را در آنان ايجاد و موجبات ارتقاي سطح شغلي آنان را فراهم نمايند.

تبصره: دوره‌هاي موضوع اين ماده توسط دستگاه‌ها اجرا خواهد شد و چنانچه امكان آموزش موضوع اين ماده در دستگاهي فراهم نباشد دستگاه موظف است از طريق مراجع ذيصلاح امكان آموزش آنان را در دستگاه‌هاي واجد شرايط فراهم نمايد.

ماده (۳): كليه دستگاه‌ها مكلفند با ماموريت آموزشي مستخدمان جانباز خود كه در كليه مقاطع تحصيلي رسمي و مورد تاييد پذيرفته مي‌شوند، موافقت نمايند.

تبصره: دانشجويان جانبازي كه در دانشگاه پيام نور پذيرفته شده‌اند، مي‌توانند جهت آمادگي براي شركت در امتحانات پايان هر ترم تحصيلي با ارايه برنامه امتحانات حداكثر از يك ماه ماموريت آموزشي استفاده نمايند.

ماده (۴): پست سازماني مستخدمان جانباز تا اتمام ماموريت آموزشي حفظ خواهد شد. در صورتي كه حفظ پست سازماني ميسر نباشد، دستگاه مكلف به اختصاص پست همطراز برابر مفاد بند «د» ماده (۲) قانون خواهد بود.

ماده (۵): مدت ماموريت آموزشي جانباز به عنوان تجربه مفيد جهت ارتقاي گروه، قابل احتساب است و به مستخدمان جانباز در مدت ماموريت آموزشي حقوق و مزاياي مستمر و كليه فوق‌العاده‌ها (به استثناي فوق‌العاده اضافه كار، كارانه، سختي شرايط محيط كار و نوبت كاري و فوق‌العاده جذب مديران و مشاغل تخصصي) و پاداش پايان سال و كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط پرداخت مي‌گردد.

تبصره: فوق‌العاده‌هاي مستثني شده موضوع اين ماده در ماموريت‌هاي آموزشي پاره وقت به نسبت مدت اشتغال پرداخت مي‌شود.

ماده (۶): مستخدمان جانبازي كه در اجراي اين آيين‌نامه از ماموريت آموزشي استفاده مي‌كنند مكلفند دو برابر مدت آموزشي با سپردن تعهد خدمتي در دستگاه متبوع خدمت نمايند و در صورت انتقال مستخدم جانباز به دستگاه ديگر، تعهد مربوط نيز به دستگاه جديد منتقل خواهد شد.

ماده (۷): دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي موظفند بنا به درخواست دستگاه متبوع مستخدم جانباز چگونگي وضعيت تحصيلي وي را از لحاظ واحدهاي گذرانده شده،‌ واحدهاي اخذ شده، ساعات و برنامه كلاسي وي را به دستگاه متبوع مستخدم جانباز اعلام نمايند.

ماده (۸): در مواردي كه دستگاه متبوع مستخدم جانباز به رشته تحصيلي دانشگاهي كه مستخدم جانباز در آن پذيرفته شده است نياز نداشته باشد، مكلف است ضمن موافقت با ماموريت آموزشي جانباز در صورت درخواست ساير دستگاه‌ها، هماهنگي‌هاي لازم را جهت انتقال مستخدم موصوف به عمل آورد تا مستخدم جانباز ماموريت خود را در دستگاه جديد ادامه دهد، در هر صورت موافقت با ماموريت آموزشي جانباز تا فراهم شدن زمينه انتقال وي الزامي خواهد بود.

ماده (۹): استفاده از ماموريت آموزشي اعم از تمام وقت يا نيمه وقت در دوران خدمت رسمي آزمايشي امكان‌پذير مي‌باشد.

ماده (۱۰): حداكثر مدت ماموريت آموزشي جانبازان براي ادامه تحصيل در هر مقطع آموزشي تابع مقررات آموزشي هر يك از وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد جانبازان مشمول قانون كار كه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي را مي‌گذرانند، تابع مقررات مربوط به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي خواهد بود.

ماده (۱۱): اعطاي ماموريت آموزشي به مستخدم براي هر مقطع آموزشي فقط يك بار مجاز مي‌باشد.

ماده (۱۲): چنانچه جانباز در ترم تحصيلي يا طي دوره‌هاي آموزشي غيبت كرده يا مرخصي آموزشي گرفته يا در حال تعويق ترم باشد، حقوق و مزايايي به او تعلق نخواهد گرفت، مگر اينكه در آن مدت در دستگاه مربوط به كار اشتغال داشته باشد.

تبصره: مدت معالجه و درمان جانباز در حين تحصيل كه ناشي از عوارض جانبازي باشد با تاييد بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و حسب مورد كميسيون‌هاي ذيربطي كه در نيروهاي مسلح تشكيل مي‌شوند، از شمول اين ماده مستثني خواهد بود.

ماده (۱۳): دستگاه‌ها مكلفند با ماموريت آموزشي جانبازاني كه طي سالهاي قبل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي پذيرفته شده‌اند و امكان ادامه تحصيل آنها براساس مقررات ورود به دانشگاه‌ها همچنان وجود داشته باشد، ولي به هر دليل ديگر مامور به تحصيل نشده‌اند موافقت نمايند.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.