نحوه محاسبه خدمت در مناطق جنگي (تصويب نامه شماره 333-7/31 م‌ن مورخ 10/12/1365 هيأت وزيران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/11/1365 بنا به پيشنهاد كميته نيروي انساني كميسيون ويژه پشتيباني جنگ هيأت دولت‌موارد ذيل را در مورد كاركنان دستگاههاي مذكور در بند يك تصويب نامه شماره 64330 مورخ 23/7/64 هيأت وزيران درصورتي كه در مناطق موضوع اين تصويب نامه اشتغال داشته باشند تصويب نمودند:

1- هر يك سال خدمت متوالي يا غيرمتوالي اين گونه كاركنان رسمي و ثابت در مناطق موضوع اين تصويب نامه از لحاظ ترفيع‌يا عناوين مشابه آن هيجده ماه محسوب مي‌گردد.

2- كاركنان غير رسمي و كارگران مشمول قانون كار كه در مورد آنان ترفيع يا عناوين مشابه قابل اعمال نمي‌باشد در مقابل هرسال خدمتشان (اعم از متوالي يا غير متوالي‌) در مناطق موضوع اين تصويب نامه به ميزان يك درصد حقوق ثابت يا عناوين‌مشابه كه در تاريخ تصويب اين مصوبه دريافت مي‌نمايند به حقوق ثابت آنان اضافه مي‌گردد.

3- خدمت اين گونه افراد در مناطق موضوع اين تصويب نامه برجسته تلقي مي‌شود و از تاريخ تصويب اين مصوبه در ازاء هرسال خدمت در آن مناطق از پاداش تشويقي معادل يك ماه حقوق و فوق العاده شغل يا اجرت و فوق العاده مخصوص يادستمزد و ساير مزاياي مستمر ماهانه برخوردار خواهند شد و در هر حال مجموع پرداختي به آنان از بابت عيدي و پاداش ويا عناوين مشابه آن در هر سال از دو ماه حقوق و مزاياي ماهانه آنان تجاوز نخواهد كرد.

4- كسر سال موضوع بندهاي 1،2و3 به استثناء مأمورين موضوع بند 10 قابل احتساب نمي‌باشد و براي مأمورين مذكور به‌ازاء هر ماه خدمت به تناسب قابل احتساب مي‌باشد.

5- كاركناني كه از تاريخ شروع جنگ تحميلي (31/6/59) در مناطق موضوع اين تصويب نامه اشتغال داشته‌اند مشمول‌بندهاي يك و دو خواهند بود ليكن هر گونه آثار مالي ناشي از اجراي آن از تاريخ تصويب اين مصوبه خواهد بود.

تبصره- ساير مناطقي كه قبل از تصويب اين مصوبه شرايط مشابه مناطق اين تصويب نامه را داشته‌اند كاركنان ذيربط باپيشنهاد استانداران و تاييد كميته نيروي انساني كميسيون ويژه پشتيباني جنگ هيأت دولت و تصويب كميسيون مزبور مشمول‌بند فوق خواهند شد.

6- اين گونه افراد در صورتي كه نتوانند از مرخصي استحقاقي خود استفاده نمايند مرخصي مزبور بطور كامل ذخيره خواهدشد.

7- وزارت مسكن و شهرسازي سازمان زمين شهري بانك‌ها وزارت بازرگاني كليه تعاوني‌هاي مسكن و مصرف و سايردستگاهها موظفند تسهيلات و اولويتهائي براي كاركنان مناطق موضوع اين تصويب نامه قايل شوند و در احتساب امتياز براي‌دريافت زمين خانه و كالاهاي زندگي سنوات خدمتشان را به ازاء هر سال خدمت در مناطق موضوع اين تصويب نامه دو برابرمحسوب نمايند.

8- كاركنان مشمول اين مصوبه خدمتشان در مناطق موضوع اين تصويب نامه بصورت شبانه روزي مي‌باشد در اين صورت به‌ازاء هر روز خدمت از ساعات مقرر قانوني آنها 15 ساعت محسوب مي‌گردد و به هر حال خدمت آنان در هر ماه از 15 شبانه‌روز كمتر نخواهند بود و آن دسته از كاركناني كه نحوه خدمتشان بصورت عادي (برابر 44 ساعت در هفته‌) مي‌باشد به استثناءاين بندو تبصره ذيل آن و بند 5 مشمول ساير مزاياي مندرج در اين تصويب نامه مي‌گردند.

تبصره- با توجه به مبناي محاسبه فوق ساعات خدمت مازاد بر 175 ساعت مقرر قانوني اين گونه افراد حداكثر تا 95 ساعت‌فوق العاده اضافه كار ساعتي قابل پرداخت مي‌باشد.

9- كاركنان مناطق موضوع اين تصويب نامه در صورتي كه اسير يا مفقودالاثر باشند يا شوند و يا به علت حوادث ناشي ازجنگ مجروح يا مصدوم گردند طي مدت معالجه و استراحت پزشكي‌شان از مزاياي مندرج در اين تصويب نامه برخوردارخواهند بود.

10- كاركنان مأمور به خدمت در مناطق موضوع اين تصويب نامه در صورتي كه از فوق العاده روزانه مأموريت استفاده ننمايندمشمول مزاياي مندرج در اين تصويب نامه خواهند بود.

11- در صورتي كه كاركنان مناطق موضوع اين تصويب نامه در ساير مناطق مأمور يا انتقال موقت شده يابشوند دستگاههاي‌بكار گيرنده موظفند از تاريخ تصويب اين مصوبه حقوق اين گونه افراد را از محل اعتبارات خود بپردازند.

12- آن عده از كاركنان كه به ازاي خدمت در مناطق موضوع اين مصوبه تحت هر عنوان از مزاياي جنگي استفاده مي‌نمايند ازشمول اين مصوبه خارج بوده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

13- مناطق موضوع اين تصويب نامه مناطق مرزي است كه زير آتش مستقيم دشمن بعثي عراق قرار دارد و كاركنان شاغل درآن در ارتباط با وظايف محوله خدمت مي‌نمايند.

«عبارتست از غرب خطي كه از اروند كنار آغاز و پس از گذشتن از آبادان‌، خرمشهر، بستان‌، موسيان‌، دهلران‌، مهران‌، صالح آباد، سومار، گيلان غرب‌،سرپل ذهاب‌، قصرشيرين‌، نوسود، سردشت‌، پيرانشهر به سه راهي نقطه مرزي سه كشور ايران عراق و تركيه ختم مي‌شود و كليه نقاط در اين خط وبخشهاي مربوط به آن‌.»

14- هر گونه تغيير در مناطق موضوع اين تصويب نامه با پيشنهاد استانداران و تاييد كميته نيروي انساني كميسيون ويژه‌پشتيباني جنگ هيأت دولت و تصويب كميسيون مزبور خواهد بود.

«طبق تصويبنامه شماره 1142/13ت 413/من- 2/6/67 نقاط بانه‌، مريوان و جزاير خارك‌، سيري‌، ابوموسي و لارك اضافه شده است‌.»

15- اين تصويب نامه به مدت يك سال از تاريخ تصويب اعتبار دارد و در صورت تداوم شرايط كنوني مناطق مذكور در بند13 با تصويب كميته نيروي انساني كميسيون ويژه پشتيباني جنگ هيأت دولت سالانه تمديد مي‌گردد.

ميرحسين موسوي- نخست وزير

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (27)

بار گذاری نظرات قدیمی تر
 • سلام .
  اقا من پدرم از سال 55 تا 60 کار میکرده تو شرکت فولاد اهواز که جزء مناطق عملیاتی هم بوده ...
  من خودم الان سربازم خواستم ببینم اگه شامل من میشه کسری خدمت باید به کجا برم استعلام و پیگیری کنم من الان پرونده و سوابق پدرم رو دارم ...
  و همه چیز رو کامل دارم فقط نمیدونم سوابق رو ببرم کجا ؟؟

 • حمبد رضا ودادی نیا

  ابزار مدیریت

  با سلام و عرض خسته نباشید خواستم جویا بشوم مت شش ماه اخر خود را در سنوات 63 ششماهه اخر در منطقه جتگی بوده ام البته وظیفه و نیز یکماه 25 روز نیز من رامجاب به اضافه خدمت نموده و اضافه خدمت کردم و در زیر کارت دوران احتیاط من ثبت گردید ا.ایا سبوابق اضافه خدمت مت جزو خدمت داوزلبانه محسوب میشود یا خیر . با توجه به نصوبه دولت سربازان وظیفه سه چهارم خدمت انها داوزلبانه تلقی نیگردد . خواهشمندم راهنمایی بفرمایید . ممنون

 • سلام من از سال۵۸ تا ۶۱ در ایلام مشغول به کار بوده ام ای فرزندم مشمول کسر خدمت سربازی میشود

 • با سلام من از مرداد۵۸ تا بهمن ۶۱ در ایلام در سازمان منطقه ای بهداری وقت در استخدام رسمی بوده ام ای مزایای مناطق جنگی شامل حال من میشود من اکنون باز نشسته ام

 • سلام پدر من سال 67،مهر ماه عازم سربازی شده سردشت،اما همچنان منطقه ناامن بوده،شامل کسرسربازی هستم؟

 • آيا خدمت در نيروي دريائي جزيره ابوموسي و سيري در زمان جنگ جزء منطقه جنگي محسوب ميشود و از خدمت فرزندان كسر ميكند ؟ 09123899130

 • آیا پدر من که ۸ سال در منطقه پاوه در کرمانشاه در منطقه جنگی در آموزش و‌پرورش خدمت کرده ایثارگر میباشد ؟ من‌میتوانم از مزایای آن بهره مند شوم؟

 • سلام لطفا قانون خدمت در ناجا را بنویسد بطور کلی

 • سلام عالی بود متاسفانه خیلی ها اطلاعات ندارند درحقشان حق لناس شده هرچند گفته ها تا ثیر نداره

 • با سلام میخواستم بپرسم اگه پدر من در زمان جنگ 2 سال معاون شهردار خرمشهر بوده، به اون ایثارگری یا سابقه جنگ تعلق میگیره برای کسر خدمت سربازی؟
  ممنون میشم