ماده 1- اين دستورالعمل در اجراي بند چهارم مصوبه هيأت وزيران در خصوص مدت خدمت كاركنان رسمي دولت كه ازتاريخ 31/6/59 تا 29/5/67 و از طريق ارگانهاي غير از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي به مناطق عملياتي وجنگي اعزام شده و در زمينه‌هاي فرهنگي تبليغي پشتيباني امدادي و فني مهندسي فعاليت داشته‌اند تنظيم گرديده است‌.

ماده 2- كليه دستگاهها موظفند پس از ارائه درخواست فرد مراتب را از مراجع اعزام كننده استعلام در صورتيكه مرجع اعزام‌كننده غير از دستگاه متبوعه مستخدم باشدو سپس با امضاي بالاترين مقام اجرايي وزارت سازمان طبق فرم پيوست به نيروي‌مقاومت بسيج سپاه جهت طرح در كميسيون ماده 3 اين دستورالعمل ارسال نمايند.

تبصره 1- قسمت الف فرم پيوست كه متضمن تعداد دفعات حضور افراد در مناطق عملياتي و جنگي مي‌باشد در دو نسخه‌اصل و كپي توسط دستگاه تكميل مي‌شود و چنانچه تعداد دفعات حضور در مناطق مذكور بيش از رديفهاي مندرج در فرم‌باشد از فرمهاي مجدد استفاده خواهد شد.

تبصره 2- به منظور اطلاع و سهولت و تسريع در انعكاس تقاضاي افراد مشمول مصوبه كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت اعم از ستادي و استاني موظفند به طرق مقتضي موضوع برخورداري افراد از اين‌تسهيلات و تشكيل كميسيون را اعلام نمايند.

ماده 3- تشخيص مدت حضور در مناطق عملياتي و جنگي و نوع خدمت داوطلبانه يا موظف و صدور گواهي به عهده‌كميسيوني است كه در نيروي مقاومت بسيج سپاه مركب از اعضاء زير تشكيل مي‌گردد:

1- جانشين معاونت نيروي انساني

2- جانشين مديريت كارگزيني و خدمات

3- مسؤول مركز عمليات نيروي انساني بسيج نمسا به عنوان دبير

4- نماينده اداره سازمان مربوطه

تبصره 1- حسب مورد از نماينده دستگاه اعزام كننده جهت شركت در كميسيون دعوت بعمل مي‌آيد.

تبصره 2- جلسات كميسيون حداقل هر 15 روز يكبار تشكيل مي‌گردد و كميسيون موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه‌از تاريخ وصول درخواست نتيجه را به دستگاه محل خدمت مستخدم و ذينفع اعلام نمايد.

ماده 4- كميسيون مدت حضور در مناطق عملياتي و جنگي فرد را بررسي و پس از محاسبه 12 خدمت در جبهه را بدون ذكرتاريخ به عنوان گواهي قطعي تائيد و اعلام مي‌نمايد تبصره ـ در صورتي كه حضور فرد در مناطق جنگي متوالي بوده باشد كميسيون عنوان متوالي بودن را در گواهي صادره ذكر مي‌نمايد در غير اين صورت متناوب محسوب خواهد شد.

ماده 5- نيروي مقاومت بسيج سپاه پس از رسيدگي موضوع در كمسيون مربوطه نتيجه را طبق گواهي رسمي با توجه به تبصره‌2 ماده 3 به دستگاه ذيربط ارسال مي‌نمايد.

ماده 6- مدت حضور در جبهه موضوع اين دستورالعمل صرفاً ملاك عمل در اعطاء امتيازات جبهه و جنگ موضوع تبصره 4ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 مي‌باشد. (بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/71سازمان امور اداري و استخدامي كشور)

تبصره- تسهيلات موضوع مصوبه در اين دستورالعمل شامل افراديكه محل جغرافيايي خدمت و پست سازماني موردتصدي آنها در مناطق عملياتي و جنگي موضوع مصوبه فوق الاشاره قرار دارند و مقررات ديگري در مورد آنها اعمال مي‌شودنخواهد بود.

ماده 7- در صورت اعتراض به تصميمات مذكور فرد مي‌بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ گواهي به روش مذكور درماده 2 اين دستورالعمل اعتراض كتبي خود را به دبيرخانه كميسيون تحويل نمايد.

تبصره 1- رسيدگي به اعتراضات به عهده كميسيون تجديد نظر مركب از اعضاء زير بوده و تصميمات اين كميسيون قطعي و لازم‌الاجراء است‌.

۱- معاون نيروي انساني نيروي مقاومت بسيج سپاه

2- مدير كارگزيني و خدمات نيروي مقاومت بسيج سپاه

3- مسؤول مركز عمليات نيروي انساني بسيج

4- نماينده اداره ـ سازمان

تبصره 2- كميسيون تجديد نظر موظف است ظرف مدت يكماه پس از وصول تقاضا نتيجه را از طريق نيروي مقاومت بسيج‌سپاه موضوع ماده 5 به دستگاه محل خدمت و ذينفع اعلام نمايد.

تبصره 3- نيروي مقاومت بسيج موضوع ماده 5 رونوشت اقدامات انجام شده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارسال‌نمايد.

تبصره 4- مدت فعاليت كميسيونهاي‌... و تبصره 17 از تاريخ 15/1/80 تا 15/11/80 حداكثر به مدت 10 ماه خواهد بود.

ماده 8- اين دستورالعمل مشتمل بر 8 ماده و 10 تبصره توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تهيه و در تاريخ ‌16/11/79 پس از هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب رسيد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
 • اسدالله زارعی از کارکنان هشت سال دفاع بازنشسته

  ابزار مدیریت

  تاکنون هیچ اقدام مثبتی دررابطه باامتیاز ات مناطق جنگی صورت نگرفته است

  شنبه, Apr 13 2019 4:08:10am
 • باسلام لطفا نحوه محاسبه وحایزشرایط بودن افراد رادرمناطق جنگی بطور واضح بیان نمایید
  اینجانب ازسال 64لغایت 67 بمدت 36 ماه در منطقه جنگی سردشت مشغول تدریس بودم ایا جز استفاده از مزایا هستم یا نه خدمت اینجانب بعنوان منطقه عملیاتی وجبهه از سوی بسیج وسپاه تایید میشود اعلام نایید باتشکر الماسی

  سه شنبه, Nov 28 2017 12:12:04am
 • باسلام احتراما اینجانب جزو مشمولین این بخشنامه 51700 میباشم که اطلاع رسانی نه شده واکنون توسط یکی ازدوستان وهمکاران مطلع شده که مدت 36 ماه در منطقه جنگی سردشت مشغول خدمت در اموزش وپرورش بوده وسال 87 در شهرستان خوی
  بازنشسته شده که هیچ گونه مزایایی نسبت به اجرای این بخشنامه بر احکام بنده ازسو ی سازمان انجام نیافته لذا از مسولین خواهانم نسبت به احقاق حقوق اینجانب رسیدگی واقدام لازم معمول گردد.باتشکر بازنشسته فرهنگی رسول الماسی

  دوشنبه, Nov 20 2017 12:32:40am