لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی (دادنامه شماره 59 مورخ 11/2/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 11 اردیبهشت 1391

کلاسه پرونده: 121/91

شماره دادنامه: 59

موضوع رأی: لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی.

شاکی: علی اکبر فتحی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: آقای علی اکبر فتحی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در موضوع احتساب ایام خدمت غیر رسمی در دستگاههای دولتی شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 20 دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده شماره 20/83/2002 با موضوع دادخواست آقای علی اکبر فتحی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و به خواسته الزام به احتساب ایام اشتغال خدمت قراردادی به عنوان سابقه خدمت رسمی به موجب دادنامه شماره 2823-24/10/1383 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که طبق بخشنامه شماره 173029/621-27/11/1381 اداره کل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احتساب سوابق خدمت و مرخصی استحقاقی مستخدمان قراردادی که در تنظیم قرارداد با آنان رعایت تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور نشده است و انعقاد قرارداد بدون اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است منع شده است و در نتیجه سازمان متبوع مستخدم ملزم به رعایت بخشنامه از حیث عدم احتساب سوابق خدمتی قراردادی بوده است بنابراین دعوای طرح شده غیر موجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. حکم صادر شده بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

ب: شعبه 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/87/1617 با موضوع دادخواست آقای احمد خباز به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد و به خواسته احتساب سنوات غیر رسمی به موجب دادنامه شماره 2251-12/11/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:اولاً: اطلاق ماده 151 قانون استخدام کشوری مبنی بر این است که سوابق تمام وقت غیر رسمی کارکنان تابع قانون استخدام کشوری که از اعتبارات دولتی استفاده کرده باشند قابل محاسبه به عنوان سابقه خدمت رسمی است و ثانیاً: بخشنامه استنادی مشتکی عنه به وسیله دستورالعملها و بخشنامه های بعدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی عوض شده و مضموناً به نفع شاکی است. لذا به وارد دانستن شکایت مطروح و الزام خوانده به احتساب سنوات خدمت غیر رسمی شاکی که از اعتبارات دولتی حقوق دریافت کرده است به عنوان سابقه خدمت حکم صادر و اعلام می شود. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه 20 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/83/2001 با موضوع دادخواست آقای غلامعباس گشتی بحر آباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و به خواسته احتساب سنوات خدمت روزمزد و فصلی و قرارداد خرید خدمتی به عنوان سنوات خدمت دولتی به موجب دادنامه شماره 1368-24/5/1384 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای غلامعباس گشتی بحرآباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد دایر به احتساب سنوات خدمت روزمزد، فصلی و قرارداد خرید خدمتی به عنوان سنوات خدمت دولتی، شعبه دیوان با بررسی اوراق و محتویات پرونده، مفاد شکایت شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و با توجه به مفاد تبصره 6 قانون بودجه سال 1364 کل کشور شمول مقررات قانون استخدام کشوری بر آن، نظر به این که عدم رعایت مقررات مربوط از سوی دانشگاه مشتکی عنه در خصوص به کارگیری مستخدم موجب تضییع حقوق مشارالیه نخواهد شد و شاکی از سال 1369 تا 1379 به صورت مستمر و تمام وقت مشغول انجام وظیفه بوده است لذا با استناد به ماده 151 قانون استخدام کشوری به وارد دانستن شکایت طرح شده حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده وفق مقررات و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 151 قانون استخدام کشوری و مفاد رأی شماره 512 و 511 -18/11/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی، آراء شعب 20 و 3 دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری