پاسخ به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص طرح تبيين مسير ارتقا شغلي كارشناسان، مديران و مشاوران (بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

بخشنامه به كليه وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

پيرو بخشنامه شماره 205701/1802 مورخ 7/11/81 اين سازمان با موضوع پاسخ به ابهامات و سؤالات مطروحه درخصوص طرح تبيين مسير ارتقاء شغلي كارشناسان ، مديران و مشاوران، مفاد مصوبات شوراي امور اداري و استخدامي كشور جهت اجراء و ايجاد وحدت رويه و رفع مشكلات و ابهامات به شرح زير ابلاغ مي گردد:

1- «تبيين» از عنوان و متن طرح حذف گردد و عنوان طرح به «طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان، مديران و مشاوران شاغل در حوزه هاي ستادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي» اصلاح مي گردد.

2- تاريخ اجراي احكام افراديكه با طرح مزبور تطبيق وضع داده ميشوند از تاريخ تصويب هيأت مميزه ذيربط است و  براي ارتقاء به سطوح بالاتر حداقل چهار سال بايد در هر سطح توقف داشته باشند.

3- كاركناني كه امتيازات لازم را براي ارتقاء به يكي از سطوح طرح مزبور كسب نموده اند ، دو سال يكبار مجدداً مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت . چنانچه در ارزيابي مجدد امتياز لازم را براي حفظ سطح كارشناسي خود كسب ننمايد با توجه به امتياز مكتسبه به سطوح پايين تر تنزل خواهند يافت.

4- كاركناني كه پروندة آنان جهت تطبيق با طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان ، مديران و مشاوران در هيأت مميزه مربوطه مطرح و امتيازات لازم را كسب نمي نمايند ، پرونده آنان حداقل يكسال بعد قابل طرح و بررسي مجدد خواهد بود.

5- شهداء، جانبازان و مفقودين انقلاب اسلامي مشمول قانون حالت اشتغال مصوب (30/6/72) مشمول طرح تبيين مسير ارتقاء شغلي مي باشند و پرونده آنان نظير ساير شاغلين در هيأت هاي مميزه ذيربط مطرح و حسب مورد و متناسب با امتيازات كسب شده به سطوح مربوط ارتقاي خواهند يافت.

1/5- به مشمولين بند فوق حداقل سطح «ارشد» اعطاء خواهد شد و در صورت كسب امتياز بالاتر به سطوح مربوط (خبره ، عالي) ارتقاء مي يابند ، تاريخ اجراي اين بند براي ارتقاء در سطح كارشناسي ارشد ، از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه و در مورد ساير سطوح از تاريخ تصويب هيأت مميزه ذيربط مي باشد .

2/5- مشمولين قانون حالت اشتغال در سقف 65 درصد كاركنان مشمول طرح مزبور قرار نمي گيرند و مشمول ارزيابي دوساله موضوع بند 3 فوق الذكر نمي باشند .

6- ارزيابي بعمل آمده توسط دستگاه هاي وابسته به وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل زير نظر رييس جمهور كه داراي مجوز تشكيل هيات مميزه مي باشند ، براساس ضوابط و دستورالعمل هاي نحوه سنجش عوامل امتياز آور كه از طرف هيأت مميزه مركزي ابلاغ گرديده است تا سطح كارشناسي «ارشد» واجد اعتبار است و تصميم گيري درخصوص سطوح بعدي (خبره و عالي) در هيات هاي مميزه مستقر در وزارتخانه ها يا سازمان هاي مستقل زير نظر رييس جمهور صورت مي گيرد . اين هيأت هاي مميزه موظفند بر نحوه عملكرد هيأت هاي مميزه دستگاه هاي وابسته و استاني كه مجوز تشكيل هيأت مميزه دارند ، نظارت نمايند.

7- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است عملكرد هيات هاي مميزه را بطور كلي يا به صورت جزئي مورد بررسي و ارزيابي قرار داده و هيات هايي را كه داراي عملكرد مطلوب مي باشند تشويق نموده و اختيارات هيات هايي را كه داراي اشكالاتي مي باشند، محدود و يا لغو نمايد.

محمود عسگري آزاد- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني