ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل (بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 15/6/1389 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (65) قانون مديريت خدمات كشوري ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل را به شرح پيوست تصويب نمود كه مراتب به تأييد رييس‌جمهور محترم رسيده است و براي اجرا ابلاغ مي‌گردد.

ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات جدول حق شغل

كارمندان شاغل مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صورت تحقق شرايط زير به يك طبقه شغلي بالاتر در جدول حق شغل (موضوع بند 1 فصل اول بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور) ارتقا مي‌يابند:

1- شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي بوده است، به ازاي هر شش سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه 5 ارتقاء مي‌يابند.

2- شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي (سيكل) بوده است، به ازاي هر پنج سال سوابق تجرابي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه 6 ارتقاء مي‌يابند.

3- شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي ديپلم مي‌باشدف به ازاي هر پنج سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه 7 ارتقاء مي‌يابند.

4- شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي كارداني يا همتراز مي‌باشدف به ازاي هر پنج سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه 8 ارتقاء مي‌يابند.
5ـ شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي كارشناسي يا همتراز مي‌باشدف به ازاي هر چهال سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه 10 ارتقاء‌ مي‌يابند.

6- شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا همتراز مي‌باشد، به ازاي هر چهال سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه 11 ارتقاء مي‌يابند.

7- شاغلين مجموعه مشاغلي كه شلرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي دكتراي حرفه‌اي يا همتراز مي‌باشد، به ازاي هر چهار سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه 12 ارتقاء مي‌يابند.

8- پزشكان متخصص و همچنين شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي (ph.D) يا همتراز مي‌باشد، به ازاي هر چهال سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه 13 ارتقاء مي‌يابند.

تبصره 1- كارمنداني كه به لحاظ كسب تجارب، مهارت و طي دوره‌هاي آموزش شغلي مربوط، از توانايي‌هاي لازم براي تصدي مشاغل بالاتر از شغل فعلي خود برخوردار مي‌شوند، وليكن داراي مدرك تحصيلي پيش‌بيني شده در آن شغل نمي‌باشند، به موجب ضوابطي كه از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ابلاغ خواهد شد از امكان تصدي مشاغل مذكور برخوردار مي‌شوند.

تبصره 2- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در خصوص آن دسته از مشاغلي كه روند ارتقاء خاص داشته‌اند و با مفاد بندهاي فوق تطبيق ندارند مراتب پيشنهاد خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارايه نمايند.

تبصره 3- كارمنداني كه در اجراي تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همچنين كارمندان عضو گردانهاي عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنين ساير كارمنداني كه به موجب مصوبه شوراي امور اداري و استخدمي كشور (سابق) از گروه‌هاي مربوط برخوردار شده‌اند، به تناسب از حداكثر طبقات تعيين شده در بندهاي فوق مستثني مي‌باشند.

تبصره 4- سوابق تجربي كارمندان در ارتقاي طبقه و رتبه شغلي آنها، بر اساس ضوابط مربوط به نحوه احتساب تجربه مندرج در آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره 5- كارمنداني ك بعد از 1/1/1388 به استخدام دستگاههاي اجرايي در آمده‌اند ، تاريخ ورود به خدمت آنان ملاك عمل براي ارتقاي طبقات خواهد بود

تبصره 6- شاغلين مشاغل كارداني و بالاتر و يا همترازان آنها كه در مناطق كمتر توسعه يافته موضوع فهرست تصويب نامه مشار ه76294/36095 هـ مورخ 10/4/1388 و استان‌هاي خراساني شمالي، خراسان جنوبي، كهگيلويه و بوير احمد، كردستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر ، هرمزگان ، خوزستان و ايلام، خدمت مي‌نمايند، به ازاي هر يك سال سوابق تجربي (از تاريخ 1/1/1388 به بعد)، از يك سال تعجيل) (كسر سال به نسبت)، در ارتقاي طبقه برخوردار مي‌شوند

ب- نحوه ارتقاي كارمندان در رتبه‌هاي جدول حق شغل:

شرايط ارتقاي رتبه كارمندان مشمول اين ضوابط به شرح زير مي‌باشد:

1- مدت تجربه لازم براي ارتقاي رتبه متصديان مشاغل تا سطح كارداني وكارشناسي و بالاتر به شرح جدول زير مي باشد:

2- مدت تجربه قابل قبول براي متصديان مشاغل تا سطح كارداني و كارشناسي و بالاتر

اين مطلب به تدريج كامل مي شود....

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ارتقای کارکنان بخوانید!

ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه ارتقای دارندگان مدارک پایین‌تر از کارشناسی شاغل در پست‌ کارشناسی

نظام‌نامه مديريت استعداد كاركنان دستگاه‌های اجرایی و تشکیل کانون سنجش استعدادها

فایل اکسل محاسبه سوابق بیمه پردازی، سنوات خدمت و تجربه قابل قبول کارکنان

لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی (دادنامه شماره 59 مورخ 11/2/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

احتساب سنوات تدریس معلمان پیش‌دبستانی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه منوط به خدمت تمام وقت می‌باشد (رأی شماره 204-203 مورخ 19/4/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

احتساب سنوات خدمت مربیان پیش‌دبستانی (رأی شماره‌های 459-458 مورخ 25/5/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تأیید تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55588/200- 27/10/1389 موضوع: «ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل» از 1/1/1388 (دادنامه شماره 640 مورخ 9/4/1393 دیوان عدالت اداری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -