منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام

مطابق ماده ۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد:

«ماده ۷- دولت موظف است با همكاري ساير قوا به منظور فرهنگ‌سازي و ارتقاء سلامت نظام اداري براساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون «منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاران نظام» را تدوين نمايد.

تبصره- كليه دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون مكلفند براساس وظايف و مأموريتهاي خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاران نظام» به تدوين «رفتار حرفه‌ای و اخلاقي مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مديران و كاركنان» خود اقدام نمايند.»

تا کنون این منشور اخلاق حرفه‌ای تهیه و تصویب نشده است.