تركيب هيأت تجديدنظر همعرض رسيدگي به تخلفات اداري (دادنامه شماره 291 مورخ 18/7/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاريخ دادنامه: ۱۸/۷/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۲۹۱

کلاسه پرونده: ۸۹/۱۱۸

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اعلام‌كننده: مديركل امور حقوقي سازمان پزشكي قانوني

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: درخصوص تركيب اعضاي هيأت تجديدنظر هم عرض رسيدگي به تخلفات اداري، آراء متهافتي از شعب ديوان عدالت اداري صادر شده است بدين نحو كه پس از اعتراض اشخاص به آراء هيأت هاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت، شعب ديوان عدالت اداري عندالاقتضاء حكم به نقض آراء هيأت تجديدنظر تخلفات اداري صادر و رسيدگي به هيأت تجديدنظر همعرض تخلفات اداري ارجاع شده است و پس از صدور رأي در هيأت مذكور و اعتراض مجدد به آن، تعدادي از شعب ديوان عدالت اداري از جمله شعبه ۲۱ به موجب دادنامه‎هاي ۵۳۵ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ و ۷۲۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ و شعبه ۲۲ به موجب دادنامه ۱۵۲ مورخ ۴/۲/۱۳۸۷ و شعبه ۲۳ به موجب دادنامه ۱۳۸ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ بدون توجه به تركيب اعضاي صادركننده رأي معترضٌ‎به، از اين حيث كه آيا در صدور رأي اوليه هيأت تجديدنظر دخالت داشته‎اند يا خير؟ به وارد نبودن شكايت حكم صادر كرده‎اند. و ليكن در يك مورد، شعبه ۲۳ ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۷۳۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۸ با اين استدلال كه چون يكي از اعضاي صادركننده رأي هيأت همعرض تجديدنظر، در صدور رأي اوليه هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري دخالت داشته است حكم به ورود شكايت و نقض رأي هيأت هم عرض تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري صادر كرده است.

مدير  كل امور حقوقي سازمان پزشكي قانوني كشور با توجه به مراتب فوق‎الذكر، به موجب نامة شماره ۵۹۵۳۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول آراء ياد شده محرز تشخيص داده شد.

ب ـ نظر به اين كه شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۰ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۷، رأي هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري سازمان پزشكي قانوني را از حيث نقص در تحقيقات نقض نكرده است تا با وحدت ملاك از بند ۲ ماده ۲۶۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ و ماده ۴۰۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، براي رسيدگي مجدد به همان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شود بلكه نقض رأي هيأت مزبور به لحاظ وجود اشكالاتي بوده است كه مقتضاي آن رسيدگي مجدد ماهوي در هيأت همعرض تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري تشخيص داده شده است و با تنقيح مناط از تبصره ۲ ماده ۲ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال ۱۳۷۲ مبني بر اين كه «هيچ يك از اعضاي اصلي و علي‎البدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نمي‎توانند همزمان عضو هيأت تجديدنظر همان دستگاه باشند. همچنين اعضاي مذكور نمي‎توانند در تجديدنظر پرونده‎هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده‎اند، شركت كنند.» لزوماً مي‎بايست پرونده پس از نقض با حضور اعضايي غير از كساني كه رأي اوليه را صادر كرده‎اند، در هيأت همعرض رسيدگي شود. علي‎هذا رأي شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۷۳۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۸ مبني بر وارد دانستن شكايت و نقض رأي هيأت همعرض تجديدنظر تخلفات اداري سازمان پزشكي قانوني از حيث اين كه در آن ترتيب فوق رعايت نشده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.