اعتراض به آراء قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري (رأي شماره ۳۳۹ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۸ ديوان عدالت اداري)

تاريخ دادنامه: 21/4/1388

شماره دادنامه:339

کلاسه پرونده: 88/291

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي: دفتر هماهنگي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي.

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 ، 15،22 و 23 ديوان عدالت اداري.

مقدمه:

الف- شعـبه بيست و دوم ديوان در رسيـدگي به پرونده کلاسـه‎هاي 85/1217 و 86/100 موضوع شکايت آقاي محمد کريمي افشار به طرفيت تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي به خواسته صدور دستور موقت و نقض رأي به شرح دادنامه‎هاي شماره 1126ـ 1125 مورخ 28/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، مشتکي‎عنه پاسخ داده است، رسيدگي وفق مقررات قانوني انجام و با رعايت ماده 21 آيين‎نامه اجرائي قانون مرقوم با ملاحظه آثار سوء اجتماعي و اداري حداقل مجازات اعمال شده است، تقاضاي رد شکايت را دارند، عليهذا قطع نظر از اينکه در رسيدگي‎هاي معموله ايراد قانوني مشهود نيست، اما با التفات به پست شاکي که در زمان صدور رأي از مشاغل مديريتي و حساس بوده است در صورت اعمال مجازات تعيين شده منجر به اعمال دو مجازات خواهد شد (تنزل مقام و محروميت از ...) و اعمال دو مجازات برخلاف مفاد تبصره 4 ماده 9 همان قانون مي‎باشد. شکايت از اين حيث وارد تشخيص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 22 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم بر نقض رأي معترض‎عنه جهت رسيدگي مجدد در شعبه همعرض صادر و اعلام مي‎گردد.

ب- شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 76/404 موضوع شکايت آقاي غلامحسين کروژدهي به طرفيت وزارت جهاد کشاورزي، هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به خواسته اعتراض به رأي شماره 76/1/د مورخ 16/2/1376 به شرح دادنامه شماره 238 مورخ 24/2/1377 چنين رأي صادر نموده است، حسب محتويات پرونده دلايل و مستندات مربوطه به موجب نامه شماره 3432/هـ‍ مورخ 1/11/1374 مراتب به هيأت بدوي اعلام و درخواست رسيدگي بعمل آمده است. هيأت وارد رسيدگي‌شده از متهم تحقيقات مفصل بعمل آمده و نامبرده در مراحل مختلف تحقيق به اتهامات وارده اعتراف نموده است. با توجه به اينکه از ناحيه شاکي اعتراض موجه و موثري مطرح نگرديده و ايراد و اشکالي در رسيدگي و اقدامات سازمان مشتکي‎عنه مشهود نيست فلذا اعتراض شاکي غير وارد تشخيص و رأي به رد شکايت وي صادر و اعلام مي‎گردد.

ج- شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2401 موضوع شکايت آقاي علي زمانيان بهاباوي به طرفيت هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان جهاد کشاورزي به خواسته اعتراض و نقض رأي مورخ 450 مورخ 2/9/1383 صادره از هيأت مشتکي‎عنه به شرح دادنامه شماره 2395 مورخ27/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، شعبه ديوان با لحاظ مقررات تبصره يک ماده 21 قانون رسيدگي به تخلفات اداري که تنها رسيدگي شکلي را براي اين مرجع تجويز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقايع رسيدگي‌هاي معموله و اينکه شاکي در هيأت بدوي دفاعيات خويش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبيق آن با مقررات قانوني استنادي بر عهده هيأتهاي موصوف است و از حيث استدلال و استناد قانوني نيز براساس گزارشات سازمان بازرسي کل کشور تخلفات انتسابي وي مدلل و ثابت گرديده در نتيجه چون از جانب شاکي ايراد موثر و موجهي که باعث گسيختن رأي معترض‎عنه باشد ارائه و ابراز نگرديده و به رسيدگي‌هاي شکلي هيأت صادر کننده رأي معترض عليه نيز وجود نقص يا ايرادي که متضمن مخدوش بودن آن باشد، مشهود نبوده فلذا شکايت و اعتراض شاکي به شرح فوق‌الاشعار ناموجه و غير وارد تشخيص و با عدم احراز نقض قوانين و مقررات در مباني رأي موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎دارد.

د- شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/851 موضوع شکايت آقاي نورالدين مولوي به طرفيت هيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي به خواسته اعتراض به رأي شعبه دوم هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي به تاريخ 20/12/1380 به شرح دادنامه شماره 1465 مورخ 19/7/1382 چنين رأي صادر نموده است، شعبه دوم هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي شاکي را به اتهام کم‌کاري يا سهل انگاري در انجام وظيفه به استناد بند 14 ماده 8 و بند (و ) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات محروميت از انتصاب به پيشنهاد حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي محکوم نموده که مورد اعتراض وي قرار گرفته و مدعي شده که هيات رسيدگي به تخلفات براي رسيدگي به تخلف وي مي‌بايست به لحاظ اينکه نامبرده از مديران وزارتخانه بوده با دستور وزير مربوطه اقدام به رسيدگي مي نمود در حالي که وزير کشاورزي وقت چنين دستوري صادر ننموده است. خوانده در پاسخ قيد نموده که وزير وقت کشاورزي صراحتاً دستور رسيدگي به تخلفات شاکي را صادر نموده و ادعاي وي محکوم به رد مي‎باشد. نظر به محتويات پرونده و بررسي سوابق ارسالي از آنجائي که در برگ 238 سوابق وزير وقت کشاورزي دستور رسيدگي به تخلفات شاکي را در هيأتهاي رسيدگي به تخشلفات اداري صادر نموده‎اند و هيأت نيز طبق موازين قانوني مبادرت به انشاء رأي نموده و هيچ‌گونه تخطي از قانون در روند رسيدگي مشاهده نگرديد. لذا به استناد ماده 21 قانون رسيدگي به تخلفات اداري شکايت مطروحه را وارد تشخيص نداده و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف- تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق الذکر محرز بنظر مي رسد.

ب- علاوه بر اينکه آراء قطعي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد کارمندان متخلف متضمن محکوميت اداري آنان به محروميت از انتصاب به مشاغل حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي بوده است و از اين حيث ايرادي بر آراء مذکور وارد نيست، اساساً اعمال مجازات مذکور به تجويز بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري درباره متصديان مشاغل حساس و مديريتي الزاماً مستلزم تغيير سمت و انتصاب آنان به مشاغل غيرحساس و غيرمديريتي در دستگاه هاي دولتي است. بنابراين دادنامه شماره 238 مورخ 24/2/1377 و دادنامه شماره 2395 مورخ 27/12/1384 و دادنامه شماره 1465 مورخ 19/7/1382 شعب 6 ، 15 و 23 ديوان مبني بر رد شکايت و اعتراض شاکيان نسبت به آراء قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صحيح و موافق قانون است.

اين راي به استناد بند 2 ماده 19و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري- رهبرپور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (1)

  • باسلام و دعای خیر نحوه اعتراض به رای تخلفات اداری استانداری خوزستان که اقدام به محکومین کسر یکچهارم حقوق و فوق العاده شغل اینجانب براساس بند ج ماده 9 . خواهسمند است نحوه اعتراض وشیوه ان را به دیوان اداری اعلام فرمایید. رای قطعی وقابل اعتراض در دیوان عنوان شدهبا تشکر و احترام