آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی (تصویب‌نامه شماره 163467/44913 مورخ 22/7/1389 هیأت وزیران)

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون مديريت خدمات‌كشوري -مصوب ۱۳۸۶- و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۸۹۵/ت۳۸۸۵۶ك مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصويب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری

۱- پستهاي سازماني (شغل) دستگاههاي اجرايي كه در مجموعه تشكيلات تفصيلي در اجراي ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور رسيده‌اند، مبناي تعيين مشاغل حاكميتي خواهندبود.

۲- شاخصهاي تعيين مشاغل حاكميتي به شرح زير است:

الف- نوع وظايف واحد سازماني در تطبيق با امور حاكميتي موضوع ماده (8) قانون مديريت خدمات كشوري.

ب- محل جغرافيايي استقرار پست سازماني.

ج- حساسيت شغل (پست).

د- عدم امكان انجام وظايف پست سازماني توسط بخش غيردولتي.

۳- پستهاي سازماني واحدهاي سازماني مستقر در ستاد مركزي و ستادهاي استاني وزارتخانه‌ها سازمانهاي مستقل تحت نظر رييس‌جمهور و مؤسسات دولتي و استانداريها  كه عهده‌دار وظايف سياستگذاري، هدايت و نظارت هستند، به عنوان مشاغل حاكميتي محسوب مي‌شوند.

تبصره ۱- پستهاي خدماتي موضوع مصوبه شماره 46/14 مورخ 31/1/1379 شوراي‌عالي اداري و پستهاي (مشاغل) مربوط به امور خدماتي و پشتيباني از قبيل حمل و نقل، تعمير و نگهداري، خدمات رايانه‌اي، امور چاپ و تكثير، امور آشپزخانه و رستوران، نگهباني، باغباني، نامه‌رساني، ماشين‌نويسي و امور تأسيساتي، شغل حاكميتي محسوب نمي‌شوند. ساير پستهاي واحدهاي سازماني معاونت پشتيباني يا اداري و مالي و عناوين مشابه در ستاد مركزي و ستاد استاني دستگاه اجرايي، شغل حاكميتي محسوب مي‌شوند.

تبصره ۲- پستهاي سازماني (مشاغل) منشي، رييس دفتر، مسئول دفتر، متصدي امور دفتري و بايگاني و ماشين‌نويس در حوزه دفاتر وزيران و معاونان رييس‌جمهور، استانداران، معاونان وزرا و همطراز آنها، شغل حاكميتي محسوب مي‌شوند.

تبصره ۳- دستگاههاي اجرايي در موارد استثنايي كه پستها و مشاغل موضوع اين بند را به دلايل امنيتي يا ضرورتهاي اجتناب‌ناپذير، حاكميتي تشخيص مي‌دهند، پيشنهاد خود را با ذكر دلايل توجيهي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارايه نمايند تا نسبت به اينگونه پستها و شاغلان آنها تصميم‌گيري شود.

۴- درباره پستهاي سازماني واحدهاي سازماني در ساير واحدهاي تقسيمات كشوري (شهرستان، بخش و دهستان) به ترتيب زير عمل خواهدشد:

الف- چنانچه واحد سازماني مستقر در واحدهاي تقسيمات كشوري براساس شاخصهاي مصوب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور عهده‌دار وظايفي باشد كه به عنوان حاكميتي شناخته شود (نظير صدور مجوز، تأييد صلاحيت و نظارت)، پستهاي مربوط به عنوان مشاغل حاكميتي شناخته شوند.

ب- چنانچه واحد سازماني مستقر در واحدهاي تقسيمات كشوري از نوع واحد عملياتي موضوع ماده (۵) تصويب‌نامه شماره ۲۶۲۷۷۳/ت۴۳۹۱۱ك مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ باشد (نظير پارك ملي، مجتمع بهزيستي، مركز آموزش فني و حرفه‌اي، واحد ثبتي و بيمارستان)، تمامي پستهاي (مشاغل) آن واحد به عنوان مشاغل تصدي محسوب مي‌گردند، مگر در مواردي كه مطابق بند (ل) ماده (۸) قانون مديريت خدمات كشوري با تأييد هيئت وزيران قابل‌ واگذاري به بخش غيردولتي شناخته نشوند كه در اين صورت پست‌هاي (مشاغل) مربوط به عنوان مشاغل حاكميتي محسوب مي‌شوند.

۵- از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه، هرگونه درخواست صدور مجوز استخدام رسمي از سوي دستگاههاي اجرايي منوط به تعيين مشاغل حاكميتي آن دستگاه مي‌باشد.

۶- دستگاههاي اجرايي موظفند براساس اين تصويب‌نامه، امور و مشاغل حاكميتي و تصدي‌گري خود را احصا و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اعلام كنند.

اين تصـويب‌نامه در تاريخ ۸/۷/۱۳۸۹ به تأييـد مقام محتـرم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا رحيمي