اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۲) قانون مديريت خدمات كشوري (تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۶۲۴/ت۴۵۰۲۰هـ مورخ ۳۰/۹/۹۰ هيأت وزيران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۲۰۶۶۸/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ و به استناد ماده (۲۲) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- تصويب نمود:

ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۲) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۴/ت۴۵۰۲۰ك مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۹- تعاوني‌هاي كاركنان خارج شده از دولت، از مفاد ماده (۸) اين آيين‌نامه مستثني مي‌باشند.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور