مشاغل عمومی رسته خدمات- پیوست (۳) بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت در تعیین مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی، تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط تصدی این مشاغل

عنوان شغل: سرایدار

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها ضمن سکونت دایم در محل عهده دار انجام اموري از قبیل حفاظت ساختمان، تأسیسات و لوازم و وسایل از لحاظ سرقت، خرابی و آسیب در ساعات غیراداري بوده و در ساعات اداري به نامه رسانی داخلی، نگهبانی، خدمتگزاري، باغبانی و یا نظایر آن اشتغال دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- سکونت دایم در ساختمان واحد اداري و یا غیراداري نظیر اداره، مدرسه، باشگاه، خوابگاه، منزل، انبار و مانند آن

- انجام اموري نظیر نامه رسانی، نگهبانی، پیشخدمتی، باغبانی یا وظایف دیگري در این زمینه ها در ساعات اداري در اماکن و ساختمان هاي اداري نظیر مدارس، دفاتر پست، بخشداري ها و غیره

- بازدید و کنترل کلیه در و پنجره ها، تأسیسات و شبکه هاي روشنایی، حرارتی، آبرسانی، گازرسانی و سایر اموال واحد تحت نظر در پایان ساعات کار اداري و حصول اطمینان از بسته بودن یا بازبودن یا روشن و خاموش بودن آنها طی بازدیدهاي مکرر و نوبه اي در طول شبانه روز

- جلوگیري از ورود و خروج غیرمجاز افراد، لوازم، وسایل، وسایل نقلیه و نظایر آن در ساعات اداري و غیراداري به ساختمان یا محوطه تحت نظر

- اطلاع فوري اتفاقات و حوادث غیرمترقبه به مأمورین انتظامی و مسئولان امور انجام اقدامات احتیاطی اولیه

- انجام سایر امور مشابه نظیر پاسخگویی به مکالمات تلفنی، حفاظت از اماکن و تجهیزات و وسایل چاپ و تکثیر، ارسال مراسلات، دریافت و توزیع نامه ها و پرونده ها بین کارکنان در صورت محدودیت حجم وظایف محوله طبق دستور مقام مافوق

- به کارگیري روش هاي امداد و نجات و کمک هاي اولیه درمانی و اطفاي حریق در صورت لزوم

- به کارگیري سیستم هاي حفاظتی و امنیتی

- سایر امور مربوط

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات : گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

2- مهارت: دقت در وظایف، برقراري ارتباط مؤثر

3- دوره هاي آموزشی: آشنایی با سیستم هاي (حفاظتی، امنیتی و اداري)، ، آشنایی با سیستم هاي کنترل تردد (ورود و خروج)، آشنایی با روش هاي اطفاي حریق

 

عنوان شغل : راننده مقامات

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام فعالیت هایی در زمینه امور رانندگی و حفاظت مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوري و همترازان آنان می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

- هدایت و رانندگی وسیله نقلیه و همراهی با مقام مربوط در طول ساعات مورد نیاز

- بازدید و کنترل کلیه قسمت ها و تجهیزات، وسایل و لوازم و متعلقات خودرو قبل و بعد از حرکت

- انجام تعمیرات محدود خودرو و پیگیري تعمیرات اساسی و آماده نمودن خودرو در حداقل زمان ممکن و گزارش تعمیرات مورد نیاز

- تنظیف و حفاظت خودرو و کلیه قطعات و تجهیزات وسایل نقلیه

- رعایت کامل مقررات راهنمایی رانندگی در جریان نقل و انتقال مقام و استفاده از خودرو

- گزارش چگونگی وضعیت خودرو و درخواست وسایل، لوازم و سایر نیازمندي ها

- رعایت مسایل ایمنی، امنیتی و حفاظتی در نقل و انتقال مقام ذي ربط و انجام وظایف و مأموریت هاي محوله و ارایه گزارش به مقام

- اطلاع از آخرین اخبار مربوط به وضعیت راه ها و وضعیت ترافیک درون شهري به منظور انجام سریع تر و بهتر امور

- اطلاع فوري اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر خرابی، دزدي و سرقت خودرو، به مقام و مسئولین امر

- انجام سایر امور مشابه نظیر پاسخگویی به مکالمات تلفنی، ارسال و مراسلات و ... طبق دستور مقام مافوق

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات : گواهینامه دیپلم کامل متوسطه مرجحاً در رشته هاي فنی و کار و دانش و یا همتراز

۲- تجربه: داشتن حداقل 5 سال تجربه رانندگی

3- مهارت: دقت، تمرکز، سرعت انتقال، توانایی هدایت و کنترل انواع وسایل نقلیه موتوري

4- دوره هاي آموزشی : آشنایی با سیستم هاي حفاظتی و امنیتی، آشنایی با امداد و نجات و کمک هاي اولیه، آموزش دفاع شخصی و آموزش نظامی یا مقدماتی، آداب تشریفات

5- سایر عوامل مؤثر: حسن رفتار و گفتار، انضباط در کار

 

عنوان شغل : نگهبان

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت سرپرست مربوط عهده دار انجام اموري از قبیل حفاظت و حفظ و حراست تمام یا قسمتی از یک ساختمان، ابنیه تاریخی یا حریم معینی می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

- حفظ و حراست تمام یا قسمتی از ساختمان، ابنیه تاریخی، منازل، محوطه، اسکله و نظایر آن طبق دستورات صادره

- کنترل ورود و خروج افراد، وسایط نقلیه و حمل و نقل اموال، اثاثیه، تجهیزات، اشیاء و سایر کالاها طبق دستورات صادره و احتمالاً ثبت آنها در دفاتر مربوطه

- پیش بینی لازم به منظور جلوگیري از بروز آتش سوزي، خرابی، دزدي، تجاوز و سایر حوادث و خرابی هاي غیرمترقبه در ساختمان یا اموال و یا سایر کالاها و تجهیزات تحت کنترل

- اطلاع فوري اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر آتش سوزي، دزدي، خرابی به مأموران انتظامی و مسئولان امر و انجام اقدامات احتیاطی اولیه

- گزارش چگونگی انجام وظیفه و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی

- سرپرستی و کنترل و راهنمایی نگهبانان تحت نظر

- سرکشی هاي مکرر و نوبه اي در طول ساعات شبانه روز در محدوده محل خدمت

- به کارگیري سیستم هاي حفاظتی و امنیتی الکترونیکی و...
شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات : گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

2- مهارت: دقت، تمرکز، توانایی بروز عکس العمل سریع نسبت به موقعیت هاي جدید

3- دوره هاي آموزشی : آشنایی با امداد و نجات و اطفاي حریق، آشنایی با سیستم هاي حفاظتی و امنیتی، آموزش دفاع شخصی، آشنایی با سیستم هاي کنترل تردد (ورود و خروج)