مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی- پیوست (۲) بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت موضوع دستورالعمل تعیین مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی)

عنوان شغل: کارشناس امور فرهنگی

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برقراري و توسعه روابط فرهنگی، هنري و شناساندن جنبه هاي مختلف فرهنگ و تمدن ایران به کشورهاي مختلف، بررسی برنامه هاي یونسکو در زمینه هاي مختلف علوم، برقراري ارتباط با سازمان ها و مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی کشور جهت کسب اطلاعات لازم یا طرح ریزي، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت هاي فوق را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- تماس با دستگاه هاي مختلف دولتی و ملی که به نحوي در برگزاري مراسم بزرگداشت ها، کنگره ها، یادبودها و جشنواره ها دخالت و شرکت دارند

- تهیه و تنظیم پرسشنامه ها و آمارهاي مربوط به آموزش و پرورش، فرهنگ، علوم، فلسفه و ارتباطات و نیز جمع آوري و کسب نظر از سازمان هاي ذیربط در زمینه هاي فوق

- بررسی زمینه هاي موجود جهت توسعه روابط فرهنگی با کشورهاي مختلف

- ایجاد و توسعه کتابخانه در کشورهاي هدف با محتواي کتاب ها و متون مربوط به ادبیات و فرهنگ ایران

- انجام مطالعات لازم جهت کسب اطلاع در زمینه مسایل گوناگون فرهنگی و انجام بعضی تحقیقات فرهنگی و تهیه گزارش ها و مقالات در زمینه مباحث فرهنگی نظیر تهیه مونوگرافی مناطق نظارت بر تهیه فیلم هاي مستند مردم شناسی، شرکت در کاوش هاي زیرزمینی به منظور گردآوري مواد و مطالب و شواهد و مدارك مربوط به مردم شناسی

- پیشنهاد تأسیس و اداره نمایشگاه ها و موزه هاي مربوط به مردم شناسی و هنرهاي محلی و غیره

- اقدام در زمینه تشویق و تقدیر از شخصیت هایی که به نحوي در انجام و معرفی و بزرگداشت فرهنگ و تمدن ایران کوشیده اند

- تماس با مؤسسات فرهنگی، محققان و متخصصان به منظور برقراري مبادلات فرهنگی و هنري

- ایجاد ارتباط با سازمان هاي آموزشی، فرهنگی و علمی کشور به منظور هماهنگی کار آنان با برنامه هاي یونسکو و تأمین احتیاجات آنان از محل برنامه هاي یونسکو

- هماهنگ کردن فعالیت هاي گروه هاي تحقیقاتی تحت سرپرستی

- تشکیل جلسات سخنرانی و سمینارها و نمایشگاه ها و برنامه هاي مختلف رادیویی و تلویزیونی

- انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات:

- گواهینامه لیسانس ، فوق لیسانس ، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت امور فرهنگی ، برنامه ریزي امور فرهنگی ، فرهنگ وزبانهاي باستانی ایران ، فرهنگ و ارتباطات ، زبان وادبیات فارسی ، زبان و ادبیات عرب ، فرهنگ ومعارف اسلامی ، فرهنگ و ارتباطات ، علوم اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی ، برنامه ریزي علوم اجتماعی ، پژوهشگري علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، جامعه شناسی ، مردم شناسی، جمعیت شناسی ، روابط عمومی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی ، الهیات و معارف اسلامی ، معارف اسلامی، فرهنگ و معارف اسلامی ، علوم وحدیث ، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی ، علوم قرانی و حدیث ، علوم قرانی ، زبان خارجی بین المللی، علوم سیاسی وروابط بین المللل، درجات ( 1) تا ( 3) حفظ قران (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۳۶/۲۰۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰).

۲- مهارت:

- تسلط به رایانه و یکی از زبان هاي خارجی (ترجیحاً انگلیسی، فرانسه، عربی)

- توانایی کار با نرم افزارهاي رایج در زمینه تخصص مربوطه

- توانایی برقراري ارتباط مؤثر

۳- دوره هاي آموزشی:

- آشنایی با قانون مطبوعات

- آشنایی با امور اقلیت هاي دینی

- کتاب و کتابخوانی

عنوان شغل: مربی امور هنري

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار تدریس در رشته هاي مختلف هنري در یکی از مراکز آموزش هنري و انجام تحقیقات و بررسی هاي لازم در زمینه مواد مورد تدریس بوده یا طرح ریزي، هماهنگی و سرپرستی فعالیت هاي فوق را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- اشتغال به تدریس موظف هفتگی طبق برنامه مصوب سالانه ابلاغ شده

- تعیین تکالیف و تمرین هاي لازم و بازدید تکالیف و تمرینات هنرجویان و اقدام در جهت رفع اشکالات و اشتباهات

- حضور یافتن در شوراهاي فنی و هنرستان و تشریک مساعی در فعالیت هاي شورا

- تنظیم و ارسال گزارشات لازم در مورد چگونگی فعالیت و تحصیل هنرجویان ضعیف به رییس هنرستان در فواصل تعیین شده

- گزارش وضع تحصیلی و اخلاقی و انضباطی هنرجویان به مسئولان مربوط و انجام حضور و غیاب

- ثبت خلاصه درس روزانه در دفتر کلاس و امضاي دفتر کلاس و دفتر حضور و غیاب

- اجراي برنامه هاي امتحانی طبق برنامه و آیین نامه

- نظارت بر تنظیم برنامه هاي امتحانی و برنامه هفتگی کلاس ها و تقسیم ساعات کار دبیران

- تقسیم وظایف بین هنرآموزان و سایر کارکنان هنرستان

- هماهنگ کردن برنامه هاي درسی از لحاظ تدریس عملی و نظري

- حضور در کلاس و کارگاه و نظارت بر طرز تدریس هنرآموزان به منظور راهنمایی آنان

- مراقبت بهداشت محیط و معرفی کارکنان و هنرجویان به مراکز بهداشتی در صورت لزوم

- دایر نگهداشتن دفتر هنرستان در تعطیلات تابستان طبق دستور اداره کل پژوهش و آموزش هنري

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات:

- گواهینامه فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس ، دکتراي تخصصی و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی هنری مربوط و دارندگان درجات هنری ۱-۴ حسب موضوع مورد تدریس

۲- مهارت:

- توانایی تهیه طرح درسی

- توانایی تدریس هنر

۳- دوره هاي آموزشی:

- تاریخ هنر

- روش هاي نوین تدریس امور هنري

- قوانین و مقررات مرتبط با امور هنري

 

عنوان شغل: کارشناس سمعی و بصري

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به جمع آوري، تنظیم، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوري شده در زمینه هاي امور سمعی و بصري یا هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت هاي فوق را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- جمع آوري، تجزیه و تحلیل، مطالعه و بررسی اطلاعات و آمار موردنیاز جهت تهیه طرح ها و فعالیت هاي آموزش سمعی و بصري

- شرکت در سمینارهاي داخلی و خارجی و نمایشگاه هاي سمعی و بصري به منظور آگاهی از پیشرفت هاي وسایل سمعی و بصري و پدیده هاي تازه سمعی و بصري

- تهیه و تنظیم برنامه هاي آموزشی در زمینه شناخت وسایل سمعی و بصري و کاربرد آنها

- بررسی و تحقیق درباره وسایل جدید سمعی و بصري به منظور تطابق آنها با نیازهاي فرهنگی ایران

- اظهارنظر درباره مواردي که به عنوان ابزار کار معلمین یا راهنمایان فرهنگی یا متصدیان نمایش فیلم مورد استفاده قرار می گیرد

- برقراري ارتباط با واحدهاي مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور آگاهی از نیازمندي هاي آنان در زمینه هاي سمعی و بصري

- برگزاري دوره هاي آموزشی و توجیهی جهت راهنمایان فرهنگی و سایر مسؤولان ذیربط

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

- گواهینامه لیسانس ، فوق لیسانس ، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی تکنولوژي آموزشی و برق (الکترونیک)، فیزیک، صدا و تصویر، سینما و تلویزیون

- ارتباط تصویري گرایش هاي: ارتباط تصویري، تصویرسازي، تصویر متحرك (انیمیشن)

- تولید سیما

- تلویزیون و هنرهاي دیجیتال

2- مهارت:

- تسلط به یکی از زبان هاي خارجی (ترجیحاً انگلیسی)

- توانایی کاربست تکنولوژي روز در زمینه وسایل سمعی و بصري (حسب تخصص مربوط)

3- دوره هاي آموزشی:

- آشنایی با قوانین و مقررات فنی سمعی و بصري

- آشنایی با فناوري هاي نوین امور سمعی و بصري

 

عنوان شغل: کارشناس امور هنري

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم برنامه هاي هنري در زمینه تئاتر، موسیقی، نمایش، سرودخوانی جهت اجراي برنامه هاي صحنه اي، تهیه طرح هاي گوناگون جهت تأسیسات، ابنیه و نمایشگاه ها، نظارت بر نمایش فیلم، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت هاي فوق را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- انجام فعالیت هاي لازم در زمینه اشاعه و پیشرفت و تکامل فعالیت هاي تئاتر، موسیقی، نمایشگاه هاي عکس و هنرهاي ظریفه

- نظارت بر تهیه و تنظیم هر نوع وسیله جهت فعالیت هاي هنري از قبیل لباس، تزیینات و غیره

- تهیه طرح هاي اجرایی جهت نمایشگاه هاي داخلی و خارجی و انجام فعالیت هاي لازم جهت ترتیب تزیین آنها

- تهیه و تنظیم و نظارت بر اجراي برنامه هاي تئاتر، نمایشگاه هاي عروسکی و برنامه هاي فرهنگی

- تهیه طرح اولیه و طرح اجرایی دکوراسیون داخلی تأسیسات، ابنیه نمایشگاه ها و غیره

- انجام نظارت هاي لازم بر اجراي طرح هاي تهیه شده دکوراسیون صحنه

- ارزشیابی کار گروه هاي هنري و تهیه و تنظیم گزارش کار واحدهاي هنري

- بررسی و پیشنهاد خط مشی هاي جدید پیرامون اداره کارگاه هاي هنري

- انجام بررسی هاي لازم به قصد حصول اطلاعات از خط مشی هاي وضع شده در مورد فیلم و فیلمنامه

- تهیه برنامه کار سالیانه، طرح برگزاري نمایشگاه هاي عکس و سرپرستی هیأت داوران مسابقات عکاسی

- صدور پروانه نمایش فیلم

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

- گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی هنري و دارندگان درجات هنري ( 1) تا ( 3) حسب تخصص موردنیاز

2- مهارت:

- توان کاربست نرم افزارهاي رایج در زمینه هنري حسب تخصص مربوط

- توانایی ارزیابی تولیدات هنري

۳- دوره هاي آموزشی:

- آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور هنري

 

عنوان شغل: کاردان امور هنري

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم برنامه هاي جشنواره هاي تئاتر و موسیقی و فیلم و طرح جهت اجراي برنامه هاي صحنه اي، تهیه طرح هاي گوناگون جهت تأسیسات ابنیه و نمایشگاه ها را به عهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- همکاري در اجراي طرح هاي تهیه شده دکوراسیون

- بازدید از کارگروه هاي هنري شهرستان ها و تنظیم گزارش کار واحدهاي هنري

- انجام فعالیت هاي لازم در زمینه اشاعه و پیشرفت و تکامل فعالیت هاي تئاتر، موسیقی و هنرهاي ظریفه

- تنظیم آمارها و نمودارهاي تهیه شده از سناریو، فیلم و پروانه نمایش و غیره

- همکاري در تعیین روش ها و خط مشی هاي لازم جهت پیشبرد هنر هاي مختلف

- همکاري در امر نظارت بر اجراي اجراي برنامه هاي تئاتر ها، سینماها و نمایشگاه هاي عروسکی و سایر برنامه هاي فرهنگی

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

- گواهینامه فوق دیپلم، لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی هنري و دارندگان درجات (3) و (4) هنري حسب تخصص موردنیاز

۲- مهارت:

- آشنایی با مهارت هاي هفت گانه رایانه

- کاربرد وسایل و تجهیزات نوین هنري در زمینه تخصص مربوطه

3- دوره هاي آموزشی:

- آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور هنري

 

عنوان شغل: کاردان امور فرهنگی

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برقراري و توسعه روابط فرهنگی، هنري و شناساندن جنبه هاي مختلف فرهنگ و تمدن ایران به کشورهاي مختلف، بررسی برنامه هاي یونسکو در زمینه هاي مختلف علوم، برقراري ارتباط با سازمان ها و مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی کشور جهت کسب اطلاعات لازم را برعهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- همکاري در انجام مطالعات جهت کسب اطلاع در زمینه مسایل گوناگون فرهنگی و انجام بعضی تحقیقات فرهنگی و تهیه گزارش ها و مقالاتی در زمینه مباحثات فرهنگی

- تهیه و تنظیم پرسشنامه و آمار مربوط به فرهنگ و نیز جمع آوري و کسب نظر از سازمان هاي ذیربط در زمینه هاي فوق

- تماس با موسسات فرهنگی، محققان و متخصصان به منظور برقراري مبادلات فرهنگی و هنري

- انجام امور مربوط به توسعه روابط فرهنگی با کشورهاي مختلف

- انجام امور مربوط به تشویق و تقدیر از شخصیتهایی که به نحوي در انجام و معرفی و بزرگداشت فرهنگ و تمدن ایرانی کوشیده اند

- تماس با دستگاه هاي مختلف دولتی و ملی که به نحوي در برگزاري مراسم بزرگداشت ها،کنگره ها،یادبودها و جشنواره ها دخالت و شرکت دارند

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

- گواهینامه فوق دیپلم ، لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت امور فرهنگی ، برنامه ریزي امور فرهنگی ، فرهنگ وزبانهاي باستانی ایران ، فرهنگ و ارتباطات ، زبان وادبیات فارسی ، زبان و ادبیات عرب ، فرهنگ ومعارف اسلامی ، فرهنگ و ارتباطات ، علوم اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی ، برنامه ریزي علوم اجتماعی ، پژوهشگري علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، جامعه شناسی ، مردم شناسی، جمعیت شناسی ، روابط عمومی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی ، الهیات و معارف اسلامی ، معارف اسلامی، فرهنگ و معارف اسلامی ، علوم وحدیث ، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی ، علوم قرانی و حدیث ، علوم قرانی ، زبان خارجی بین المللی ، علوم سیاسی وروابط بین المللل، درجات ( 1) تا ( 3) حفظ قران (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۳۶/۲۰۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰).

2- مهارت:

- آشنایی با یکی از زبان هاي خارجی (ترجیحاً انگلیسی، عربی و یا فرانسه)

- توانایی برقراري ارتباط مؤثر با دیگران

3- دوره هاي آموزشی:

- آشنایی با امور و مذاهب اسلامی اقلیت هاي دینی

- کتاب و کتابخوانی

عنوان شغل: کارشناس امور آموزشی

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برنامه ریزي آموزشی، تحقیق و ارزشیابی برنامه هاي آموزش ضمن خدمت و انتشار مواد درسی دوره هاي مختلف، انجام امور آموزشی و امتحانی واحدهاي اجرایی آموزش ضمن خدمت، ارزشیابی و نظارت بر طرح هاي سوادآموزي، آموزش کودکان استثنایی، آموزش عشایري و آموزش مقاطع مختلف تحصیلی (اعم از ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، تربیت معلم، سطوح مختلف دوره هاي دانشگاهی، تهیه و تدوین آیین نامه هاي درسی و امتحانی، طرح ریزي، هماهنگی و پیگیري قوانین و مقررات و سایر مصوبات مربوط به اجراي برنامه هاي آموزشی، اجرا و سرپرستی فعالیت هاي فوق را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- جمع آوري و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی

- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه هاي آموزشی

- برنامه ریزي، ارزشیابی و نظارت بر اجراي فعالیت هاي آموزشی

- برنامه ریزي براي توسعه آموزش ضمن خدمت با توجه به نتایج ارزشیابی

- تهیه و تنظیم و اجراي تست هاي ارزشیابی فعالیت هاي آموزشی

- نظارت بر تهیه و تنظیم اساسنامه هاي واحدهاي آموزشی و طرح هاي لازم، جهت تأسیس و توسعه واحدهاي

آموزشی

- تهیه و تنظیم برنامه ها و دستورالعمل هاي لازم جهت برگزاري کلاس هاي کارآموزي و سمینارهاي آموزشی

- اجراي برنامه هاي آموزشی طی دوره

- ارزشیابی مستمر فعالیت هاي مراکز آموزشی به منظور تعیین روش هاي مناسب جهت بهبود برنامه هاي آموزشی و رفع نارسایی هاي موجود

- هماهنگ کردن روش هاي اجراي مصوبات آموزشی در موسسات مربوط و تعیین روش ها و معیارهاي ارزشیابی

- نظارت بر امور مربوط به برنامه ریزي توسعه آموزش دانش آموزان استثنایی، عشایري، سوادآموزي و ...

- نظارت بر تشکیل و اداره انجمن هاي معلمان، مشاوران راهنماي تحصیلی، معلمان، دانش آموزان استثنایی و مربیان

- بررسی کلیه فعالیت هاي مربوط به برنامه ریزي آموزشی از لحاظ نیروي انسانی و مادي براساس برنامه هاي اجرا شده

- شرکت در جلسات و کمیسیون هاي مختلف آموزشی

- برآورد کلی اعتبار موردنیاز واحدهاي آموزشی از لحاظ پرسنلی، ساختمان، لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی

- انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز:

-1 تحصیلات و معلومات:

- گواهینامه لیسانس ، فوق لیسانس ، دکتراي تخصصی و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت و برنامه ریزي آموزشی ، مدیریت آموزشی، برنامه ریزي آموزشی، تکنولوژي آموزشی، تحقیقات آموزشی، برنامه ریزي درسی ، علوم تربیتی، مدیریت آموزش عالی، مدیریت (منابع انسانی)، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، آموزش بزرگسالان، تعلیم و تربیت اسلامی، فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، سنجش و اندازه گیري ، روان شناسی تربیتی و آمار و سنجش آموزش.

2- مهارت:

- توانایی نیازسنجی آموزشی

- توانایی طراحی آموزشی

- توانایی ارزشیابی آموزشی

۳- دوره هاي آموزشی:

- ارزشیابی آموزشی

- برنامه ریزي آموزشی

- توانمندسازي کارکنان

- نیازسنجی آموزشی

 

عنوان شغل: کاردان امور آموزشی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برنامه ریزي آموزشی، ارزشیابی برنامه هاي آموزش ضمن خدمت و جمع آوري اطلاعات و بررسی در مورد برنامه هاي آموزشی، انجام امور اجرایی و همکاري هاي لازم در امور مربوط به ارزشیابی و نظارت بر طرح هاي سوادآموزي ، آموزش کودکان استثنایی، آموزش عشایري و آموزش مقاطع مختلف تحصیلی (اعم از ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، تربیت معلم، سطوح مختلف دوره هاي دانشگاهی) را بر عهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها :

- جمع آوري اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی

- انجام همکاري هاي لازم در امر نشر و چاپ نشریات آموزشی

- انجام اقدامات لازم جهت صدور گواهی نامه هاي شرکت کنندگان در دوره هاي آموزشی پس از پایان دوره

- جمع آوري اطلاعات در زمینه تعلیم و تربیت کودکان استثنایی یا دانش آموزان عشایري و سوادآموزان

- همکاري با ناظرین در تهیه و تنظیم اساسنامه هاي واحدهاي آموزشی و طرح هاي لازم جهت تاسیس و توسعه واحدهاي آموزشی

- تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به اجراي مقررات آموزشی مختلف

- انجام امور مقدماتی مربوط به تهیه و تنظیم و اجراي تست هاي ارزشیابی و فعالیت هاي آموزشی و استخراج نتایج آنها

- انجام امتحانات ورودي واحد آموزشی ضمن خدمت مربوط

- اجراي برنامه هاي آموزشی ضمن خدمت و برنامه هاي آموزشی مدیریت در رشته هاي مختلف شغلی بر اساس نیازمندي هاي تعیین شده

- انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

گواهینامه فوق دیپلم ، لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزي آموزشی، تکنولوژي آموزشی، تحقیقات آموزشی، برنامه ریزي درسی، علوم تربیتی، راهنماي آموزشی، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی و آموزش و پرورش ابتدایی

2- مهارت:

- توانایی نیازسنجی آموزشی

- توانایی طراحی آموزشی

- توانایی ارزشیابی آموزشی

3- دوره هاي آموزشی:

- ارزشیابی آموزشی

- برنامه ریزي آموزشی

- توانمندسازي کارکنان

- نیازسنجی آموزشی

 

عنوان شغل: کتابدار

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به: تنظیم کتب در قفسه ها، تدوین و ماشین کردن فیش هاي کتابخانه، تعیین کتب لازم براي تکمیل یک طبقه کتاب یا یک کتابخانه، ایجاد و توسعه و تکمیل کتابخانه ها و یا طرح ریزي، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت هاي فوق را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها :

- راهنمایی و ارایه خدمات به مراحعین در زمینه کتابهاي مورد نیاز

- تهیه و تدوین طرح هاي مرتبط با خدمات ویژه کتابخانه اي

- اجراي طرح هاي حفاظت و نگهداري منابع کتابخانه اي

- نظارت بر امر گردش و امانت کتاب و منابع کتابخانه اي بر اساس ضوابط

- همکاري در برنامه ریزي و اجراي طرح عادت به مطالعه و تشویق به کتابخوانی در سطح ملی

- دریافت و حفظ و نگهداري منابع خطی بر اساس استانداردهاي موجود

- همکاري در طراحی و انتشار فهرست نمایه و کتاب شناسی نسخه هاي خطی

- برنامه ریزي، اجرا و نظارت بر فهرست نویسی منابع کتابی و غیر کتابی کتابخانه ملی

- هماهنگی و نظارت بر ایجاد بانک هاي مختلف اطلاعاتی اعم از کتابشناسی ملی، فهرستگان ملی، سرعنوان هاي موضوعی، مستند مولفان، مستند ناشران و ...

- نظارت و هماهنگی و اجراي برنامه گسترش منابع کتابخانه اي

- مستندسازي سرعنوان هاي موضوعی، مولفان و مشاهیر ، تنالگان ها و ناشران و ورود اطلاعات و تکمیل پیشینه هاي مستندسازي بانک مستندات

- نمایه سازي مقالات نشریات ادواري موجود در کتابخانه ملی و ورود اطلاعات و تکمیل پیشینه هاي نمایه سازي در بانک اطلاعاتی نمایه کتابخانه ملی بر اساس اصول و قواعد ملی و بین المللی

- همکاري و ارایه خدمات آموزشی و مشاوره اي علمی مربوط به سازماندهی به سایر کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و کتابداران

- ارایه خدمات شاپا (شماره استاندارد بین المللی پیایندها) و شابکا (شماره استاندارد بین المللی کتابخانه ها) به متقاضیان کشور و هماهنگی با پایگاه هاي بین المللی مرتبط

- انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

گواهینامه فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس ، دکترا و یا همتراز در رشته هاي تحصیلی کتابداري، علوم کتابداري و اطلاع رسانی و برنامه ریزي کتابداري و ادبیات فارسی (صرفاً در مقطع لیسانس)

2- مهارت :

تسلط به زبان انگلیسی و رایانه، خلاقیت و ابتکار، فن بیان، توانایی برقراري ارتباط با دیگران، قدرت تشخیص بالا

3- دوره هاي آموزشی:

- فهرست نویسی

- آموزش کتابداري

توضیح: افرادي که در طی دوره تحصیل آموزش هاي مربوط را دیده اند به تشخیص دستگاه از طی دوره ها معاف می باشند.

عنوان شغل: کاردان سمعی و بصري

تعریف:

این شغل در بر گیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به جمع آوري و تنظیم اطلاعات در زمینه هاي امور سمعی و بصري را برعهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- جمع آوري اطلاعات موردنیاز جهت تهیه طرح ها و فعالیت هاي آموزش سمعی و بصري

- شرکت در سمینارهاي داخلی و خارجی و نمایشگاه هاي سمعی و بصري به منظور آگاهی از پیشرفت هاي وسایل سمعی و بصري و پدیده هاي تازه سمعی و بصري

- همکاري در تهیه و تنظیم برنامه هاي آموزشی در زمینه شناخت وسایل سمعی و بصري و کاربرد آنها

- برقراري ارتباط با واحدهاي مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت متبوعه و سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی به منظور آگاهی از نیازمندي هاي سمعی و بصري

- اظهارنظر درباره مواردي که به عنوان ابزار کار معلمین یا راهنمایان فرهنگی یا متصدیان نمایش فیلم مورد استفاده قرار می گیرد

- تشکیل دوره هاي آموزشی جهت راهنمایان فرهنگی و سایر مسؤولان مربوط

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

- گواهینامه فوق دیپلم ، لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی تکنولوژي آموزشی (رادیو و تلویزیون)، معلم فنی برق (الکترونیک)، الکترونیک (رادیو و تلویزیون)، برق (الکترونیک)، سینما، ارتباط تصویري، تولید سیما

2- مهارت:

- آشنایی به یکی از زبان هاي خارجی (ترجیحاً انگلیسی)

- توان کار بست تکنولوژي روز در زمینه وسایل سمعی و بصري (حسب تخصص مربوط)

3- دوره هاي آموزشی:

- آشنایی با قوانین و مقررات فنی سمعی و بصري

- آشنایی با فناوري هاي نوین امور سمعی و بصري

 

عنوان شغل: کاردان امور پژوهشی

تعریف:

این شغل در برگیرنده پستهایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به جمع آوري اطلاعات در مورد برنامه هاي پژوهشی مختلف را بر عهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- جمع آوري اطلاعات لازم در زمینه نیازها و طرحهاي پژوهشی

- پیگیري اجراي طرحهاي پژوهشی و تهیه گزارشهاي لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرح هاي مذکور و ارائه گزارشات جهت اتخاذ تصمیم لازم

- فراهم کردن وسایل و مقدمات بررسی پیشنهادهاي مربوط به ایجادتوسعه و انحلال هرگونه موسسه آموزش عالی یا موسسه پژوهشی در رشته هاي مختلف

- همکاري با کارشناسان مربوط در جهت انجام وظایف محوله

- انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

گواهینامه فوق دیپلم، لیسانس ویا همتراز در یکی از رشتههاي تحصیلی راهنماي آموزشی، امور دولتی (مدیریت تحقیقات آموزشی)، پژوهشگري علوم اجتماعی، مطالعات زنان (در مقطع کارشناسی) و یا یکی از رشته هاي تخصصی حسب موضوع موردپژوهش.

2- مهارت:

- آشنایی با یک زبان خارجی

- آشنایی با کار رایانه در امور تحقیقاتی

3 – دوره هاي آموزشی:

- روش تحقیق.

 

عنوان شغل: کارشناس امور پژوهشی

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برنامههاي پژوهشی، بررسی، ارزشیابی و انتخاب پروژههاي تحقیقاتی و یا طرحریزي، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیتهاي فوق را عهده دار میباشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- بررسی مقدماتی و اظهارنظر درباره طرحهاي پژوهشی

- جمع آوري اطلاعات لازم در زمینه کلیه نیازها و طرحهاي پژوهشی و بررسی و تنظیم اطلاعات

- تهیه گزارش در مورد امور تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و افراد و پیشرفت برنامه هاي تحقیقاتی آنان.

- ارزشیابی فعالیتهاي پژوهشی و محققین و کوشش جهت رفع مشکلات و موانع کار و تهیه گزارشات لازم در این زمینه.

- پیگیري اجراي طرحهاي پژوهشی و تهیه گزارشات لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرحهاي مزبور جهت اتخاذ تصمیم لازم.

- بررسی و اظهارنظر در مورد ادامه فعالیت موسسات پژوهشی و محققینی که طرحهاي پژوهشی را انجام می دهند، با توجه به گزارشات فرستاده شده از لحاظ پیشرفت برنامهها اعم از کیفی و یا کمی.

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

گوهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی پژوهشگري علوم اجتماعی، مطالعات زنان در تحقیقات آموزشی با گرایشهاي (زن و خانواده، حقوق زن در اسلام و تاریخ زنان) و یا یکی از رشته هاي تخصصی حسب موضوع مورد پژوهش.

2 - مهارت :

- تسلط به یک زبان خارجی ترجیحاً انگلیسی

- تسلط به رایانه

- توان تجزیه و تحلیل بالا

3- دوره هاي آموزشی:

- روش تحقیق

 

عنوان شغل: عکاس و فیلمبردار

تعریف :

این شغل در برگیرنده پستهایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به تهیه عکس، فیلم و اسلاید را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- دریافت، نگهداري و استفاده از دستگاههاي مختلف عکاسی و فیلمبرداري و سایر تجهیزات مربوط

- شرکت در مجالس، محافل و برنامههاي خبري و عسکبرداري یا فیلمبرداري عکسبرداري یا فیلمبرداري از موضوعات مختلف از جمله افراد، مکانها، مدارك و غیره

- انجام تغییرات جزئی و رفع نواقص دستگاهها در حین فعالیت

- گزارش فعالیتهاي انجام شده در زمینه هاي تهیه عکس و فیلمبرداري و ارجاع به موقع به حوزه هاي مربوط خبري

- آماده نمودن وسایل و ابزارهاي کار عکاسی و فیلمبرداري جهت انجام به موقع امور

- انجام فعالیتهاي مربوط به آموزش فنون عکاسی و فیلمبرداري

- انجام فعالیت هاي لازم در جهت نگهداري و بایگانی فیلمها و عکسها

- انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز:

- تحصیلات و معلومات:

گواهینامه فوق دیپلم، لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی عکاسی و فیلمبرداري، ارتباط تصویري، تدوین (فیلمنامه نویسی)، کارشناس فیلمسازي (تدوین)، عکاسی خبري و مرمت آثار فرهنگی (فیلم و عکس).

2 – مهارت :

- آشنایی به یکی از زبانهاي خارجی ترجیحاً انگلیسی

- خلاقیت و ابتکار

- قدرت اتخاذ تصمیم در انتخاب سوژه .

- آشنایی با نرم افزارهاي شغلی مربوط

3- دوره هاي آموزشی :

- آشنایی عمومی تخصصی (عکاسی و فیلمبرداري خبري)