وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

متن الحاقي به بند (۱۰) تصويب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۰۰۱۶هـ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷، موضوع جزء (۳) بند (الف) تصويب‌نامه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ك مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«ميزان افزايش موضوع اين بند توسط كارگروهي با مسئوليت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و معاونان برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت اين بند و قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد.»

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي