سامانه محاسبه متناسب سازی مهرماه ۹۹ بازنشستگان کشوری

در این سامانه ابتدا گروه و یا طبقه، حقوق ابتدای سال ۹۹ ، مدت زمان دقیق خدمت مدیریت و یا سرپرستی داشته اید یا خیر را خواسته و نهایتا حقوق شما رو محاسبه خواهد نمود

سامانه محاسبه احکام متناسب سازی بازنشستگان کشوری

با لمس لینک وارد سایت صندوق بازنشستگی (سامانه محاسبه حقوق) شده و حقوق خود و دیگران را با ارسال داده ببینید 


در این سامانه دقیقا خواهید دید که حق مدیریت و .... برای شما محاسبه شده یا خیر.

مقررات مرتبط:

- دستورالعمل اجرایی متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری