با عنايت به تغيير شيوه پرداخت حق بيمه پايه درمان كاركنان كشوري و لشكري از نظام سرانه ثابت به درصدي از حقوق و دستمزد و به منظور محاسبه دقيق مبلغ حق بيمه و در راستاي مديريت بهينه منابع و شفافيت مالي و تسهيل در امور مؤسسات بيمه‌گزار و بيمه‌شدگان و همچنين پيشبرد طرح دولت الكترونيك، مقتضي است دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به استفاده از سامانه نرم‌افزاري محاسبه حق بيمه كه توسط سازمان بيمه خدمات درماني تهيه گرديده است، اقدام نمايند.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور