محاسبه حقوق سال 1397 بازنشستگان کشوری مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و خدمات کشوری بر اساس جداول مربوطه

مطلب مرتبط:

- جداول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 97