بخشنامه شماره 60/1 مستمری ها در خصوص تعیین حقوق و مستمری بازنشستگان بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی (بخشنامه مورخ 25/4/1396 سازمان تأمین اجتماعی)

 مشاهده بخشنامه در فرمت پی دی اف (به زودی ارائه می شود)

میزان مستمری بازنشستگان طبق بخشنامه جدید و صادر شده امروز، براساس دو سال آخر بیمه پردازی تعیین شد.

براساس ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه ای تحت عنوان بخشنامه شماره 60 وجود داشت که دو سال بیمه پردازی بیمه شدگان مبنای محاسبه پرداخت مستمری فرد محسوب می شد؛ اما چنانچه این دو سال دستخوش دستمزد نامتعارف در طول بیمه پردازی این افراد،‌ قرار می گرفت ما میانگین پنج سال آخر را محاسبه می کردیم.

اما طبق ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه، این قضیه منتفی شد و ما امروز 25 تیرماه 1396 بخشنامه ای با شماره 1/ 60 صادر شد که از اول فروردین سال 1396 میزان مستمری براساس قانون اصلاح ماده 77 و تبصره ذیل مصوب 16 اسفندماه 1371 با رعایت سایر قوانین و مقررات تعیین می شود؛ یعنی برای تعیین میزان مستمری بازنشستگان، دو سال آخر محاسبه می شود.

به همین منظور بخشنامه 60 برای محاسبه میزان مستری بازنشستگان لغو و مبنای این محاسبه، بخشنامه 1 / 60 جایگزین شد.

براساس آمار سازمان تامین اجتماعی، در حال حاضر 42 میلیون بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که حدود سه میلیون تن از این شمار را مستمری بگیران و بازنشستگان تشکیل می دهند.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (21)

بار گذاری نظرات قدیمی تر
 • فردی که در اسفند ما 1395 بازنشسته شدده و حقوق بازنشستگی اون فرد بر مبنای 5 سال اخر محاسبه شده و فرد دیگری با همان شرایط در فروردین بازنشسته شود با دو سال آخر تکلیف این تبعیض چیست

 • به نام خدا
  تبعیض زمانی درمحاسبه حقوق بازنشستگان
  نقدی بر تاریخ اجرای ماده 82 قانون توسعه ششم
  تبعیض در پرداخت حقوق بازنشستگان مشمول یک صندوق از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس سیستم های متفاوت محاسبه در سالهای متفاوت ناشی میشود
  جهت مزید استحضار کلیه بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی قبل از سال 1390 براساس متوسط دو سال آخر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه محاسبه شده وبر اساس ماده 82 قانون توسعه ششم از ابتدای سال 1396 نیز بر اساس متوسط دو سال آخر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه در زمان اشتغال محاسبه میگردد و اما تعدادی از بازنشستگانی که از بد حادثه از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1395 بازنشسته شده اند بر اساس تفسیر سازمان تامین تامین اجتماعی از ماده 31 برنامه توسعه پنجم نموده در بخشنامه 60 مستمری ها ارتقا شغل را در کارگاهها منوط به وجود طبقه بندی مشاغل نموده یا به بیانی دیگر اگر ارتقا شغل در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل روی دهد و دستمزد کارگر افزایش یابد این افزایش را ناشی از ارتقا شغل نمیداند و لذا حقوق بازنشستگی مشمولین را براساس 5 سال آخر محاسبه نموده
  شایان ذکر است بر اساس قانون و مقررات کار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای زیر 50 نفر الزامی نمیباشد
  صرف نظر از مورد پیش گفته بازنشستگانی که در طی برنامه توسعه پنجم باز نشسته شدند و حقوق بازنشستگی انان بر اساس متوسط 5 سال اخر محاسبه شده است نسبت به بازنشستگان هم شرایط ماقبل و مابعد این بازه زمانی از حقوق بازنشستگی کمتری برخوردار شده اند
  انتظار میرفت که با تصویب ماده 82 قانون برنامه توسعه ششم این تبعیض در نحوه محاسبه بر طرف گردد از انجایی که تاریخ اجرای ماده مذکور ابتدای سال 1396 تعیین گردیده لذا این تبعیض کماکان به قوت خود باقی است
  شور بختانه نظر به اینکه افزایشات سالیانه بازنشستگان به صورت درصدی از آخرین حقوق اعلام میگردد این تبعیض در سالهای بعد روندی افزایشی و کاملا آشکارتر و قابل درک تر میشود
  پیشنهاد:
  تاریخ اجرای ماده 82 توسعه 1/1/1390 تعیین یا تسری یابد تا این اختلاف فاحش که هر سال فاحش ترنیز میگردد نسبت به کلیه بازنشستگان کاملا بر طرف گردد از قرا راطلاع سازمان تامین اجتماعی اسامی افرادی که بر اساس 5 سال اخر محاسبه شده و اختلاف نرخ رشد دستمزد دو سال و 5 سال را که در بازه از 300 درصداختلاف شروع و تا 1 درصد خاتمه می یابد را دارد وبار مالی ناشی از این پیشنهاد به راحتی قابل محاسبه میباشد
  اما اگر همین بازنشستگان با همین شرایط قبل از سال 1390 و بعد از سال 1395 بازنشسته می شد ند از حقوق بالاتری برخوردار برخوردار بودند
  انتظار داریم سازمان تامین اجتماعی نسبت به رفع این تبعیض بر اساس مصوبات داخلی و یا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اصلاح تاریخ اجرای ماده 82 قانون تامین اجتماعی نسبت به رفع این تبعیض آشکار اقدام بایسته را معمول فرمایند
  با تشکر و احترام
  حبیب اله صالحی
  1/5/1396

 • در صورت امکان اصل بخشنامه 60/1 را جهت رویت کارمندان تامین اجتماعی منتشر نمایید .

 • • نقدی بر ماده 31 برنامه توسعه پنجم وبخشنامه شماره 60مستمری تامین اجتماعی
  تعریف ارتقاء شغل:
  • ارتقاء شغل در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل عبارت است از احراز گروه (رده) شغلی بالاتر از گروه (رده)شغلی قبلی
  • ارتقا شغل در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندیمشاغل عمدتا به عرف و رویه های معمول در کارگاهها وصنعت برمیگردد ومعمولا ارتقا در اینکارگاهها از سطوح مشخصی تبعیت میکند از بالا به پایین سوح شامل مدیر عامل و سپس مدیر یا معاون پشتیبانی(اداری مالی و بازرگانی) و سپس مدیرمالی وبعد رییس اداره وسرپرست ومسول وووو
  مقایسه نرخ رشد دستمزد کارگران:
  • بر اساس دستور العمل شماره 12096مورخ 20/04/1374معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی در صورتی که تعداد کارگران کارگاه کمتر از 50 نفر باشد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی نمی باشد تکلیف کارگران شاغل فاقد طرح طبقه بندی چچه میشودد
  • تغییر کارگاه کارگر در طی 5 سال پایان خدمت منجر به تغییرات در حقوق ودستمزد کارگران میشود زیرا مقررات پرداخت دستمزدکارگاها متفاوت میباشدمعمولا تغییر کارگاه به دلیل افزایش دستمزد صورت میپذیرد نه کاهش دستمزد تامین اجتماعی نرخ رشد دستمزد آنان را غیر متعارف شناسی می نماید تغییر کارگاه عمدتا ناشی از انتخاب نیست بلکه ناشی از ضرورت و اجبار زندگی است
  • چنانچه کارفرماها درچند ماه از 36 ماه از سه سال ماقبل دو سال آخر دستمزدی کمتر از دستمزد واقعی در لیست بیمه درج نموده باشند متاسفانه موجب غیر متعارف شدن نرخ رشد دستمزد میگردد حتی اگر ارتقا شغل صورت نگرفته باشه به نظر میرد بهترین گزینه برا رفع این مشگل ارجاع این گونه موارد به کمیسیون های سه نفره و5 نفره پیش بینی شده جهت رفع مشگل موارد سه گزینه قبل باشد
  بازه تغییرات نرخ رشد دستمزد:
  • تفاوت نرخ رشد دستمزد دوسال آخر با پنج سال آخر نسبت به حداقل دستمزد سالهای مورد محاسبه در یک بازه از 1 درصد تفاوت شروع میشود تا300 درصد ادامه مییابد
  • پیشنهاد مینمایم مستمری بازنشستگان با تفاوت نرخ رشد 1 درصد و صفر درصد را با با هم مقایسه کنید تفاوت یک درصد حداقل دستمزد درسال بازنشستگی بسیار جزیی است اما تفاوت بین حقوق بازنشستگی برقرار شده این دو بازنشسته مبلغ قابل توجهی است
  • فرض کنیم نرخ رشد دستمزد یک کارگر در تمام مدت سی سال خدمت 5 باشد یک بار مستمری این کارگر را بر مبنای دو سال و بار دیگر بر مبنای 5 سال آخر خدمت محاسبه کنید و دو مقدار بدست آمده را با هم مقایسه کنیم تفاوت زیادی باهم دارد باوجود آنکه نرخ رشد هر سال این کارگر با هم مساوی است پس ریشه این تفاوت کجاست به نظر میرسد اشکالی در الگوریتم وجود دارد وآن اشکال برمی گردد به اینکه در این مدل تا مادامی که ارزش حال حق بیمه پرداختی در سالهای مورد محاسبه را در هنگام بازنشستگی لحاظ ننماییم این اشکال برطرف نمیگردد
  • روش محاسباتی مستمری های بازنشستگان هم شرایطی که از تاریخ 01/01/ 1390لغایت 29/12/1395بازنشسته با کلیه بازنشستگان قبل وبعد از تاریخ مذکور متفاوت بوده وتعدادی از این بازنشستگان از حقوق بازنشستگی کمتری برخوردار شده اند وعملا بخشنامه 60 مستمری تامین اجتماعی که استنباط و تفسیری بوده از ارتقا شغل موضوع ماده 31 برنامه توسعه پنجم به تفسیر تامین اجتماعی از از ارتقا شغل در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل برمیگردد
  ایا زمان آن نرسیده که سازمان تامین اجتماعی بعد از تصویب و ابلاغ ماده 82 قانون برنامه توسعه پنجم مجددا بازنشستگان مشمول بخشنامه 60 مستمری را که امار واطاعات آنها درستاد تامین اجتماعی متمرکز شده بویژه بازنشستگان دارای آرا هیات حل اختلاف موضوع ماده 148 قانون کار و اجرای دادگستری ابلاغ شده به شعبات رامجددا بررسی نمایدو از افزایش حجم پرونده شکایت از تامین اجتماعی در دیوان عالی کشور بکاهد

  با تشکر واحترام حبیب ا...صالحی

 • اسفند91 با بخشنامه 60 بازنشسته شدم حق اپایمال شده امثال من رابعداز اینکه بخشنامه لغو گردیده را چه ارگانی میده؟

 • سلام
  من سال1391 بازنشست شده ام وحقوق من را 5 سال اخر خدمت محاسبه کرده اند
  به دیوان اغتراض کردم به نفع تا مین اجتماعی رای صادر کردند.
  راهنمایی بفرمایید برای احقاق حق خودم چه کار کنم.
  و به کجا مراجعه کنم.
  ایا حالا که این بخشنامه لغو شده است
  شامل حال من می شود؟

 • اطفاًعلت استفاده افرادازكارهاي سخت زيان اوركه تاييديه كمسيون راداشته وبه بيمه ابلاغ شده ولي تازماني كه كارفرما بدهي راندهدبيمه شده نميتوانداستفاده نماييد؟

 • به نظرم لازم است بخشنامه ها إجرائي كرددكه متاسفانه هنوزدوسال تصويبي هنوز درشعب بيمه إجرائي نيست درخردادنودوشش مراجعه كردم به كمسيون غيرمتعارف معرفي شدم

 • تامین اجتماعی هر کا ری که به سوده سازمان باشه عمل میکنه و به فکر بیمه شده ای که ۲۸ سال از اضافه کارش بیمه کسر شده نیست

 • با سلام و تشکر بنده در استانه بازنشستگی هستم تمام بخشنامه ها و مصوبه های مربوطه را در اینجا مطالعه میکنم اما هنوز نفهمیدم مستمری من میخواد چگونه پرداخت بشه رابطه این بخشنامه با بخشنامه کسر حق بیمه از اضافه کا. چگونه است منظورم اینه الان که چند ساله از اضافه کار حق بیمه کم نمیشه بنده که حدود ۲۹سال از اضافه کارم حق بیمه کم شده قرار بود این را جبران کنند و هیات دولت هم در این رابطه مصوبه ای در دیماه ۹۵ داد که قرار شد تامین اجتماعی دوسال اخر را حساب کند و ان رت در ضریبی ضرب کند حالا ایا واقعا تامبن اجتماعی اینکار را میکند ؟لطفا پاسخ بفرمایید. ممنون

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -