دستورالعمل شماره ٧٠ مستمری‌ها با موضوع نحوه احتساب اضافه‌کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرائی (بخشنامه شماره ١٠٠٠/٩٦/٣٣٢٥ مورخ ٩٦/٤/١ سازمان تأمین اجتماعی)

 مشاهده متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف

اداره کل تأمین اجتماعی استان ....

در اجرای تصویب‌نامه شماره 122290/ت51128هـ مورخ 5/10/1395 هیأت محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مراتب را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

الف) مشمولین

آن دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از 1‏‏‏‏/1‏‏‏‏/1388 تا 30‏‏‏‏/12‏‏‏‏/1395 (تاریخ پایان اجرای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور) بازنشسته شده و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه مربوطه از اضافه کار آنان کسر نشده است، می‌بایست بر اساس تصویب‌نامه فوق‌الاشاره از تأثیر حق بیمه‌های مکسوره بابت اضافه کار در طول خدمت بهره‌مند گردند.

شایان ذکر است، بر اساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است (مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی)، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

افراد زیر از شمول این بخشنامه خارج می‌شوند:

1) کارکنان مشمول قانون کار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌هایی که بعد از 1‏‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏‏/1388 در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار گردیده و در زمان بازنشستگی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده‌اند.

2) آن دسته از بیمه شدگانی که مبالغ حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه آنان در تمامی ایام دو سال آخر پرداخت حق بیمه منتهی به بازنشستگی همراه با اضافه کار بوده یا سقف دستمزد حق بیمه را پرداخت نموده باشند.

3) بیمه شدگانی که با ارایه دادخواست و اخذ دادنامه از دیوان عدالت اداری به طرفیت دستگاه مربوطه یا این سازمان و به خواسته اعمال مبلغ اضافه کار در میزان مستمری از مزایای مربوطه برخوردار شده‌اند.

ب) فرآیند اجرایی 

 - واحد امور فنی مستمری‌های شعب برقرار کننده مستمری براساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مستمری بگیران، فهرست ؟؟؟ بازنشستگان و دستگاه‌های مشمول را جهت برآورد حجم کار استخراج نموده و اطلاعات مربوط به چگونگی پرداخت اضافه کار به کارکنان و پرداخت حق بیمه به سازمان را مطابق فرم نمونه شماره 1، و اطلاعات تکمیلی کارکنان مشمول این بخشنامه را طبق فرم نمونه شماره 2 می‌بایست به همراه فایل اطلاعاتی مربوط به کسورات مالیات از دستگاه‌های اجرایی اخذ نمایند.

فرم‌هایی قابل دریافت و رسیدگی هستند که کاملا تکمیل شده و ؟؟؟ و امضای ذیحساب ؟؟؟ امور مالی بالاترین مقام دستگاه و ممهور به مهر شرکت یا سازمان مربوطه باشند. اطلاعات دریافتی از دستگاه‌ها حدالمقدور به صورت گروهی اخذ و لازم است در آن حقوق و مزایای پرداختی، مبلغ اضافه کار و تمامی اطلاعات مورد نیاز مندرج در آن به تفکیک هر ماه آورده شده باشد.

- فهرست دریافت‌شده به منظور رسیدگی و مطابقت با لیست‌های پرداخت حق بیمه و مقررات جاری به واحد درآمد حق بیمه ارسال و پس از بررسی و مقایسه  هر یک از اقلام مشمول کسر حق بیمه و لیست‌های ارسال شده از سوی کارفرما (دستگاه) در صورت وجود هر گونه ایراد، مغایرت و یا ابهام در مورد اطلاعات ارائه‌شده  می‌بایست مراتب از سوی واحد امور فنی مستمری‌ها به دستگاه مربوطه جهت بررسی مجدد و رفع مغایرت اعاده گردد.

- پس از تایید موضوع از سوی واحد درآمد حق بیمه، واحد امور فنی مستمری‌ها ؟؟؟ ورود اطلاعات لازم و انجام محاسبه ؟؟؟ مستمری افراد ذی‌نفع می‌بایست فرم نمونه شماره 2 را از سیستم مکانیزه اخذ نماید.

نتایج بررسی موضوع همراه با مستندات و فرمرهای نمونه شماره 3 و 4 می‌بایست در کارگروهی مشتمل بر مسئول امور فنی مستمری‌ها، مسئول نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی و مسئول فرآیند حق بیمه مطرح و نتیجه ؟؟؟ فرم نمونه شماره ؟؟؟ صورت جلسه امضا ؟؟؟ و سپس براساس سطوح دسترسی ؟؟؟ افراد کارگروه، مراتب در سیستم مکانیزه ثبت و پس از تایید مسئولین یاد شده امکان صدور حکم تغییرات و اصلاح مبلغ مستمری ایجاد می‌گردد.

- به منظور جلوگیری از بروز هر گونه وقفه در پرداخت مستمری ماهانه، لازم است واحدهای اجرایی ذیربط ضمن تعامل و هماهنگی، اقدامات موضوع این بخشنامه را در اسرع وقت به انجام رسانند.

- کلیه واحدهای اجرایی مکلفند وفق مفاد این بخشنامه نسبت به محاسبه، صدور حکم تغییرات و اصلاح میزان مستمری در خصوص پرونده‌های بازنشستگی فعال و یا تبدیل شده به بازماندگان و پرداخت مابه التفاوت آن از تاریخ برقراری با رعایت ماده (96) قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند.

ج) نحوه محاسبه:

1) مجموع مبلغ اضافه کار ماهانه اعلام شده توسط دستگاه اجرایی طی آخرین دو سالی که حق بیمه از اضافه کار کسر گردیده را بر جمع سایر مبالغ حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه همان دوره (بدون احتساب اضافه کار) تقسیم می‌نماییم.

2) نسبت به دست آمده را در مبلغ میانگین حقوق و مزایای آخرین دو سال پرداخت حق بیمه منتهی به بازنشستگی فرد (بدون احتساب اضافه کار) ضرب می‌نماییم.

3) اعداد حاصله را در مجموع سنواتی که از اضافه کار بیمه شده حق بیمه کسر شده است ضرب و بر عدد 30 تقسیم می‌کنیم تا مبلغ افزایش به دست آید.

4) مبلغ مستمری استحقاقی زمان برقراری بدون احتساب اضافه کار مجدداً محاسبه و با عدد به دست آمده از بند 3 جمع می‌گردد تا مبلغ مستمری زمان برقراری پس از افزایش به دست آید.

د) مثال‌ها:

مثال اول- بیمه شده‌ای در تاریخ 1/7/95 با داشتن 30/083 سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شده است. مجموع دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین دو سال وی مطابق ارقام ثبت شده در سیستم مکانیزه با احتساب اضافه کار به مبلغ 520.225.800 ریال بوده که مبلغ 100.464.000 ریال آن اضافه کار است. مجموع حقوق و مزایای آخرین دو سال منتهی به بازنشستگی وی (بدون احتساب اضافه کار) نیز مطابق لیست‌های پرداخت حق بیمه، 498.552.920 ریال بوده و میانگین آن 20.773.080 ریال است. چنانچه میزان سنوات همراه با اضافه کار وی جمعاً 27/878 سال باشد، روش محاسبه به قرار زیر است:

حقوق و مزایای بدون اضافه کار                     419.861.800 = 100.464.000 - 520.325.800

نسبت اضافه کار (تا سه رقم اعشار)                      0/239 = 419.861.800 ÷ 100.464.000

مبلغ موضوع بند 2                                                   4.964.766 = 0/239 × 20.773.080

مبلغ افزایش                                                          4.613.591 = 27/878 × 4.964.766

مستمری استحقاقی                                   20.830.552 = 30 ÷ 30/083 × 20.773.080

مستمری زمان برقراری پس از افزایش                 25.444.143 = 4.613.591 + 20.830.552

مثال دوم-

(اعداد مربوط کاملاً ناخوانا در تصاویر)

مثال سوم- بیمه شده‌ای در تاریخ 25/12/88 با داشتن 30/625 سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شده است. مجموع دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین دو سال وی مطابق ارقام ثبت شده در سیستم مکانیزه با احتساب اضافه کاری مربوط به بازه زمانی 25/12/86 لغایت 26/12/88، مبلغ 154.500.000 ریال است که در زمان بازنشستگی تماماً در تعیین مستمری لحاظ شده است. بنابراین، تغییری در میزان مستمری وی ایجاد نمی‌گردد.

مسؤول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل و معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمری‌ها، نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی و درآمد حق بیمه در ادارات کل استان‌ها و مسؤولین ذی‌ربط در واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهد بود.

دکتر سید تقی نوربخش- مدیر عامل

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (25)

بار گذاری نظرات قدیمی تر
 • مجدداً از مدير محترم سايت درخواست دارم كه متن بخشنامه را ( همانگونه كه درج كردن كه بزودى درسايت مى گذارند ) درسايت قرار دهند چون نزديك به يكهفته از درج مطلب گذشته و اين " بزودى " ديگه خيلى داره دير مى شه

 • س.من بر اساس ماده ده نوسازی صنایع با پنج سال سنوات ارفاقی که بیمه آن در همان ابتدا پرداخت گردید با سی سال پرداخت بیمه بازنشسته شدم.
  وتقاضای رفتار قانونی مانند کارمندان دولت طبف بند ت ماده 28برنامه پنج ساله ششم را دارم(من هم پرسنل کشت و صنعت دعبل خزاعی اهواز در شعبه شش بودم)

 • س.چرا بازنشستگان ماده ده نوسازی صنایع که با پرداخت پنج سال حق بیمه ارفاقی که مجموعا سی سال پرداختی
  میشود.شامل بخشنامه اخیر یعنی بند ت ماده 28برنامه ششم توسعه که تجدید محاسبه حقوق کارمند با سنوات ارفاقی را شامل میشود.
  نیستند؟ما هم مانند آنها سی سال پرداخت بیمه داشته ایم .مضافن اینکه ما حق بیمه ارفاقی را همان ابتدا پرداخت کرده ایم.
  لذا تقاضای برابرای حق استفاده از قانون فوق را داریم

 • کارکنانی که تا سال ۹۳ به مدت ۲۸ سال از اضافه کارشان بیمه کسر شده ودر سال ۹۶ بازنشسته می شوند چه تکلیفی دارند این کا کنان درسال ۹۵ اقدام به بازنشستگی کرده بودند ولی سازمان تامین اجتماعی پاسخ مناسبی برای مصوبه دولت نداشته آیا این ظلمی بر انها نیست

 • ازمديرسايت تقاضا داريم كه paf بخشنامه شماره ٧٠ تامين اجتماعى را ، مانند بخشنامه دولت ، در سايت درج نمايند

 • لطفاً متن بخشنامه را كه در بالاى متن فوق قيد " به زودى " دارد را در سايت قراردهيد. ممنون

 • ائين نامه بيشتر به نفع كارمنداني است كه در دو سال اخر از خوش شانسي و حمايت و اضافه كاربيشتر توسط مدير وقت برخوردار بوده اند و اين عادلانه نيست مسائل جناحي و سياسي هم دخيل است.

 • باسلام وخسته نباشيد ، ممنون ازاطلاع رسانى موردى كه چند سال پيگير آن بوديم ، لطفاً درصورت امكان اصل بخشنامه را هم درسايت قرار دهيد تا از مفاد آن مطلع شويم
  باتشكر واحترام

 • خدا کنه که هرچه سریعتر محاسبه واضافه کنن
  هی نگن فعلان در حال بررسیه یا اینکه فعلان خبری نیست
  چیزی که همیشه بیمه میگه

 • خدا ازتون راضی بشه دست شما درد نکنه که دغدغه ما افرادی که سالها با بود و نبود دولت ساختیم و دم نزدیم رو مرتفع کردین ممنون

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -