چاپ
مجموعه والد: موضوعات اداری و استخدامی در قوانین و مقررات
مجموعه: حق بیمه و بازنشستگی

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۹ بنا به پيشنهاد شماره ۲۲۱۳/۰۶س-۶۷۳۴/۱۰۵ مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۹ سازمان مديريت و برنامه ريزي‌كشور و به استناد ماده (۱۲) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان - مصوب ۱۳۷۹-‌ تصويب نمود:

نرخ كسور بازنشستگي كليه كاركنان بخش دولتي اعم از كشوري و لشكري از تاريخ ۱/۷/۱۳۷۹ به ميزان نه درصد (۹%) سهم كاركنان و يك و نيم برابر‌آن سهم دولت تعيين مي‌شود.

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور