تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در  بنیاد شهید و امور ایثارگران (تصویبنامه شماره 101417/ت51231هـ مورخ 17/8/1395 هیأت وزیران)

بنیاد شهید و امور ایثارگران - سازمان اداری و استخدامی کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه 5/8/1395 به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (5) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویبنامه شماره 45664/652 مورخ 30/5/1368 تصویب کرد:

1- مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح جدول زیر تعیین می شود: 

درجه سه (سه ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال درجه دو (دو ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال) درجه یک (یک ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال
متصدیان پست های سازمانی پرستار، بهیار، کمک بهیار که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند. متصدیان پست سازمانی مددکار اجتماعی که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند. متصدیان پست سازمانی پزشک که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال دارند.

2- بهره مندی از مزایای این تصویبنامه منوط به اشتغال عملی کارکنان در پست های سازمانی مربوط می باشد.

3- اشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این تصویبنامه پس از بازنشستگی ممنوع است.

4- این تصویبنامه جایگزین مصوبه شماره 8688/92/200 مورخ 7/5/1392 می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور