آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای (تصویبنامه شماره ۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلـسه ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهـاد شماره ۶۵۸۷۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ، آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:

الف- صندوق بیمه ای: صندوق های بیمه یا بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی یا دولتی.

ب- بیمه شده: فردی که عضو اصلی صندوق بیمه ای بوده و با عناوینی از قبیل بیمه شده، مشترک و عضو نامیده می شود.

پ- حق بیمه: مبالغی که تحت هر عنوان اعم از کسور بازنشستگی، حق بیمه یا عناوین مشابه بابت عضویت بیمه شده به صندوق بیمه ای ذی ربط پرداخت می شود.

ت- صندوق بیمه ای مبدأ: صندوقی که بیمه شده در زمان عضویت در ازای پرداخت حق بیمه، مشترک آن شده است.

ث- صندوق بیمه ای مقصد: صندوقی که بیمه شده به اختیار، حق بیمه ها و سوابق بیمه ای خود را از صندوق بیمه ای مبدأ به آن منتقل می کند.

ج- حق بیمه قابل انتقال: مجموع وجوهی که به عنوان کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سهم مستخدم و کارفرما از حقوق و مزایای مبنای کسر کسور بیمه شده (طبق ضوابط صندوق مربوط) در طول سنوات خدمت کسر شده است به همراه سود متعلقه براساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲- کلیه بیمه شدگان به استثنای کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می توانند با رعایت ضوابط این آیین نامه نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به سایر صندوق های بیمه ای اقدام کنند.

ماده ۳- کلیه صندوق های بیمه ای موظفند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه ای، نسبت به پذیرش درخواست متقاضیان مبنی بر انتقال حق بیمه و احتساب سوابق بیمه ای از سایر صندوق ها اقدام نمایند.

ماده ۴- بیمه شده موظف است درخواست تغییر صندوق و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای خود را (طبق ضوابط صندوق بیمه ای مربوط) به صورت کتبی به صندوق بیمه ای مقصد ارائه و صندوق بیمه ای مذکور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای او را به صندوق بیمه ای مبدأ ارسال نماید و صندوق بیمه ای مبدأ نیز موظف است ظرف یک ماه نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه های مربوط (اعم از سهم بیمه شده و کارفرما) با ذکر مدت بیمه پردازی و اعلام آن به صندوق بیمه ای مقصد اقدام نماید.

ماده ۵- صندوق بیمه ای مقصد موظف است پس از وصول نامه صندوق بیمه ای مبدأ، ظرف یک ماه، مابه التفاوت متعلقه را محاسبه و به متقاضی اعلام نماید.

ماده ۶- بیمه شده موظف است پس از اطلاع از میزان مابه التفاوت متعلقه و تصمیم به ادامه فرایند تغییر، ظرف پانزده روز تقاضای کتبی خود را به صندوق بیمه ای مقصد ارائه نماید. صندوق بیمه ای مقصد موظف است پس از وصول تقاضا در مدت مقرر نسبت به ارسال تقاضای بیمه شده به صندوق مبدأ اقدام نماید. صندوق بیمه ای مبدأ پس از وصول تقاضای مذکور ظرف یک ماه نسبت به انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای قابل انتقال متقاضی به صندوق مقصد اقدام می نماید.

ماده ۷- حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق مقصد (طبق قوانین و مقررات مربوط) و براساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا که مبنای کسر بازنشستگی قرار می گیرد، محاسبه و مابه التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه که از صندوق مبدأ به صندوق مقصد منتقل شده است از شخص متقاضی به طور یکجا یا اقساطی (حداکثر سی قسط ماهانه) وصول    می گردد.

تبصره- اگر بیمه شده قبل از پرداخت کل مبلغ مابه التفاوت، فوت نماید و یا از کار افتاده شود و طبق مقررات مورد عمل صندوق بیمه ای ذی ربط، خود یا بازماندگانش مستحق دریافت مستمری یا حقوق وظیفه شوند، بقیه مابه التفاوت به صورت یک چهارم مستمری ماهانه از دریافتی آنها کسر می شود.

ماده ۸- انتقال حق بیمه اشخاصی که قبل از تصویب این آیین نامه به موجب قوانین مربوط، حق بیمه آنان از یک صندوق بیمه ای بازنشستگی به صندوق بیمه ای بازنشستگی دیگر منتقل شده است، مشمول مقررات این آیین نامه نخواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری