آئین نامه اجرائی قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت (تصویبنامه شماره 15776/ت421هـ مورخ 28/1/1373 هیأت وزیران)

سازمان امور اداری و استخدامی کشور 

هیات وزیران در جلسه مورخ 24/12/1372 بنا به پیشنهاد شماره 2801/د مورخ 30/5/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره 3 واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت -مصوب 1372- آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- مستخدمین موضوع قانون فوق الذکر در هنگام بازنشستگی (با دارا بودن حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی) یا از کار افتادگی در صورتی که بابت خدمت شرکتها و موسسات غیر دولتی حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداخت نموده باشند می توانند با درخواست کتبی کسور بازنشستگی یا حق بیمه مزبور را طبق مفاد این آیین نامه به صندوق بیمه یا بازنشستگی محل خدمت فعلی خود انتقال دهند . مدتی که حق بیمه کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند صرفا در محاسبه میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی به جمع سنوات خدمت آنان اضافه می گردد و در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی ، اعطای پایه ، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد گردید . 

تبصره- مستخدمینی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوت نموده یا نمایند و واجد شرایط فوق الذکر باشند با درخواست کلیه مستمری بگیران از لحاظ تعیین حقوق وظیفه مشمول حکم ماده فوق قرار می گیرند . 

ماده 2- کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به سوابق خدمت مستخدم اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما وجهی که بابت بیمه درمانی پرداخت شده است طبق سوابق و مدارک مربوط کلا به صندوق بازنشستگی محل خدمت فعلی منتقل خواهد شد . 

تبصره 1- در صورتی که ارقام مربوط به بیمه درمانی جزو کسور بازنشستگی منظور شده باشد لکن رقم معینی از کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی را تشکیل ندهد (1 بر روی 4) مجموع حق بیمه یا کسور بازنشستگی ( سهم مستخدم و سهم کارفرما ) از این بابت منظور می گردد . 

تبصره 2- در مواردی که میزان ارقام بیمه مربوط به علت فقد مدارک مشخص نیست ، حق بیمه مربوط به سوابق خدمت مستخدم در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از سهم مستخدم و کارفرما ( منهای سهم درمان ) براساس میانگین آخرین دستمزد مشمول کسر حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی و حداقل دستمزد زمان موصوف محاسبه و به صندوق بازنشستگی محل خدمت فعلی منتقل خواهد شد . 

ماده 3- میزان کسور بازنشستگی متعلقه طبق ضوابط مورد عمل بر مبنای آخرین رقم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه قبل از بازنشستگی ، از کار افتادگی یا فوت تعیین می گردد. 

تبصره- ما به التفاوت کسور بازنشستگی متعلقه با مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی منتقل شده (سهم شخص و کارفرما) به اقساط ماهانه و حداکثر در دو سوم مدت خدمت غیر دولتی از مستخدم یا وارث وظیفه بگیر وی وصل خواهد شد . 

ماده 4- مقررات این آیین نامه در مورد مستخدمینی که به لحاظ استعفا اخراج ، انفصال ، بازخرید خدمت یا به هر علت دیگر رابطه استخدامی آنان با شرکت یا موسسه محل خدمت قطع شده یا بشود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت ننموده باشند مجری خواهد بود و در مورد مستخدمینی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط را جزئا یا کلا از صندوق بازنشستگی مربوط دریافت کرده یا نمایند ، مدت خدمت غیر دولتی آنان در اجرای مقررات این آیین نامه قابل محاسبه نخواهد بود. 

ماده 5- مبنای استفاده از حمایتهای قانونی صندوق جدید ، منوط به وجود همان حمایتها در صندوق پیشین مستخدم و پرداخت کسور مربوط براساس نوع حمایتهای مزبور می باشد. 

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -