افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان (تصویبنامه شماره ۱۱۶۵۴/ت۵۱۸۱۹هـ مورخ ۵/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۳۹ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی -مصوب ۱۳۵۴- تصویب کرد:

از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال ۱۳۹۳ برقرار شده‌اند، به میزان پانزده درصد (۱۵%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۳۹۳ افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری