احتساب اضافه‌کار در تعیین پاداش پایان خدمت (رأی شماره‌های 657، 658 مورخ 15/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره: 87/786 - 801

تاریخ: 15/10/1387

شماره دادنامه: 657، 658

کلاسه پرونده: 87/786-801

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای علی انواری وآقای احمد صادقی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 12 دیوان عدالت اداری.

مقدمه:

الف- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/583 موضوع شکایت آقای داریوش کشتکار رضائی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران به خواسته الزام به احتساب اضافه کاری در تعیین پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره 962 مورخ 25/10/1386 چنین رأی صادر نموده است،

نظر به اینکه به موجب مواد 7 و 10 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 و رأی شماره 500 - 478 مورخ 27/9/1384 هیأت عمومی دیوان مبلغی که همه ماهه شاکی بابت فوق‎العاده اضافه‌کاری دریافت می‎نموده و کسورات بازنشستگی از آن کسر می‎گردید، می‎بایست در تعیین پاداش پایان خدمت وی مورد محاسبه قرار گیرد و بر فرض عدم ذکر آن در آخرین حکم کارمند یاد شده موجب سلب حق قانونی وی نمی‎گردد. ضمن اینکه فوق‎العاده‎های مورد اشاره در بند 3 آیین‎نامه اجرائی قانون بودجه سال1380 که از جمع کل آخرین حکم صادره کسرمی‎شود از مواردی است که کسورات بازنشستگی آن در ایام اشتغال مورد محاسبه قرار نگرفته است و ارتباطی به فوق‎العاده اضافه‌کاری مشمول قانون مارالذکر ندارد. لذا شکایت شاکی وارد بوده و حکم به الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش پایان خدمت شاکی با احتساب اضافه کاری دریافتی در سال آخر خدمت به عنوان مبنای محاسبه میزان آن را صادر و اعلام می‎نماید.

ب- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 87/636 و 87/635 موضوع شکایت آقایان علی انواری و احمد صادقی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش پایان خدمت فوق‎العاده اضافه کاری، مسکن و ناهار بر مبنای کسور بازنشستگی به شرح دادنامه‎های شماره 924 و 919 مورخ 28/5/1387 چنین رأی صادرنموده‌است،

نظر به اینکه فوق‎العاده اضافه‌کار ساعتی و سایر مزایای غیرمستمر در زمره مزایای مستمر محسوب نمی‎شود علیهذا شکایت شاکی فاقد محمل قانونی و غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد.

ب- طبق بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‎شود و به موجب ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب1379 نیز ملاک ‌احتساب و پرداخت پاداش پایان‌خدمت به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازاء هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حق-وق و فوق‎العاده‎های مستمر دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی می‎باشد. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر فوق‎العاده اضافه کار بطور مستمر به شاکیان پرداخت و حق بیمه متعلق به آن نیز به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است، بنابراین فوق‎العاده مزبور با اوصاف یادشده در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه بوده است و دادنامه شماره 962 مورخ 25/10/1386 شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید شکایت شاکی در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -