ماده 1 - مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي وشهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در صورتي كه قبل ازاستخدام سابقه خدمت در نهادهاي انقلاب اسلامي داشته‌باشند سابقه خدمت تمام وقت آنان در نهادهاي مزبور از لحاظ‌ پايه يا درجه يا هر عنوان مشابه ديگر و بازنشستگي و وظيفه‌ جزو سوابق خدمت دولتي آنان منظور و محسوب خواهد شد.

تبصره 1ـ منظور از خدمت تمام وقت انجام وظيفه برابر ساعات‌كار مقرر در مورد كاركنان نهاد ذيربط بوده و مشروط بر آن‌است كه حداقل از 40 ساعت كار در هفته كمتر نباشد.

تبصره 2 ـ در صورتي كه در برخي از مؤسسات موضوع اين قانون‌مقرراتي در مورد تعيين ميزان كسور بازنشستگي يا حق بيمه‌بابت احتساب سوابق خدمت مزبور وجود نداشته باشد كسوربازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدم بر اساس اولين حقوق خدمت رسمي يا ثبت يا دائم در مؤسسه متبوع محاسبه وتوسط مستخدم پرداخت خواهد شد.

ماده 2 - مأموريت كاركنان نهادهاي انقلاب اسلامي به‌دستگاههاي موضوع ماده يك اين قانون با موافقت آنان ودستگاههاي ذيربط مجاز مي‌باشد و حقوق و مزاياي آنان درمدت مأموريت بر اساس شغلي كه در مؤسسه محل مأموريت‌عهده دار خواهند شد از اعتبار مؤسسه مزبور پرداخت خواهدشد.

ماده 3 - چنانچه سن اشخاص مذكور در ماده يك بلحاظ خدمت‌در نهادهاي انقلاب اسلامي از حداكثر سن مجاز براي‌استخدام تجاوز نمايد با پرداخت كسور بازنشستگي سهم‌دولت توسط مستخدم بابت سنوات مازاد بر سن مجاز، به‌تعداد سنواتي كه در خدمت نهادها بوده‌اند به حداكثر مذكوراضافه مي‌گردد تا استخدام آنان بلامانع باشد.

ماده 4 - دولت موظف است ظرف مدت 2 ماه از تاريخ ابلاغ اين‌قانون ضوابط نهاد انقلابي به ضميمه فهرست نهادهاي انقلاب‌موجود را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي‌تقديم نمايد.

ماده 5 - آيين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان امور اداري واستخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -