هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۱۵۵۸۱/ص/۸۸ مورخ ۱/۹/۱۳۸۸ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

به‌منظور پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ‌پرداخت‌شده در اجراي بند « ر» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور تا مبلغ موضوع ماده (۱) اصلاحي قانون پرداخت پاداش پايان‌خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت موضوع ماده (۷) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شـاغل، خانـواده‌هـا و سايـر كـاركنان -مصوب ۱۳۷۹- به‌بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشگري قبل از سال ۱۳۷۹ (برمبناي حقوق سال ۱۳۸۲) و نيز پرداخت باقيمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان كشوري ناشي از بند « ل» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور تا حداكثـر معادل چهارده ‌هزار ميليارد (۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال سهام شركت‌هاي قابل‌واگذاري (از جمله شركت‌پتروشيميجم)، ده‌هزارميليارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي بازنشستگان كشوري و چهار هزار ميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي بازنشستگان لشگري با تصويب هيئت عالي واگذاري موضوع ماده (۱۳) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت سياست‌هاي اصل (۴۴) قانون اساسي و موافقت و نظارت معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و با رعايت رييـس‌جمهور و با رعايت قـوانين و مقررات مربوط به صنـدوق‌هاي بازنشـستگي كشوري و لشگري واگذار گردد تا صندوق‌هاي فوق‌الذكر نسبت به پرداخت نقدي مطالبات بازنشستگان اقدام نمايد.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -