اصلاح تصويب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 هیأت وزیران موضوع ضريب حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران (مصوبه شماره 229938/ت42196ك مورخ 20/11/1388 هیأت وزیران)

وزارت رفاه و تأمين‌اجتماعي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 22/9/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 57924/11265هـ/ب مورخ 11/10/1387 و با رعايت بند «ك» تصويب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمود:

الف- تصويب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1- در بند (3)، عبارت « و نيز معادل پاداش پايان خدمت كاركناني كه دستگاه اختيار موافقت با بازنشستگي آنها را براساس قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و ساير قوانين دارد» پس از عبارت «ملزم به بازنشسته نمودن آنان است» اضافه مي‌شود.

2- بند (4) حذف و عنوان تبصره آن به بند (4) اصلاح مي‌شود و عبارت «ساز و كار مقرر در اين بند» به عبارت «سازوكار مقرر در بند (3)» اصلاح مي‌شود.

3- در بند (10) عبارت «به ميزان ده درصد» به عبارت «با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه موضوع ماده (126) قانون يادشده» اصلاح و متن زير به انتهاي اين بند اضافه مي‌شود: «ميزان افزايش موضوع اين بند توسط كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي و وزراي امور اقتصادي و دارايي و رفاه و تأمين اجتماعي با رعايت اين بند و قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد.»

4- متن زير به انتهاي تبصره بند (12) اضافه مي‌شود:

«تداوم اجراي اين تبصره از تاريخ اعلام ايراد رييس مجلس شوراي اسلامي مجاز نمي‌باشد.»

ب- در مورد بندهاي (6) ، (7) و (9) و تبصره (1) بند (7) تصويب‌نامه يادشده از زمان اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع ماده 78 قانون مذكور) مفاد آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به فصل يادشده ملاك عمل خواهد بود.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 18/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا رحيمي

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -