قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غير دولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري كاركنان دولت (مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی)‌

ماده واحده- سوابق خدمت مستخدمين دولت، شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي در شركتها و مؤسسات غير دولتي كه بابت آن حق بيمه يا‌كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ذيربط پرداخت گرديده است، با انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي پرداختي سهم مستخدم و كارفرما به‌صندوق بازنشستگي مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگي و وظيفه و وظيفه ازكارافتادگي صرفاً در تعيين حقوق يا مستمري بازنشستگي و وظيفه‌قابل احتساب مي‌باشد مشروط بر آن كه مستخدمين مزبور (‌در حالت بازنشستگي) داراي حداقل بيست (20) سال سابقه خدمت دولتي باشند.

‌تبصره 1- سنوات خدمت موضوع اين قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، اعطاء پايه، درجه يا نظاير آن منظور نخواهد ‌گرديد.

‌تبصره 2- قوانين استخدامي دستگاه‌هاي دولتي منجمله قوانين خاص شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر نام است از‌لحاظ سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، تعيين حقوق بازنشستگي و ساير مقررات مربوط در اين رابطه كماكان به قوت خود باقي است.

‌تبصره 3- ميزان كسور بازنشستگي كه از صندوق قبلي به صندوق جديد منتقل مي‌شود و ميزان كسور بازنشستگي متعلقه و همچنين مابه‌التفاوت‌ اين دو مبلغ بر اساس آيين‌نامه‌اي كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد، تعيين خواهد گرديد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و در تاريخ 1372.2.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري