‌ماده واحده- قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری -مصوب 1368- و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و‌وظیفه -مصوب 1373- و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی -مصوب 1366- و قانون استخدام کشوری -مصوب 1345- به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌الف- کلمه "‌خالص" از ماده (1) و تبصره (1) ماده (3) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و تبصره (1) ماده (1)‌ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می‌شود.

ب- در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع ماده (1) و بند "ج" ماده (8) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام‌ کشوری، حقوق، تفاوت تطبیق حقوق، فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌هایی که از بابت آن‌ها کسور بازنشستگی دریافت می‌شود مورد محاسبه قرار‌می‌گیرد.

پ- ماده (6) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- بند زیر جایگزین بندهای "‌الف" و "ب" ماده (6) می‌شود و بند "ج" ماده یاد شده به بند "ب" تغییر می‌یابد.

"‌الف- در مواردی که تعداد ورثه کمتر از پنج نفر باشد، چهار پنجم حقوق بازنشستگی به تساوی به عنوان حقوق وظیفه به وراث پرداخت می‌شود."

2- مفاد تبصره (2) ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"‌تبصره 2- هر گاه سهم یکی از وراث قطع شود با توجه به تعداد ورثه و با رعایت نسبت‌های مقرر در بند "‌الف" سهم مذکور به تساوی به سهام بقیه‌ وراث اضافه می‌شود."

3- تبصره (3) حذف می‌شود.

ت- تبصره ماده (7) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و ماده (9) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های‌ دولتی -مصوب 1366- حذف می‌شود.

ث- متون زیر به عنوان تبصره‌های (4)، (5) و (6) به ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه اضافه و شماره تبصره‌های (4) و(5) ماده یاد شده به ترتیب به (7) و (8) تغییر می‌یابد:

"‌تبصره 4- حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که در طول سال 1374 بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده یا می‌شوند همانند مستخدمان‌ مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن با ضریب یکصد و بیست (120) ریال محاسبه و پرداخت‌می‌شود."

"‌تبصره 5- حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که از تاریخ 1375.1.1 به بعد بازنشسته، ازکارافتاده و فوت می‌شوند، به استثنای افزایش‌سنواتی، بر مبنای ضریب حقوق مورد عمل در سه سال آخر خدمت مستخدم که در هر حال از یکصد و بیست (120) ریال کمتر نخواهد بود محاسبه و‌پرداخت می‌شود و در صورت افزایش ضریب، ضریب‌های بعدی اعمال می‌شود."

"‌تبصره 6- حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‌شود."

ج- در ماه (71) قانون استخدام کشوری، عبارت "‌و کارانه موضوع ماده (5) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- "‌بعد‌از عبارت" و کسر صندوق و روزانه" اضافه می‌شود.

چ- مفاد این قانون از تاریخ 1374.1.1 لازم‌الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1374.11.26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی- علی‌اکبر ناطق نوری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.