به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، شركت هاي دولتي و شهرداري ها

(در مورد مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري)

سلام عليكم

با عنايت به تمهيدات پيش بيني شده جهت تسريع درصدور تائيديه برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه بدين وسيله ضرورت ارسال پرونده پرسنلي جهت تائيد برقراري حقوق از تاريخ 01/12/1385 حذف مي گردد.

خواهشمند است دستور فرمائيد ازتاريخ مزبور جهت صدور تائيديه برقراري حقوق بازنشستگان و موظفين برابر دستورالعمل پيوست صرفاً فرمهاي تكميل شده (1، 2 و 3) و مدارك اشاره شده در دستورالعمل (حسب مورد) به مديريت هاي استاني اين سازمان ارسال گردد

با تاكيد بر رعايت نهايت دقت درثبت صحيح اطلاعات مورد نياز درفرمهاي 1، 2 و 3 براساس پرونده پرسنلي مستخدم و انطباق مدارك ارسالي با اصل آنها، شايسته است ترتيبي اتخاذ گردد كه مدارك مزبور حداقل يك ماه قبل از تاريخ بازنشستگي به مديريتهاي استاني اين سازمان واصل گردد.

ضرورتاً خاطر نشان مي سازد كه مسئوليت صحت اطلاعات استخراج شده از پرونده استخدامي وثبت آنها در فرمهاي فوق الاشعار و انطباق مدارك ارسالي با اصل آنها برعهده دستگاه متبوع مستخدم ميباشد و حق بازبيني و بررسي پرونده هاي استخدامي در هر زمان براي سازمان بازنشستگي كشوري محفوظ است و سازمان مي تواند حسب مورد از طريق درخواست ارسال پرونده و يا اعزام كارشناسان بررسيهاي لازم معمول وعنداللزوم نسبت به اصلاح احكام صادر شده اقدام نمايد.

حسينعلي ضيائي- رئيس سازمان بازنشستگی کشوری