۱ـ كليه وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسسات دولتي و شهرداريها، بانكها و مؤسسات و شركتها وسازمانهائي كه شمول قانون‌برآنها مستلزم ذكر نام است مي‌توانند درصورت درخواست كتبي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين‌حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار ومعلولين عادي به شرط داشتن بيست سال تمام سابقه خدمت قابل‌قبول از لحاظ بازنشستگي و ساير شرايط مندرج در اين آيين‌نامه و تصويب شوراي امور اداري واستخدامي كشور باستثناي‌مشمولين قانون كار بازنشسته نمايند. تبصره ـ شوراي امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در صورت كامل بودن مدارك حداكثر ظرف مدت يك ماه ازتاريخ وصول مدارك‌، نظريه خود را مبني بر موافقت يا مخالفت با بازنشستگي و همچنين مدت سنوات ارفاقي را اعلام نمايد.

۲ـ ملاك محاسبه آخرين حقوق قبل از بازنشستگي براي هريك از كاركنان دستگاههاي مذكور مبلغي است كه در مقررات‌استخدامي آنان مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي قرار خواهدگرفت‌.

۳ـ درجه معلوليت جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي توسط كميسيون پزشكي بنياد جانبازان و معلولين حوادث ناشي‌از كار وبيماران ناشي از شرايط خاص كار و معلولين عادي توسط كميسيون پزشكي مركب از سه نفر افراد متخصص با معرفي‌وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي‌گردد، تعيين خواهد گرديد. دبيرخانه كميسيون پزشكي مربوط به‌معلولين در سازمان بهزيستي خواهد بود.

۴ـ به سنوات خدمت هريك از مستخدميني كه به استناد ماده قانون استخدام كشوري يا مقررات مشابه آن در قوانين مربوط‌به دستگاهها از كار افتاده مي‌شوند رأساً توسط دستگاه مربوط سه سال اضافه مي‌گردد.

تبصره ـ در صورتي كه سنوات خدمت اينگونه افراد بااحتساب سه سال كمتر از پانزده سال باشد مدت خدمت آنان پانزده‌سال منظور خواهد شد.

۵ـ مشاغل سخت و زيان آور و درجات مربوط به پست سازماني كه عمدتاً در شرايط محيطي نامساعد از قبيل وجود گازهاي‌شيميائي‌، كار با مواد راديواكتيو و پرتوهاي مضره‌، محيط عفونت زا، كار در اعماق، انفجار،كار با معلولين ذهني و جسمي وغيره انجام مي‌شود و وظايف مربوط به شغل موجب بروز ناراحتي‌هاي جسمي و روحي شديد گردد،بنا به پيشنهاد هر يك ازدستگاههاي مشمول اين قانون و تأييد شوراي امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۱ـ متصديان مشاغل سخت و زيان آور در صورتي كه حداقل داراي ۲۰ سال خدمت تمام بوده و ۲۳ سال خدمت خود را درمشاغل سخت و زيان آور موضوع اين ماده خدمت نموده باشند مي‌توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند.

تبصره ۲ـ مدت سنوات ارفاقي به هريك از متصديان موضوع اين ماده با توجه به انجام وظايف ودردرجات مختلف مشروط‌به اينكه از ۵ سال تجاوز ننمايد بشرح زير تعيين مي‌گردد:

الف ـ انجام وظايف در مشاغل درجه يك بازاء هر يكسال خدمت يكماه‌.

ب ـ انجام وظايف در مشاغل درجه دوبازاء هر يكسال خدمت دو ماه‌.

پ ـ انجام وظايف در مشاغل درجه سه بازاءهر يكسال خدمت سه ماه‌.

تبصره ۳ـ پرداخت فوق العاده سختي شرايط محيط كار موضوع بند "خ‌" ماده ۳۹ قانون استخدام كشوري ملاك تشخيص‌مشاغل سخت و زيان آور نخواهد بود.

تبصره ۴ـ كسور بازنشستگي سهم دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقي توسط مستخدم بارعايت ساير قوانين و مقررات مربوط محاسبه و بحساب صندوق بازنشستگي مربوط واريز خواهد شد.

تبصره ۵ـ سنوات خدمت ارفاقي موضوع ماده ۴ اين آيين‌نامه بدون پرداخت كسور بازنشستگي اضافه مي‌گردد.

تبصره ۶ـ هرگونه تغيير در مفاد اين آيين‌نامه به پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي كشور وتصويب هيأت وزيران‌خواهد بود.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -