چاپ

آيين نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه (مصوبه ۴۹۹/۷۲۱۳۹هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ هيات وزيران)

ماده ۱- در تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث مستخدمان مشمول ماده ۲ قانون نظام هماهنگ‌ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب ۱۳۷۳ـ كه از اين پس در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود معدل حقوق مبناي‌گروههاي مربوط افزايش سنواتي به ميزان مندرج در بند ب ماده ۲ قانون و حسب مورد تبصره ۴ ماده مزبور و فوق العاده شغل‌متعلق بر اساس مدارك تحصيلي سنوات خدمات مشاغل مورد تصدي و سوابق تجربي طبق مقررات جاري ومورد عمل‌شاغلان دستگاه ذيربط در سه سال آخر خدمت از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۴ با رعايت مقررات مربوط ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

تبصره ۱ـ ايثارگران و شاغلان در مناطق جنگي و جنگ زده از كليه امتيازات پيش بيني شده در قانون نظام هماهنگ پرداخت‌كاركنان دولت و ساير مقررات مربوط به شاغلان بهره‌مند مي‌شوند.

تبصره ۲ـ منظور از سه سال آخر خدمت مدتي است كه مستخدم به خدمت اشتغال داشته و از حقوق و مزاياي اشتغال‌بهره‌مند شده است‌.

تبصره ۳ـ در تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين ماده ـ به استثناي افزايش سنواتي ـ ضريب ۱۲۰ ريال ملاك عمل‌قرار مي‌گيرد.

تبصره ۴ـ افزايش سنواتي مضاعف موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به حداكثر مقرر درماده 16 قانون ياد شده افزوده مي‌شود سپس دو سوم مازاد اين دو مبلغ تا ميزان حقوق بازنشستگي استحقاقي طبق مقررات‌به مستخدم پرداخت مي‌شود.

تبصره ۵ـ فوق العاده شغل مستخدماني كه سه سال آخر خدمت يا قسمتي از آن را در مأموريت ثابت خارج از كشور به سربرده‌اند بر اساس آخرين حقوق مبناي گروه استحقاقي مربوط در سال آخر خدمات آنان تعيين و ملاك محاسبه حقوقبازنشستگي و از كار افتادگي قرار مي‌گيرد. 

ماده ۲- اعضاي هيأت علمي مشمول قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي‌آموزشي و پژوهشي شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ـ مصوب ۱۳۶۸ـ كه تا پايان سال ۱۳۷۲ شاغل‌بوده و از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۳ به بعد بازنشسته‌، از كار افتاده يا فوت شده يا بشوند از تاريخ بازنشستگي‌، از كار افتادگي و فوت‌مشمول مفاد ماده ۱ قانون و تبصره‌هاي آن هستند. 

ماده ۳- اعضاي هيأت علمي مشمول قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي هيأت علمي آموزشي وپژوهشي شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ـ مصوب ۱۳۶۸ـ كه تا پايان سال ۱۳۷۳ بازنشسته‌، از كارافتاده و فوت شده‌اند از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۴ مشمول مفاد تبصره ۳ ماده ۲ قانون مي‌شوند. 

ماده ۴- شغلي كه مستخدم به موجب حكم صادر شده تصدي آنرا بر عهده داشته است‌، در اجراي مقررات اين آيين‌نامه‌ملاك عمل قرار مي‌گيرد و وظايف و مسؤوليتهايي كه علاوه بر وظايف شغل اصلي به مستخدم محول شده است موردمحاسبه قرار نمي‌گيرد. 

ماده ۵- هر گونه تغيير در دريافتي (حقوق و فوق العاده شغل‌) مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت‌كه تا تاريخ ۱/۱/۱۳۷۴ به مورد اجرا گذاشته شده است در مورد مستخدمان مشمول قانون نيز با رعايت فاصله تاريخ اجراي‌تصويب نامه يا بخشنامه تا تاريخ فوقالذكر به طور دقيق اعمال مي‌شود. 

ماده ۶- پستها يا مشاغل مورد تصدي مستخدمان مشمول قانون در زمان اشتغال با توجه به ماهيت وظايف تعيين شده وشرايط احراز تحصيلي و تجربي در يكي از رشته‌هاي شغلي تخصيص مي‌يابد. در صورت عدم رشته شغلي متناسب يا نبودن‌شرط تحصيلي و تجربي شاغل آن‌، پست ياد شده در يكي از رشته‌هاي شغلي كه از لحاظ نوع وظايف و گروه شغلي مشابه ياهم رديف باشد تخصيص مي‌يابد. تبصره ـ مستخدمان مشمول قانون كه براساس ضوابط مورد عمل در تاريخ اجراي قانون با توجه به پست يا شغل موردتصدي واجد شرايط احراز اولين طبقه رشته شغلي مربوط نباشند در طبقه يك رشته شغلي ياد شده استقرار يافته و گروه آنهابر مبناي شرايط تحصيلي و تجربي آنان تعيين مي‌شود. 

ماده ۷- مستخدماني كه پس از تاريخ اجراي مرحله دوم قانون استخدام كشوري از طريق يكي ازطرحهاي امتيازي (طرحهاي‌ارزيابي مشاغل مديران‌، مشاغل تخصصي و تحقيقي‌، مشاغل معلمان كشور، مشاغل ويژه رشته‌هاي پزشكي و مشاغل‌هنرمندان كشور) مورد ارزيابي قرار گرفته و در يكي از گروههاي ۱۰، ۱۱ و ۱۲ استقرار يافته‌اند در صورت داشتن سنوات‌تجربي لازم گروه آنان حسب مدرك تحصيلي بر اساس جدول زير تعيين مي‌شود:

مدرك تحصيلي ـ گروه قبلي ـ گروه فعلي (در اجراي قانون)

ليسانس

۱۰ـ ۱۱

۱۱ـ ۱۲

۱۲ـ ۱۳

فوق ليسانس

۱۰ـ ۱۳

۱۱ـ ۱۴

۱۲ـ ۱۵

دكتري

۱۰ـ ۱۴

۱۱ـ ۱۵

۱۲ـ ۱۶

تبصره ـ مستخدماني پس از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بازنشسته‌، از كار افتاده يا فوت شده‌اندمشمول مفاد اين ماده نيستند. 

ماده ۸- مستخدماني كه با دارا بودن مدارك تحصيلي ليسانس‌، فوق ليسانس يا دكتري تصدي مشاغل مديريت ياكارشناسي ياهمطراز (مشابه يا همسطح‌) آن را به عهده داشته و بازنشسته يا از كار افتاده يا فوت شده‌اند در صورتي كه حداقل يك دوم يادو سوم كل تجارب آنان حسب جدول زير با مدرك تحصيلي حداقل ليسانس در زمينه مربوط يا مشابه طي شده باشد درگروههاي ۱۱ الي ۱۵ استقرار مي‌يابند.

تبصره ـ اجراي اين ماده در مورد متصديان مشاغل مديريت فقط در مورد افرادي است كه قبل از اجراي طرحهاي طبقه‌بندي‌مشاغل مربوط بازنشسته‌، از كار افتاده يا فوت شده باشند. 

ماده ۹- تعيين سطوح مشاغل سرپرستي و مديريت و تشخيص رشته‌ها و طبقات شغلي و گروه و فوق العاده شغل مستخدمان‌براساس ضوابط اجرايي طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل توسط كميته اجرايي موضوع ماده (۲۱) آيين‌نامه اجرايي فانون نظام‌هماهنگ پرداخت كاركنان دولت صورت مي‌پذيرد. ليكن چنانچه در خصوص موارد فوق ابهامي وجود داشته يا احكام ادره‌مطابق مقررات نباشد سازمان اموراداري و استخدامي كشور اتخاذ تصميم مي‌كند.

تبصره ـ براي تعيين ميزان درصد فوق العاده شغل مستخدماني كه قبل از اجراي طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل بازنشسته يا ازكار افتاده و وظيفه بگير شده‌اند دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند گروه شغلي عناوين سطوح سازماني رئيس دايره‌ومسؤول به بالا را پيشنهاد و جهت تاييد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند. 

ماده ۱۰- مدت سنوات ارفاقي در اجراي قوانين مربوط براي بازنشستگي و وظيفه در محاسبه افزايش سنواتي و ارتقاي گروه‌ملاك عمل قرار نمي‌گيرد. 

ماده ۱۱- افزايش سنواتي براي مستخدماني كه در طول خدمت داراي مقاطع تحصيلي متفاوتي بوده‌اند نيز بر اساس مقررات‌مورد عمل شاغلان به نسبت آخرين گروه استحقاقي آنان در هر مقطع تحصيلي به طور جداگانه محاسبه و مجموعاً به عنوان‌افزايش سنواتي منظور مي‌شود. 

ماده ۱۲- در احتساب حقوق بازنشستگي‌، وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث مستخدماني كه بر اساس قوانين و مقررات‌مربوط به پاكسازي‌، بازسازي‌، تخلفات اداري و نظاير آن به بازنشستگي با تقليل گروه محكوميت يافته‌اند حقوق گروه جديد(پس ازتنزل گروه‌) ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد. 

ماده ۱۳- مقامات مذكور در تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همطرازان آنها با رعايت مقررات‌مربوط مشمول احكام قانون و اين آيين‌نامه هستند. 

ماده ۱۴- حقوق بازنشستگي تعيين شده در اجراي اين قانون ملاك تعيين ميزان حقوق وظيفه سهم وراث قانوني طبق قوانين ومقررات مربوط است‌. 

ماده ۱۵- آن دسته از دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات استخدامي خاص و صندوق بازنشستگي جداگانه هستند و قانون‌نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در آن دستگاههابه اجرادر آمده است به استثناي مشمولان تبصره ماده 3 قانون ـموظفند حقوق مستخدمين بازنشسته از كار افتاده و وراث مستخدمان متوفاي خود را با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و طبق‌مقررات مورد عمل در مورد مستخدمان شاغل تطبيق كنند. 

ماده ۱۶- اجراي مفاد اين آيين‌نامه به عهده دستگاه متبوع مستخدم و كميته اجرايي موضوع ماده (۲۱) آيين‌نامه قانون نظام‌هماهنگ پرداخت كاركنان دولت است‌. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌تواند در صورت لزوم دستورالعملهاي لازم‌براي اجراي اين آيين‌نامه را ابلاغ كند.