هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ بنابه پيشنهاد شماره ۱۶۰۸/۳۱۹ـ ۷۱۹۹/۱۰۵ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۹سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (۴۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ ضوابط نقل وانتقال حق بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوقهاي بيمه را به شرح زير تصويب‌ نمود:

ماده ۱- شاغلان مشترك هر يك از صندوقهاي بيمه ـ كه از اين پس بيمه شده ناميده مي‌شوند ـ مي‌توانند نسبت به تغييرصندوق بيمه خود اقدام نمايند.

تبصره ۱ـ صندوقهاي بيمه موظفند با رعايت اين تصويب نامه نسبت به پذيرش درخواست مشتركان جديد اقدام كنند.

تبصره ۲ـ كاركنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول اين تصويب نامه مستثني هستند. 

ماده ۲- هر يك از بيمه شدگان فقط براي يك بار، مجاز به تغيير صندوق بيمه خود هستند.

تبصره ـ بيمه شدگان جديدالاستخدام نيز مي‌توانند قبل از صدور حكم استخدام قطعي نسبت به انتخاب صندوق بيمه خوداقدام نمايند. 

ماده ۳- بيمه شده تقاضاي انتقال خود را به صورت كتبي به صندوق بيمه جديد ارائه مي‌كند، صندوق جديد نيز تا يك ماه‌انتقال وجوه حق بيمه يا كسور بازنشستگي را از صندوق بيمه قبلي تقاضا مي‌نمايد و صندوق بيمه قبلي‌، مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ انقضاي صندوق بيمه جديد، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل نمايند. 

ماده ۴- چگونگي محاسبه مبلغ مابه‌التفاوت وجوه حق بيمه يا كسور بازنشستگي قابل انتقال كه توسط مستخدم پرداخت ‌مي‌شود به شرح زير است‌:

كسور بازنشستگي يا حق بيمه با نرخ مقرر در صندوق بيمه جديد (اعم از سهم مستخدم و سهم كارفرما) بر مبناي آخرين‌حقوق و فوق العاده‌هاي دريافتي در تاريخ جا به جايي يا اولين حقوق و مزاياي ماهانه زمان انتقال به صندوق جديد كه مشمول‌كسر حق بيمه يا كسور بازنشستگي مي‌شوند (هر كدام كه بيشتر است‌) ضرب در تمام ماههاي سنوات خدمت قابل قبول درصندوق بيمه جديد منهاي مجموع وجوه كه به عنوان كسور بازنشستگي يا حق بيمه متعلقه (اعم از سهم مستخدم و سهم‌كارفرما) و تفاوت تطبيق حقوق و مقرري ماه اول و حق بيمه درمان از صندوق بيمه قبلي به صندوق بيمه جديد منتقل شده‌است‌.

تبصره ۱ـ اگر صندوقهاي بيمه طبق مقررات مورد عمل‌، علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگي‌، از كار افتادگي كلي وبازماندگان مشتركان خود را در برابر بيماريها، كمك ازدواج‌، بارداري‌، حقوق ايام بيماري‌، غرامت مقطوع نقص عضو ومستمري از كار افتادگي جزئي نيز بيمه نموده باشند هنگام انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي به صندوق بيمه ديگر سهم‌ درمان به علاوه يك درصد بابت مزاياي ياد شده از جمع وجوه قابل انتقال كسر مي‌شود و در صورتي كه نرخ حق بيمه درمان ‌مطابق مقررات مربوط رقم معيني از كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداختي را تشكيل ندهد يك سوم مجموع حق بيمه ياكسور بازنشستگي سهم شخص و كارفرما از اين بابت منظور مي‌گردد.

تبصره ۲ـ اگر صندوق بيمه جديد علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگي‌، از كار افتادگي و وظيفه وراث‌، مشتركان خود را بيمه ‌درمان نيز بنمايد، هنگام انتقال كسور، ذخيره حق بيمه درمان مربوط به ايام بازنشستگي به ميزان سنوات انتقالي مطابق‌مقررات مورد عمل توسط بيمه شده در وجه صندوق بيمه جديد تاديه مي‌شود. 

ماده ۵- بيمه شده بايد مبلغ مابه‌التفاوت قابل پرداخت به صندوق بيمه جديد را حداكثر تا يك سال از تاريخ اعلام صندوقبيمه جديد به آن صندوق پرداخت نمايد.

تبصره ـ اگر مستخدم قبل از پرداخت كل مبلغ مابه‌التفاوت فوت نمايد يا از كار افتاده شود يا به هر دليل طبق مقررات موردعمل صندوق ذيربط‌، خود يا بازماندگانش مستحق دريافت مستمري يا حقوق وظيفه شوند بقيه مبلغ مابه‌التفاوت به صورت ‌ماهانه از دريافتي آنها كسر مي‌شود.

معاون اول رئيس جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -