آيين‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي ـ مصوب ۱۳۶۵ـ موضوع تصويب نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف ـ چهار تبصره به شرح زير به ماده ۳ آيين‌نامه ياد شده اضافه مي‌شود:

تبصره ۱ـ در مورد اشخاصي كه طبق ضوابط قانوني به سبب انتقال و تغيير ساختار سازماني مشترك صندوق تأمين اجتماعي‌شده يا بشوند، حق بيمه متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به ماخذ ۱۸% ـ ۷% سهم مستخدم و ۱۱ درصد سهم‌كارفرما ـ حقوق و مزاياي ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جديد كه مبناي كسر حق بيمه قرار مي‌گيرد و يا آخرين حقوق ومزاياي مبناي برداشت كسور بازنشستگي در محل خدمت قبل هر كدام بيشتر باشد محاسبه و مابه‌التفاوت آن با كسوربازنشستگي سهم شخص و كارفرما كه به صندوق جديد منتقل شده است به ترتيب مقرر در اين تبصره از شخص و كارفرماي‌سابق وصول خواهد شد.

تبصره ۲ـ اشخاصي كه به دليل استعفا، باز خريد خدمت و اخراج رابطه مستخدمي آنان با دستگاه مربوط قطع گرديده است‌و مشترك صندوق تأمين اجتماعي شده يا مي‌شوند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را به طور كلي يا جزيي از دستگاه‌مربوط وصول ننموده‌اند به ماخذ هجده درصد (۱۸%) به ترتيب مذكور در تبصره (۱) اين ماده محاسبه و مابه‌التفاوت (سهم‌شخص و كارفرما) از شخص وصول خواهد شد.

تبصره ۳ـ در صورتي كه مشمولين تبصره‌هاي (۱) و (۲) اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت‌اقدام ننمايند و يا ترتيبي براي پرداخت آن ندهند بر اساس تقاضاي مجدد و رعايت تبصره‌هاي مذكور، مابه‌التفاوت قابل‌وصول خواهد بود.

تبصره ۴ـ سوابق مشمولين تأمين اجتماعي كه به يكي از علل مندرج در تبصره (۲) اين ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه‌استخدامي نموده يا مي‌نمايند محفوظ و از مزاياي قانوني آن بهره‌مند مي‌شوند.

ب ـ متن زير به عنوان ماده (۱۰) و تبصره آن به آيين‌نامه ياد شده اضافه مي‌شود:

ماده ۱۰ـ كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه شدگاني كه در اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه‌، به سازمان‌تامين اجتماعي منتقل شده يا مي‌شوند، براي متقاضيان بازنشستگي تنها در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي به جمع‌سنوات پرداخت حق بيمه آنان اضافه مي‌گردد و در سنوات پرداخت حق بيمه براي احراز شرايط بازنشستگي منظور نخواهدشد. كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه شدگاني كه از كار افتاده كلي يا فوت مي‌شوند در احراز شرايط برقراري‌مستمري از كار افتادگي كلي و ميزان مستمري آنان ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت‌.

تبصره ـ آن دسته از مستخدميني كه در اجراي لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول‌قانون استخدام كشوري به مؤسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعكس مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب منتقل‌مي‌شوند و نيز مستخدمين مؤسسات دولتي داراي مقررات استخدامي خاص كه طبق مقررات مربوط به ساير دستگاههاي‌دولتي منتقل شده يا مي‌شوند تابع قوانين مربوط خواهند بود.

پ ـ عبارت " يا انفصال دايم " از ماده (۸) اصلاحي آيين‌نامه ياد شده (موضوع تصويبنامه شماره ۵۴۱۹۴/ت ۶۵۳ مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۸)، حذف مي‌شود.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -